Решение № 8388

към дело: 20201230200287
Дата: 10/21/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.
Образувано е по жалба на К. Й. Ш., ЕГН * от гр.П., ул.“К. А. Б.“ № *, против
Наказателно постановление № 20-0314-000479 от 26.05.2020 г., издадено от
Началник РУ към ОД на МВР – Благоевград, РУ Петрич с което на основание чл.
638, ал. 3 от КЗ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на
400.00 /четиристотин/ лева.
Твърди се в жалбата, че атакуваното наказателно постановление е неправилно и
незаконосъобразно, поради което се иска неговата отмяна.
В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично, подържа жалбата. За РУ на МВР – Петрич, редовно призовани, представител не се явява, не вземат становище по жалбата, не сочат доказателства.

За РП-Петрич в качеството й на
заинтересована страна представител не се явява и не взема становище по жалбата.
По делото са събрани писмени доказателства – НП № 20-0314-000479 от
26.05.2020г., АУАН №798480/14.05.2020г., справка за нарушител/водач, заповед №
244з-324/13.02.2017г. Събрани са и гласни доказателства – разпитан е свидетеля
И. И. Р..

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи
от фактическа страна следното :
Административно-наказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 20-0314-000479/14.05.2020 г., съставен от младши полицейски инспектор Н. С. А. срещу жалбоподателя К. Й. Ш., за това, че на 14.05.2020 г. около 15.20 часа в гр.П. на улица „Солунска“ като водач на лек автомобил „Форд Транзит“, с рег. № Е 9731 КН, в района на ОДЗ „Калина малина“, управлява товарен автомобил „Форд транзит“, с рег.№ Е 9731 КН, собственост на „М. П.– З.“, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Нарушението е посочено като такова по чл.638, ал.3 от КЗ.
Въз основа на акта за нарушение, на 26.05.2020 г., Началникът на РУ - Петрич
към ОДМВР - Благоевград е издал атакуваното НП № 20-03-14-000479, в което е
възпроизведена идентична фактическа обстановка с тази отразена и в АУАН.
Направен е извода, че жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.638, ал.3 КЗ, като лице, което не е собственик, управлява МПС, във връзка с чието
притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, поради което му е
наложено наказание - Глоба в размер на 400.00 лева. НП е връчено на 12.06.2020
г., видно от разписката към НП, а жалбата е депозирана в РС-Петрич на
18.06.2020 г.
При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна
следното:
Жалбата е подадена от надлежно лице, спрямо което е издадено Наказателното
постановление и в законоустановения 7-дневен срок, поради което същата се явява допустима.

Жалбата е и основателна.
В настоящото производството, съдът счете, че административно наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, което е довело до
незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.
Съгласно описаната по-горе фактология безспорно се установи, че описаното
нарушение е извършено на 14.05.2020 г. около 15.20 часа /не както е посочено в
НП точно в 15.20 ч/, но в НП веднъж е посочено „като водач на лек автомобил
„Форд Транзит“, а след това – управлява товарен автомобил „Форд Транзит“. По
този начин АНО е допуснал съществено процесуално нарушение, т.к се е стигнало
до съществено противоречие относно вида превозното средство, посочено в
издаденото НП. Констатираното противоречие и неяснота относно вида на
управляваното МПС е довело до ограничаване правото на защита на привлеченото към административно - наказателна отговорност лице. Порокът е съществен, тъй като е налице неяснота относно основния факт на защита. С оглед на гореизложените съображения за допуснато съществено процесуално нарушение, а именно - разминаване относно вида на МПС-то посочено в НП, то издаденото НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено .
Поради констатираното съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на издаденото НП, не следва да бъдат излагани мотиви относно
правилността на издаденото НП.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Петричкият районен съд,


Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-0314-000479 от 26.05.2020 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР – Благоевград, РУ Петрич, с което на К. Й. Ш., ЕГН * от гр.П, ул. „А. Б.“ № *, на основание чл.638, ал.3 от КЗ му е наложено
административно наказание „Глоба” в размер на 400.00 /четиристотин/ лева.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Благоевград в 14 дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: