Определение № 8212

към дело: 20201230101038
Дата: 02/01/2021 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът Щ. Е. Т., с адрес в гр. П., ул. „В.“ № 1, ЕГН *, е депозирал искова молба против ответницата В. Н. Я., с постоянен и настоящ адрес в гр. П., ул. „К.“ № 6, ЕГН *, с която е предявил осъдителен иск, имащ за предмет заплащането на сумата от 800 лв., дължима по договор за заем, сключен между него (като заемодател) и последната (като заемополучател).
С Определение № 9797/29.12.2020 г., постановено по настоящото дело, по
отношение на ответницата е била приложена разпоредбата на чл. 47, ал. 5 ГПК,
като на основание чл. 47, ал. 6 от същия кодекс ѝ е била предоставена правна
помощ във вида на процесуално представителство. Определено е било
възнаграждение за особения представител и са били дадени указания на ищеца за внасянето му по набирателната сметка на Районен съд – гр. П.. Предоставен е
бил 1-седмичен срок. Отправено е било и предупреждение за неблагоприятните
последици, които ще настъпят при неизпълнение на тези указания. Разяснена е
била и възможността за ползване на правна помощ.
Видно от приложената по делото разписка, препис от горецитирания съдебен акт е бил редовно връчен на ищцовата страна на 18.01.2021 г.
В този контекст срокът за изпълнение на дадените указания изтича на 25.01.2021
г. (присъствен ден), но от страна на ищеца, в рамките на визирания срок, не са
били предприети никакви процесуални действия.
Така установените данни обосновават извод, че към сегашния момент указанията
на съда не са изпълнени, а срокът за това е изтекъл. Ето защо исковата молба
следва бъде върната, а образуваното въз основа на нея съдебно производство –
прекратено. Този процесуален резултат се явява единственият изход от
създадената, поради процесуалното бездействие на ищеца, невъзможност
ответницата да участва по делото. Именно в този смисъл е ориентирана и
съдебната практика, формирана по проблема за правните последици от
бездействието на ищцовата страна в определения му срок за внасяне на разноските за назначаване на особен представител на ответника, в хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК (вж. Определение № 671 от 21.11.2011 г. по ч. гр. д. № 542/2011 г., ІV г. о. на ВКС и Определение № 524 от 24.07.2012 г. по ч. гр. д. № 37/2012 г., ІІІ
г. о. на ВКС).

Ръководейки се от изложеното и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, Районен съд –
гр. П., Гражданско отделение, Трети състав

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба, подадена от Щ. Е. Т., с адрес в гр. П., ул. „В.“
№ 1, ЕГН *, против В. Н. Я., с постоянен и настоящ адрес в гр. П., ул.
„К.“ № 6, ЕГН *, и ПРЕКРАТЯВА образуваното въз основа на нея гр. д. №
1038/20 г. на Районен съд – гр. П..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Благоевград, в
1-седмичен срок, считано от връчването на препис на ищеца, като частната жалба
се подава чрез Районен съд – гр. П..

ПРЕПИС от настоящия съдебен акт да се връчи само на ищеца.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: