Протоколно определение № 613

към дело: 20151230200857
Дата: 09/01/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 НПК, съдът,

О п р е д е л и :


Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Подсъдимият Е. К. Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 16.08.2015 година около 01,40 часа в Г., по улица “Цар Борис III “ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди А4“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда, установено по надлежният ред съгласно чл.7 от Нардба № 30/27.06.2011г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства-с техническо средство “Алкотест –Дрегер 7510“ с фабр.№ ARDM-0184, след като е бил осъден с влязла на 19.07.2011 г. в сила Присъда /Определение № 773/19.07.2011г./ по НОХД № 938/2011 г. по описа на РС-П.за престъпление по чл.343б ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.

2. За извършеното от подсъдимият Е. К. Д. престъпление на основание с чл.381
от НПК, във връзка с чл.343 б ал.2 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б
от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му се налага наказание
“Пробация“, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за
контрол и въздействие:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/
години и 6/шест/месеца и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.
На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на подсъдимият
Е. К. Д. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно
превозно средство” за срок от 2/две/ години.

3. От деянието няма причинени имуществени вреди.
4. По делото няма приобщени веществени доказателства.
5. По делото не са сторени разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :


ПРОКУРОР: СЛ.ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:
Съдът като се запозна с материалите по ДП № 470/2015 г. по описа на РУП –
П., след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша
отговорите на подсъдимия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – П. и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.1 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.
Водим от горното и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК


О П Р Е Д Е Л И : № /01.09.2015 г.ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело, по силата на което подсъдимия подсъдимият Е. К. Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2015 година около 01,40 часа в Г., по улица “Цар Борис III “ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди А4“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно
2,29 на хиляда, установено по надлежният ред съгласно чл.7 от Нардба №
30/27.06.2011г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго
упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства-с техническо
средство “Алкотест –Дрегер 7510“ с фабр.№ ARDM-0184, след като е бил осъден с
влязла на 19.07.2011 г. в сила Присъда /Определение № 773/19.07.2011г./ по НОХД
№ 938/2011 г. по описа на РС-П. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК -
престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.381 от
НПК, във връзка с чл.343 б ал.2 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от
НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му НАЛАГА наказание “Пробация“,
като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и
въздействие:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за
срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/
години и 6/шест/месеца
и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК НАЛАГА на
подсъдимият Е. К. Д. наказание „Лишаване от право да управлява моторно
превозно средство” за срок от 2/две/ години.

От деянието няма причинени имуществени вреди.
По делото няма приобщени веществени доказателства.
По делото не са сторени разноски.


ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 857/2015 г. по описа на РС-П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.РАЙОНЕН СЪДИЯ: