Решение № 8004

към дело: 20201230200719
Дата: 12/09/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е с правно основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.
Образувано е по жалба на И. К. О. от гр. П., ЕГН *, против Наказателно
постановление № 20-0314-000901 от 28.09.2020 г., издадено от Началник РУ -
П. към ОД на МВР – Б., с което на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400.00 /четиристотин/ лева.
Твърди се в жалбата, че О. управлява лекия автомобил Ч. пълномощно. От 30
години има шофьорска книжка и няма никакво наказание до момента. Прави искане да бъде отменено процесното наказателно постановление или да бъде санкциониран като собственик.
В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично, подържа жалбата и признава вината си. Заявява, че желае да бъде намалена наложената Глоба.
За РУ на МВР – П., редовно призовани, представител не се явява, не вземат
становище по жалбата, не сочат доказателства.
По делото са събрани писмени доказателства, а именно: копие на пълномощно, АУАН серия GA № 277631/01.09.2020 г., наказателно постановление №
20-0314-000901/28.09.2020 г., Заповед № 244з-324/13.02.2017 г., справка за
нарушител/водач. Събрани са и гласни доказателства – разпитан е свидетеля Г. Р.
А..
Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи
от фактическа страна следното :
Административно-наказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия GA № 277631 от
01.09.2020 г., съставен от мл. автоконтрольор А. К. С. срещу жалбоподателя И.
К. О., за това, че на 01.09.2020 г. в 10.09 часа в Г., ул.“О. П.“, при следните обстоятелства: Г., ул.“К.Б.“ управлява лек автомобил „А." с рег.№ ***, собственост на Б. М. от Г., като автомобила няма валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Нарушението е посочено като такова по чл. 638, ал. 3 от КЗ.
Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното НП, в което,
административно наказващият орган е възприел същата фактическа обстановка,
поради което, на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ на И. К. О. е наложена Глоба в
размер на 400.00 лева.
НП е връчено на 21.10.2020 г., жалбата е депозирана на 28.10.2020 г.
По делото бяха събрани писмени доказателства, разпитан бе свидетелят при
съставяне на акта – Г. Р. А.. Съдът кредитира показанията на полицейския
служител относно начина на извършване на проверката и направените констатации.
Същите са последователни и логични и не противоречат и на останалия
доказателствен материал. Въз основа на цялостния анализ се установи, че
действително, на процесната дата - 01.09.2020 г., И. К. О. бил спрян за
проверка от служители на РУ – П.. Същите извършили проверка с техническо
средство – таблет и установили, че автомобила е без сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“. Съставен бил АУАН серия GА № 277631, въз основа на който е издадено и процесното НП № 20-0314-000901/28.09.2020 г.
При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна
следното:
Жалбата е подадена в срок и от надлежно лице, посочено като нарушител, поради
което същата се явява допустима.
Жалбата е неоснователна. Съображения:
Наказателното постановление е издадено за извършено от И. К. О. нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ. Съгласно чл.638, ал.3 от КЗ, лице, което не е собственик и
управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и
използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с Глоба от 400 лева.
Съвкупният анализ на събраните по делото доказателства безспорно установява, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на описаното в акта нарушения с цитираната правна квалификация. Безспорно се установи по делото, че по време на проверката жалбоподателят е управлявал процесния лек автомобил без валидно сключена застраховка гражданска отговорност, което нарушение по същество не се отрича и от жалбоподателя. Ето защо правилно е прието от наказващия орган, че жалбоподателят е извършил описаното в акта нарушение.
При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя така, че той да не може да упражни същото в пълен обем. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, като са спазени и предвидените в закона срокове относно тяхното съставяне, респективно издаване.
Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно.
С оглед изхода на делото жалбоподателя И. О. следва да бъде осъден да заплати сторените разноски за свидетел в размер на 5.00 лева.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0314-000901 от 28.09.2020 г.,
издадено от Началник РУ - П.ч към ОД на МВР – Б., с което на И. К.
О. от гр. П., ж.к.“Ц. С.“ 3, .3, А., ЕГН * на основание чл. 638, ал. 3 от
КЗ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400.00
/четиристотин/ лева.
ОСЪЖДА И. К. О., ЕГН *, да заплати по сметка на РС-П., сумата от общо 5,00
/пет/ лева, представляваща направените по делото разноски за свидетел.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б.
в 14 дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: