Мотиви № 634

към дело: 20151230200933
Дата:
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството пред съда е образувано въз основа на внесен в РС-П. обвинителен акт срещу А. Д. Д. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК по проведено бързо производство.
В съдебно заседание РП - П. - редовно призовани се представлява от прокурор
Стоян Дундев. В хода на съдебните прения същия поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от подсъдимия Д.. Предлага на същия наказанието „Лишаване от свобода” за срок от една година да бъде заменено с „Пробация” при следните пробационни мерки, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, съответно с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за една година.

Подсъдимият Д., редовно призован се явява лично. Същият признава вината си и
дава обяснения за извършеното от него престъпление. В хода на съдебните прения същият изразява съгласие с предложеното от прокурорът наказание.Изразява съжаление за извършеното.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият А. Д. Д. има постоянно местоживеене в с. П., общ. П. и е
неправоспособен водач на моторно превозно средство. Макар неправоспособен водач на МПС, Д. многократно бил наказван по административен ред за нарушения на ЗДвП.
На 06.09.2015 година, подсъдимият А. Д. Д. посетил с. Кърналово. В дома на
свой близък употребил алкохол. Въпреки, че бил неправоспособен водач на МПС и
бил употребил алкохол, вечерта се качил в лек автомобил марка „Сузуки”, модел
„Витара”, с транзитни регистрационни табели № 752Н929, собственост на
А.Г.П. от с. К. и потеглил за дома си. Около 22,10
часа, подсъдимият се движил по пътя с. Кърналово – с. Михнево, общ. П.. По
същото време служителите при РУ на М. Г. П. – И. Н. Н. и Г. Н. Д. работели по
безопасността на движението по пътя с. Кърналово – с. Михнево като спирали
движещите се МПС и проверявали водачите им за употреба на алкохол. Те спрели за проверка лекия автомобил, управляван от подсъдимия. А. Д. Д. бил видимо пиян и полицейските служители го помолили да бъде изпробван за употреба на алкохол.
Извършили проверка с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабр. № АRDM 0184 – собственост на РУ на М. Г. П., при която констатирали съдържание на
алкохол в кръвта на обвиняемия с концентрация - 1,75 промила. Поради това на А.
Д. Д. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 194352 от 06.09.2015г. и връчен талон за медицинско изследване № 0433851 от 06.09.2015г. Полицаите придружили обвиняемия до Центъра за спешна медицинска помощ Г. П., където отказал да даде кръв за изследване. Това обстоятелство било отразено в протокол за медицинско изследване от 06.09.2015г.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на
събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите И. Н. Н., Г. Н.
Д. и С. И. М.. Изложената фактическа обстановка се подкрепя и от дадените в
хода на съдебното производство обяснения от подсъдимия Д., свидетелските
показания и приобщените по реда на чл.283 НПК писмени доказателства: акт за
установяване на административно нарушение № 194352 от 06.09.2015г., талон за
медицинско изследване, протокол за медицинско изследване, справка АИС „БДС“,
справка за нарушител/водач, автобиография, декларация за семейно и материално положение, справка за съдимост рег. № 725 от 07.09.2015г.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК е на просто извършване, като субектът
му е всеки, който управлява МПС. За да е консумиран състава на престъплението
е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. В настоящия случай от събраните по делото доказателства безспорно се
установява, че подсъдимият Д. на инкриминираната дата и място е управлявал
лек автомобил марка „Сузики“, модел „Витара“ с транзитна регистрационни табели № 752Н929, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо средство от водачите на МПС.
Подсъдимият Д. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
Причините и условията за извършване на деянието от Д. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание до една година лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер. Подсъдимият Д. е с чисто съдебно минало /същият е реабилитиран/.
В настоящия случай, с оглед установените по делото многобройни смекчаващи
вината обстоятелства - направеното самопризнание, оказаното съдействие на
органите на съда и на разследването, изразеното съжаление от постъпката,
младата възраст, материалното положение, чистото съдебно минало, съдът намира, че наказанието следва да бъде определено при приложението на чл.55 от НК, като съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1, т.2, б."б", в конкретния случай замени предвиденото от закона наказание "Лишаване от свобода" с наказание "Пробация".
При индивидуализация на наказанието на подсъдимия по размер и срок на
пробационните мерки, съдът намери, че наказанието на подсъдимия следва да бъде определено в размер на една година, включващо следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като
определя периодичност на мярката от два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година месеца.

ПО РАЗНОСКИТЕ
По делото няма направени разноски и съдът не дължи произнасяне по тях.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: