Протоколно определение № 629

към дело: 20151230200947
Дата: 09/11/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемия Е. К. Д. се признава за ВИНОВЕН за това, че на
18.08.2015г. около 21:18 часа в Г., по ул.“Червена скала“ е управлявал моторно
превозно средство лек автомобил марка „Ауди А 4“ с ДКН Е 04 - 77 ВТ с
концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,98 промила,
установено по надлежния ред съгласно чл.7 от Наредба № 30/27.06.2001г. за реда
за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите
на моторни превозни средства - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с
фабр. № ARDM 0184, след като е бил осъден с влязла на 19.07.2011г. в сила
Присъда /Определение № 773/19.07.2011г по НОХД№ 938/2011г. по описа на РС-П. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК- престъпление по чл.343 б, ал.2 във вр. с
ал.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия Е. К. Д. престъпление, на основание чл.
381 и сл. от НПК, във вр. с чл.343 б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и чл. 54
ал. 1 от НК му се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 10
/десет/ месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за
срок от 3 /три/ години от одобряване на споразумението от РС-П. и наказание
„Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.

На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК от определеното наказание “Лишаване
от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца, чието изтърпяване на основание чл.
66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години, се приспада/зачита/
времето, през което обв. Д. е бил задържан по ЗМВР със Заповед рег.№ 242
314/33 305 от 18.08.2015г. от 21.20 часа на посочената дата,с постановление на
наблюдаващия прокурор до 72 часа от 15,00 часа на 19.08.2015г. и времето,
през което е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража“ съгласно
Определение № 596/21.08.2015г. на РС-П., постановено по ЧНД № 859/2015г. по
описа на съда, потвърдено с Определение № 3891/27.08.2015г., постановено по
ВЧНД № 344/2015г. по описа на БОС, до одобряване на настоящето споразумение от Районен съд-П..

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на
обвиняемият Е. К. Д. се налага наказание „Лишаване от право да управлява
моторно превозно средство” за срок от 2 /две/ години и 2 /два/ месеца.

3. От деянието няма причинени имуществени вреди.

4. По делото няма приобщени веществени доказателства.

5. По делото не са сторени разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв. И. З./

ОБВИНЯЕМ:
/Е. Д./


Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а производството по делото
прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 НПК

О п р е д е л и : N 629 / 11.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 947/2015г. по описа на РС-
П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10.45 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: