Протоколно определение № 8017

към дело: 20211230200012
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Обвиняемият М. Ш. Х. /M.S.H./, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2020год. през ГКПП-Кулата, Промахон, /Съгласно чл. 4 ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р
България и Р Гърция от 2008 год./, е влязъл през границата на страната с Р
Гърция, без разрешение на надлежните органите на властта – престъпление по чл. 279 ал. 1, пр. 1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия М. Ш. Х. /M.S.H./ престъпление, на основание чл. 381 от НПК във вр. с чл.279, ал.1, пр.1 и чл. 54 от НК му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца и “Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.
На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от
свобода“се ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 381 ал. 5, т.4 във вр. с чл. 67, ал.6, във вр. с ал.1 от НК –
възпитателна работа по време на изпитателния срок не се налага по отношение на обвиняемия М. Ш. Х. /M.S.H./.

3. Разноски по делото – няма.

4. Имуществени вреди – не са причинени.

5. Веществени доказателства – няма


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А.Г.Б./

ПРЕВОДАЧ:

/Б. А./ ОБВИНЯЕМ:
/М. Ш. Х. /M.S.H./


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 8017 /06.01.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 12/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Съдът като взе предвид, че обвиняемият в настоящото производство е чужд
гражданин, поради което му е бил назначен преводач

О п р е д е л и:

На преводача Б. А., да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 30.00 /тридесет/ лева. Издаден РКО.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: