Мотиви № 631

към дело: 20151230200760
Дата: 09/12/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на глава двадесет и четвърта от НПК.
Образувано е въз основа на внесено в РС-Петрич постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание срещу И. П. С. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК по проведено досъдебно производство.
В съдебно заседание РП - Петрич - редовно призовани се представлява от прокурор Емил Дончев. В хода на съдебните прения същият поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от обвиняемия С.. Предлага на същия да бъде наложено административно наказание по чл.78 А от НК като се определи „Глоба“ в размер на 1 000 лева.

Обвиняемият И. П. С. се явява лично в съдебно заседание с упълномощен
защитник - адв.Велик Гогов. В хода на съдебните прения адв.Гогов заявява, че
са събрани доказателства, че обвиняемият е извършил деянието, в което е
обвинен, като същият да бъде освободен от наказателна отговорност и на
основание чл.78 а от НК да му бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 1000
лева.
По делото бяха събрани писмени доказателства. Приобщени бяха и показанията на свидетелите Б. В. К. и А.П.П.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в
тяхната съвкупност, прие за безспорно установено от фактическа и правна страна
следното:

Обвиняемият И. П. С. И. П. С. е неправоспособен водач на моторно превозно
средство,неосъждан, живее в Г..
С наказателно постановление №14-0339-002127 от 2011.2014г. на Началника на РУП-Сандански, влязло в сила на 06.03.2015г. е наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач.
Независимо от така наложеното административно наказание и независимо от
обстоятелството, че не е изтекъл едногодишния срок от наказването му по
административен ред за управление на МПС като неправоспособен водач, на
23.07.2015г. в Г., по улица „Рокфелер“ отново е управлявал моторно превозно
средство- мотоциклет марка „Дерби ДР 250“ с рег.№Е0386К, собственост на И. П.
С. от Г..

На посочената дата, около 18.00 часа на ул.”Рокфелер“ в Г. бил спрян за
проверка от служители при РУП-Петрич. След извършена проверка било установено, че обвиняемият не притежава свидетелство за управление на МПС, поради което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков №595954 от 23.07.2015г.
От изготвена справка в РУП-Петрич е установено, че обвиняемият е
неправоспособен водач и за същото деяние му е наложено административно
наказание- наказателно постановление №14-0339-002127 от 20.11.2014г. на
Началника на РУП-Сандански, влязло в сила на 06.03.2015г.
От изложената фактическа обстановка и анализа на събраните по делото
доказателства преценени по отделно и в тяхната съвкупност е видно, че с
деянието си обвиняемият И. П. С. е осъществил от обективна и субективна
страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 НК.
Касае се до управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление , в едногодишен срок от наказването на обвиняемия по административен ред с Наказателно постановление № 14-0339-002127/2015 год. от 20.11.2014 год., издадено от Началника на РУ на МВР - гр. Сандански, влязло в сила на 06.03.2015 год. за управление на моторно превозно средство без
притежание на съответно свидетелство за управление на МПС.
От обективна страна на 23.07.2015 год., около 18.00 часа, в гр. Петрич, по ул.
“Рокфелер“, обвиняемият И. П. С. е управлявал моторно превозно средство –
мотоциклет марка „Дерби ДР 250” с рег. № Е 0386 К, собственост на С.
К. П. от гр.П., без да притежава съответно свидетелство за
управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му
по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за правоуправление с Наказателно постановление 14-0339-002127/2015 год. от 20.11.2014 год., издадено от Началника на РУ на МВР - гр. Сандански, влязло в сила на 06.03.2015 год.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл.
Обвиняемият И. П. С. е пълнолетно и вменяемо лице. Съзнавал е, че е наказван
по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за
правоуправление и че извършва деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред. Предвид това е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици от него и е искал настъпването им.
Пред разследващия орган обвиняемият И. П. С. в присъствието на договорния си
защитник адв.Гогов от АК – Благоевград, се признава за виновен по повдигнатото
му обвинение, да дава обяснения за извършеното.
Престъплението се доказва от показанията на свидетелите Б. В.К., А.П.П., АУАН № 595954 от 23.07.2015г., справка за нарушител/водач, справка за лице АИС „БДС“, справка в централна база КАТ, НП № 14-0339-002127 от 20.11.2014г., автобиография, декларация за семейно и материално положение, справка за съдимост рег. № 625 от 24.07.2015г.

Причина за извършване на престъплението са слабите морално волеви задръжки от страна на обвиняемия.
Смекчаващи вината обстоятелства се явяват признанието на обвиняемия, чистото му съдебно минало, младата възраст.

Предвид горното, настоящият съдебен състав призна обвиняемия за виновен в
извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, Т.е. правната
квалификация, дадена от прокурора на извършеното от обвиняемия деяние е
правилна, фактическите положения, посочени от същия (прокурора) в
постановлението, се потвърдиха и в съдебно заседание.
Ето защо, съдът намери предложението на прокурора за освобождаване на
подсъдимият И. С. от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 и сл. от НПК, във връзка с чл.78а,НК за мотивирано
и основателно. При това съдът съобрази и следното:
За да се приложи разпоредбата на чл.78а НК е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки :
1). дееца да е пълнолетно лице; 2).за престъплението да се предвижда наказание
“Лишаване от свобода до две години или по -леко наказание (когато деянието е
умишлено) или наказание “Лишаване от свобода” до 3 години или по -леко
наказание (когато деянието е непредпазливо) ; 3).лицето да не е било осъждано
за престъпление от общ характер; 4).лицето да не е било освобождавано от
наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава 8 НК.; 5).причинените от
деянието имуществени вреди да са възстановени.
В казуса съдът установи наличието на всички необходими предпоставки за
приложението на чл.78а НК: обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждано и не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. За деянието, в извършването на което бе признат за виновен обвиняемият ,се предвижда наказание “Лишаване от свобода” до 2 година”. От деянието не са причинени имуществени вреди /такива не се твърдят и в самият обвинителен акт/.
Ето защо съдът намери, че са налице всички предпоставки на чл.78а от НК за
освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание – „Глоба“ в размер на 1000 лева. При определяне
размера на глобата съдът се съобрази с обществената опасност на деянието и на
дееца. Както бе посочено по – горе касае се за лице с ниска степен на
обществена опасност. Предвид това, съдът наложи на обвиняемия наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лева, който е минималния, предвиден в разпоредбата на чл.78а НК към датата на извършване на деянието. Съдът намира, че именно това по размер наказание в максимална степен ще спомогне за наказването на дееца и за възпирането му от извършване на такива престъпления и за в бъдеще.
По гореизложените съображения съдът постанови решението си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: