Определение № 8476

към дело: 20201230101166
Дата: 03/01/2021 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59, ал.9 от Семейния кодекс и е
образувано по искова молба от В. И. М., ЕГН *, Г., ул.“Р.“ № 1. срещу Г.В. К., ЕГН *.
Препис от исковата молба, ведно с писмените доказателства към нея и препис от
разпореждане по чл.131 ГПК са надлежно връчени на ответника, който в
законоустановения срок депозира чрез процесуален представител писмен отговор.
Прави възражение за местна неподсъдност на делото, обосновано с твърдение, че ответницата – майка на детето К. В. М. и детето са с постоянен и настоящ адрес гр.С., жк „М.“ № 4, бл.620, вх.1, .3, ап.14. Представя удостоверение № 11621/27.08.2020 г. за настоящ адрес на детето и удостоверение № 999/25.09.2020 г. за постоянен адрес на ответницата, издадени от дл.лице по гр.състояние при Община С., район „М.“.
Съдът, след като обсъди възражението и представените писмени доказателства
намира, че не е местно компетентен да разгледа спора по същество. Съображения:
Предмет на делото е спор относно режима на лични контакти на ищеца с
малолетното му дете К. В. М..
Съгласно чл.127, ал.2 СК, при спорове относно родителски права, лични отношения и местоживеене на детето спорът се решава от районния съд по настоящ адрес на детето. Целта на тази специална местна подсъдност, изключваща общата такава по чл.105 от ГПК, респ. чл.112 ГПК е максимална защита интересите на детето като се свърже този вид дела с мястото, където детето обичайно пребивава /аналогично с принципа на определяне на компетентния съд по дела, свързани с родителската отговорност, възприет от Регламент /ЕО/ № 2201/2003г. на Съвета/. В този смисъл и именно като се държи сметка за интересите на детето тази специална местна подсъдност по споровете относно родителските права, личните отношения и местоживеенето на детето гарантира възможността при разглеждане на спора, и при изпълнение изискванията на чл.15 от Закона за закрила на детето, за евентуално
участие на детето в процедурата и за осигуряване на аргументирано становище на
специализираните власти.
Съгласно разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и Закона за закрила на детето / 1, т.15 от ДР/ настоящ адрес на детето е адресът, на който то пребивава.
Съгласно представените от ответника писмени доказателства /удостоверение №
11621/27.08.2020 г. за настоящ адрес на детето и удостоверение № 999/25.09.2020
г. за постоянен адрес на ответницата, издадени от дл.лице по гр.състояние при
Община С., район „М.“/, считано от 27.08.2020 г., т.е. отпреди датата на образуване на делото /02.11.2020 г./, детето К. М. е с настоящ адрес гр.С., жк „М.“ № 4, бл.620, вх.1, .3, ап.14, където е и постоянният адрес на неговата майка /ответницата К./. Това обстоятелство не се опровергава от изложението в исковата молба и писмения отговор на ответника. Т.е. несъмнено е, че детето пребивава на адрес в гр.С.
Ето защо и предвид на безпротиворечивото установяване на настоящия адрес на
малолетния при неговата майка в гр.С., следва, че компетентен да разгледа
спора е Районен съд-гр.С. В този смисъл възражението на ответника за местна
неподсъдност на делото, респективно искането за прекратяване на делото и
изпращането му по компетентност на Районен съд-гр.София следва да се уважи като доказано и основателно.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1166/2020 г. по описа на Районен съд-Г. и го ИЗПРАЩА по компетентност на Районен съд-гр.С.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: