Определение № 9080

към дело: 20201230100238
Дата: 09/11/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е образувано по искова молба на Т. П., ЕГН: * от С. О., чрез А.
Б. от АК-Благоевград, със съдебен адрес Г., У. Б. I. № 9, срещу „М. Ш.“ Е., ЕИК: **** със седалище и адрес на управление Г., ул. „Ц.Б. I.“ № 11А, представлявано от С.Т. – управител.
Процесът е на етап – насрочено първо открито съдено заседание за 18.09.2020г.
На 09.09.2020 год., е постъпила молба от ищеца, в която същият е
заявил, че оттегля исковата си молба и желае делото да бъде прекратено. Прави
искане за възстановяване на внесената ДТ за образуване на делото, като
заплатена без правно основание.
Съдът, с оглед изложеното, намира следното :
Оттеглянето на иска е направено по надлежния ред /с писмена молба/, както
и от надлежна страна /ищеца/, който всъщност и е инициирал настоящето съдебно
производство. Освен това, процесуалното действие е сторено преди приключване на първото съдебно заседание по делото, поради което и не следва да се изисква
съгласие от страна на ответника. Запознавайки се с делото съдът
констатира, че действително ищецът е внесъл държавна такса за образуване на
делото в размер на 197,15 лева, която предвид правното основание на делото по
чл.128, т.2 от КТ, не се дължи от ищеца съгласно разпоредбата на чл.83, ал.1, т.
1 от ГПК.
Базирайки се върху изложеното, районната инстанция счита, че е
десезирана, касателно разглеждане на делото, което от своя страна налага
съдебното производство да бъде прекратено. На ищеца Т. П. следва да бъде
върната внесената без правно основание държавна такса за образуване на делото в размер на 197,15 лева.

Водим от горното и на основание чл.232 ГПК, Петричкият районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 238/2020 год. по описа на
Районен съд - Г., поради депозирано по надлежния ред от ищеца Т. П., ЕГН: * от
С. О., чрез А. Б. от АК-Благоевград, със съдебен адрес Г., У. Б. I. № 9 -
оттегляне на иска по реда на чл.232 ГПК.

ДА БЪДЕ ВЪРНАТА на ищеца Т. П., ЕГН: * от С. О., чрез А. Б. от АК-Благоевград,
със съдебен адрес Г., У. Б. I. № 9, внесената държавна такса в размер на 197,15
/сто деветдесет и седем лева и петнадесет стотинки/ лева, като внесена без
правно основание.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд
-Благоевград, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: