Мотиви № 630

към дело: 20151230200749
Дата:
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството пред съда е образувано въз основа на внесен в РС-П. обвинителен акт срещу В. Т. Т. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК по проведено досъдебно производство.
В съдебно заседание по искане на защитника на подсъдимия и самия подсъдим,
съдът е допуснал производството по делото да се проведе по правилата на Глава 27 от НПК в хипотезта на чл.371, т.2 от НПК.
В съдебно заседание РП- П. - редовно призовани се представлява от прокурор
Лидия Манолова. В хода на съдебните прения същият поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от подсъдимия Т..
Предлага на същия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ като се
приложи разпоредбата на чл.66 от НК и се отложи изтърпяването на наказанието за срок от три години.
Подсъдимият Т., редовно призован се явява лично и с А.Р.. В хода на съдебните
прения последната пледира за заменяне на наказанието „Лишаване от свобода“ с
наказание „Пробация“.
Подсъдимия Т. в хода на съдебните прения изразява съжаление за извършеното от него.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият В. Т. живее в Г. и е неправоспособен водач на моторно превозно
средство. Издаденото му на 26.04.2006 год. свидетелство за управление на
моторно превозно средство № 201467204 категория „В” е било отнето на
08.10.2008 година след издаване на акт за установяване на административно
нарушение до решаване на въпроса за отговорността и до настоящия момент,
правото му да управлява МПС не е възстановено. Подсъдимият В. Т. е продължил да управлява МПС, като в периода 2008 год.- 2011 год. е извършил още три нарушения на ЗДвП, за които са му били издадени наказателни постановления, влезли в сила през 2013 год. Отделно от това, на Т. са били издавани и АУАН, както и са регистрирани в системата НП, които обаче не са влезли в сила.
В. Т. е би осъждан за престъпления от общ характер, но към настоящия момент е
реабилитиран.
Вечерта на 11 срещу 12 юни 2015 год., подсъдимият Т. е употребил значително
количество алкохол и в ранните часове на 12.06.2015 год., тръгнал да се прибира
в дома си с лек автомобил марка „Мицубисши – Шогун” с рег. № СА 05 80 СТ.
Около 03.15 часа на същата дата, подсъдимият посетил бензиностанция „ Аванти”, находяща се в района на Г. П., където заредил управлявания от него автомобил с гориво. По същото време, полицейските служители при РУ на МВР Г. А.и Д.Б., изпълнявали служебните си задължения като автопатрул. Когато
подсъдимият напускал бензиностанцията, нарушил пътен знак „Г2”, задължаващ
водачите на МПС да се движат само надясно след знака, като е завил наляво и
продължил да се движи по ул.“Цар Борис III”. Поради което бил спрян за
проверка от свидетелите Г.А.и Д. Б.. У тях възникнало съмнение за употребен от Т. алкохол, което наложило същият да бъде подложен на тест с техническо средство – Дрегер – Алкотест 7510 с фабр. № ARDM – 0184, за да се установи дали действително подсъдимият Т. управлява МПС, след като е употребил алкохол. Тестът показал 1.83 промила съдържание на алкохол в кръвта на подсъдимият.
Подсъдимият В. Т. бил закаран в РУ на МВР Г. П., където бил съставен Акт за
установяване на административно нарушение № 595647/12.06.2015 год. и издаден
талон за медицинско изследване № 0408637/12.06.2015 год. Талона за медицинско
изследване бил връчен на Т. срещу подпис от длъжностното лице от службата за
контрол – свидетелят Г. А., като му е бил определен срок за явяване в МБАЛ „Рокфелер” Г. П., за изследване до 04.00 часа на 12.06.2015 година.
Поради отказ на подсъдимия, на същия не е направено медицинско освидетелстване и не му е взета кръвна проба.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на
събраните по делото доказателства – самопризнанията на подсъдимия Т. досежно фактите и обстоятелствата на обвинителния акт, направени по реда на чл.371, т.2 от НПК, протоколите за разпит на свидетели от ДП, както следва: протокол за разпит на Г.Р.А. от 12.06.2015г., протокол за разпит на Д.К.Б.от 15.06.2015г., протокол за разпит на Г. Р.А.от 22.06.2015г., справка в централна база КАТ, заповед за задържане на лице от 12.06.2015г. АУАН № 595647 от 12.06.2015г., талон за медицинско изследване, справка за нарушител/водач, справка за съдимост рег. № 519 от 15.06.2015г., автобиография, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние. По делото бе разпитан като свидетел и В.И.Р. за установяване на характеристични данни за подсъдимият.

Видно от същите на 12.06.2015 год., около 03.15 часа в Г. по улица „ Цар
Борис III“, в района на бензиностанция „Аванти”, е управлявал моторно превозно
средство - лек автомобил марка „ Мицубиши – Шогун” с рег. № СА 05 80 СТ, с
концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.83 на хиляда,
установено по надлежния ред – съгласно чл.6 от Наредба № 30 за реда за
установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство – Дрегер – Алкотест 7510 с фабр. № ARDM – 0184.
Съдът кредитира показанията на свидетелите Г.Р. А.и Д.К.Б., тъй като същите кореспондират с писмените доказателства по делото и с дадените от подсъдимия Т. самопризнания.


ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Престъплението по чл.343б, ал.1 от НК е на просто извършване, като субектът му
е всеки, който управлява МПС. За да е консумиран състава на престъплението е
достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а
именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001 г. за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. В настоящия случай от събраните по делото доказателства безспорно се
установява, че подсъдимият Т. на инкриминираната дата и място е управлявал лек автомобил лек автомобил марка „ Мицубиши – Шогун” с рег. № СА 05 80 СТ, с
концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.83 на хиляда,
установено по надлежния ред – съгласно чл.6 от Наредба № 30 за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо средство от водачите на
МПС, с техническо средство Дрегер Алкотест 7510 с фабр. № ARDM – 0184.

Подсъдимият Т. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
Причините и условията за извършване на деянието от В. са незачитане на
законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание до една години лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер. Подсъдимият Т. е с чисто съдебно минало /реабилитиран/, но е наказван за нарушения на ЗДвП.
Нарушенията на Т. са отегчаващо обстоятелство, което следва да се отчете при
индивидуализация на наказанието му.
С оглед обстоятелството, че производството се разви по реда и условията на
Глава 27 от НПК на основание чл.373, ал.2 от НПК, съдът е длъжен да определи
наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а от НК. В настоящия случай
законът не предвижда алтернативни наказания, като освен това, съдът приема, че са налице многобройни смекчаващи обстоятелства – младата възраст на нарушителя, чистото му съдебно минало, изразеното съжаление и оказаното съдействие на органите на реда. Съдът намира, че в случая е налице възможност за приложение на чл.58а, ал.4 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, като в
конкретния случай замени предвиденото от закона наказание "Лишаване от свобода" с наказание "Пробация".
При индивидуализация на наказанието на подсъдимия по размер и срок на
пробационните мерки, съдът намери, че наказанието на подсъдимия следва да бъде определено в размер на една година, включващо следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като
определя периодичност на мярката от два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от една година.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 НК съдът приспадна времето, през което
подсъдимият В. Т. Т. е бил задържан за 24 часа със заповед 314 ЗЗ-
192/12.06.2015г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

С оглед задължителния характер на разпоредбата на чл. 343г от НК и като взе
предвид изложеното по-горе, съдът намери, че за постигане целите на лишаването от права и за поправянето на подсъдимият Т., достатъчно е същият да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от осемнадесет месеца.

ПО РАЗНОСКИТЕ

По делото няма направени разноски и съдът не дължи произнасяне по тях.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: