Решение № 203

към дело: 20191230100012
Дата: 07/12/2019 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 318 и сл. ГПК.
..........................................................................................................

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. П., Гражданско отделение, Трети състав
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД, поради дълбоко и непоправимо разстройство, гражданския брак между К.В.З., с адрес в с. К., общ. П., ул. „Б.“ № 7, ЕГН *** и Л.К.З., с адрес в с. Х., общ. Б., ул. „Кл. О.“ № 8, ЕГН ***, сключен на 29.04.2007 г. в с. К., общ. П..

ПОСТАНОВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругата Л.К.З., ЕГН ***.

ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, съпругата Л.К.З., ЕГН ***, да продължи да носи брачното си фамилно име – „З.“.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца В.К.З., ЕГН *** и С.К. З., ЕГН ***, на бащата К.В.З., ЕГН ***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата при бащата, чийто адрес понастоящем е в с. К., общ. П., ул. „Б.“ № 7.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между децата В.К.З., ЕГН *** иС.К. З., ЕГН ***, и майката Л.К.З., ЕГН ***, в следния смисъл:
- всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 18:00 ч. в петък до 17:00 ч. в неделя, с преспиване;
- три седмици през лятото, с преспиване, определени по споразумение с бащата, а при липса на такова – в периода 01 – 21 юли на съответната година;
- за Коледните празници, в четна година – пет дни, с преспиване, за периода 22 декември – 26 декември;
- за Новогодишните празници, в нечетна година – пет дни, с преспиване, за периода 29 декември – 02 януари;
- за рождения ден на децата (09 август и 10 май), в нечетна година – от 10:00 ч. на съответния ден до 10:00 ч. на следващия ден, с преспиване;
- при осъществяването на тези контакти майката трябва да взима децата от местоживеенето им при бащата и да ги връща там.

ОСЪЖДА майката Л.К.З., ЕГН ***, да заплаща на малолетните си деца В.К.З., ЕГН *** иС.К. З., ЕГН ***, чрез техния баща К.В.З., ЕГН ***, месечна издръжка в размер на по 140 лв. (сто и четиридесет лева) за всяко дете, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение в частта му, касаеща упражняването на родителските права по отношение на децата, до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ на съпруга К.В.З., ЕГН ***, ползването на семейното жилище, представляващо втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, с административен адрес в с. К., общ. П., ул. „Б.“ № 7, която сграда е построена в УПИ VIII, в кв. 2, по плана от 1985 г. на същото населено място.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 50 лв., от която 25 лв. са внесени от ищеца К.В.З., при завеждане на исковата молба за развод.

ОСЪЖДА Л.К.З., с адрес в с. Х., общ. Б., ул. „Кл. О.“ № 8, ЕГН ***, да заплати по сметка на Районен съд – гр. П., следните суми:
- 25 лв. (двадесет и пет лева), представляваща дължимия остатък до пълния размер на държавната такса по допускане на развода, и
- 403,20 лв. (четиристотин и три лева и двадесет стотинки), представляваща държавната такса, дължима във връзка с месечната издръжка, присъдена в полза на децата, родени от брака.

ОСЪЖДА Л.К.З., с адрес в с. Х., общ. Б., ул. „Кл. О.“ № 8, ЕГН ***, да заплати К.В.З., с адрес в с. К., общ. П., ул. „Б.“ № 7, ЕГН ***, сумата от 425 лв. (четиристотин двадесет и пет лева), представляваща съдебни разноски, дължими за производството по гр. д. № 12/19 г. на Районен съд – гр. П..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Благоевград в двуседмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото, като въззивната жалба се подава чрез Районен съд – гр. П..

РАЙОНЕН СЪДИЯ: