Мотиви № 8254

към дело: 20201230200325
Дата: 08/11/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е образувано на основание чл.78а от НК по постановление на РП-Петрич. В постановлението е посочено, че наказателното производство по ДП № 314 ЗМ-109/2020 г. по описа на РУ-Петрич е започнало срещу В. М. П., С. Н. Д. и Н. В. Ш., всички от Г., за извършено престъпление по чл.191, ал.2, във връзка с
чл. 20, ал. 2 от НК. РП – Петрич с посоченото постановление е направила
предложение до РС-Петрич за освобождаване на обвиняемите от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК.
В съдебно заседание РП - Петрич - редовно призовани се представлява от прокурор Надежда Шутова. В хода на съдебните прения същият поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от обвиняемите Ш., П. и Д.. Предлага на същите да бъде наложено административно наказание по чл.78 А от НК като се определи „Глоба“ в размер на по 1 500 лева за всеки един.

Обвиняемият В. М. П. в съдебно заседание не се явява, представлява се от
назначен служебен защитник - адвокат К.. В хода на съдебните прения, защитника
изразява становище относно фактическата обстановка, която безспорно доказва
вината. Моли съдът да наложи наказание „Глоба“ в предвидения от закона минимум, предвид тежкото финансово положение на П..
Обвиняемата С. Н. Д. в съдебно заседание не се явява, представлява се от
надлежно назначен служебен защитник – адв. С.. В хода на съдебните прения
защитника изразява становище за установена по безспорен начин вина. Моли съдът да наложи наказание в минималния предвиден от закона размер, с оглед на факта, че Д. е безработна, с чисто съдебно минало, признала е вината си, както и че е способствала да се разкрие деянието.
Обвиняемата Н. В. Ш. в съдебно заседание не се явява, представлява се от
надлежно назначен служебен защитник – адв. Ч.. В хода на съдебните прения
защитника изразява становище относно фактическата обстановка, която по
безспорен начин доказва извършеното престъпление. Моли съдът с оглед
обстоятелството, че същата не е осъждана за престъпление от общ характер, както и че няма наложено друго наказание по реда на чл. 78а от НК, както и че от
деянието няма причинени имуществени вреди, да наложи наказание „Глоба“ в
предвидения от закона минимум.
След като се запозна с постановлението на РП-Петрич и материалите по делото,
намира следното:
Обвиняемите В. М. П. и С. Н. Д. са от гр. П.. Живеят на съпружески начала от дълги години в дом на ул.“З.“ №* в същия град. Имат три деца, най-малкото от които е сина им С.С.Д.- роден на *.*.20**г. П. е бил осъждан по НОХД № 718/2002г. по описа на РС-Петрич, като за това осъждане е реабилитиран по право по смисъла на чл.86 ал.1 т.1 от НК.

Осъждан е и с присъда по НОХД № 3/2009г. по описа на РС-Сандански, с която му е
било наложено наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца. Това наказание е било
изтърпяно на 09.09.2010г. и съгласно чл.88а ал.1 вр. с чл.82 ал.1 т.5 от НК са
заличени последиците и за това му осъждане (считано от 09.09.2012г.).
Обвиняемата Н. В. Ш. е родена в с.Д., но от дълги години живее на съпружески начала с лицето Я.Б.А., в гр. П., като от съвместното си съжителство двамата имат две дъщери, по-малката от които е К. Н. Ш.- родена на *.*.20**г. От няколко години Я.А. живее и работи в чужбина, като обвиняемата е родителя, който следвало да полага грижите за отглеждането на двете деца.
В началото на 2019г. между С.Д. и К. Ш. възникнали чувства на привързаност и обич, като след около три месеца двамата решили да заживеят заедно, въпреки, че К. не била навършила 16 годишна възраст, а С. бил непълнолетен.
През месец май 2019г. двамата заявили своето желание и намерения, като
родителите им не се противопоставили, въпреки, че осъзнавали, че децата им са
непълнолетни и че К. не е навършила все още дори и 16-год.възраст. По това
време В. П. и С. Д. били за кратко на работа в Италия, като обвиняемият П. се свързал по телефона с брат си С. П. и му казал да услужи с пари на сина им
С.Д. за организирането на годежа- за музика и храна на гостите. От друга страна, двамата обвиняеми – П. и Д. разрешили на сина си С.Д. да заживее с К.Ш. в една от стаите на долния етаж в къщата им.
По същото време, обвиняемата Н. Ш. също разрешила на дъщеря си да заживее
съпружески със С.Д., като дори държала да бъде направен ритуала, известен като годеж. Тя също се включила с финансови средства, съвместно с другите двама обвиняеми-родителите на Сергей, в организирането и финансирането
на ритуала.
Така, през месец май 2019 г., след като направили годежа и след като
обвиняемите П. и Д. предоставили стая за живеене на С.Д. и К. Ш. дома им на ул.“З.“ №. в гр. П., последните двама заживели на съпружески начала, без да имат сключен граждански брак. По същото време, както и към настоящия момент, С. Д.бил непълнолетен, а К.Ш. не била навършила 16-годишна възраст- на 14години и половина.
Кратко време след това, В. П. и С. Д. се завърнали в страната ни и двамата
заживели в другата стая на първи етаж от къщата си на посочения адрес.
След като заживели на семейни начала, К. Ш. прекъснала училище, но заради
това, че и двамата не са навършили пълнолетие и нямат възможност да работят
законно, за ежедневните им нужди, за храна, консумативи и цялата издръжка на
съвместното им съжителство се грижели тримата обвиняеми- родителите на С.
Д. и майката на К.Ш.. Междувременно, К. Ш. забременяла, като на 19.03.2020г. родила дете от женски пол- С. С. Д.. След раждането на детето , тримата обвиняеми продължили да полагат грижи и да осигуряват издръжката не само на своите деца, съжителстващи на семейни начала, но и на тяхното новородено дете.
Към моментът на привличането им като обвиняеми, тримата продължават с грижите по съвместното съжителство на децата им, като С.Д. е все още
непълнолетен, а К. Ш. все още не е навършила 16-годишна възраст.
Поради описаното и всичко изложено дотук и след анализ на събраните по делото
доказателства се установява, че с това си деяние тримата обвиняеми са
осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.191 ал.2 от НК вр. с чл.20 ал.2 от НК.
Касае се до съзнателно улесняване на непълнолетно лице да заживее съпружески с лице, ненавършило 16 годишна възраст, като деянието е извършено в съучастие, при условията на едновременно извършителство от всеки един от тримата обвиняеми.
От обективна страна, обвиняемият В. М. П. от месец май 2019г. до 02.06.2020г.
(датата на привличане като обвиняем) в гр. Петрич , в съучастие като
съизвършител със С. Н. Д. и Н. В. Ш. (като съизвършители) е улеснил
непълнолетното лице от мъжки пол С.С.Д.- ЕГН * и лицето от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст К.Н. Ш.- ЕГН * да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак в дома, находящ се на ул.“З.“ №. в гр. П., като улесняването се изразява в предоставянето на пари за организиране на годеж, предоставяне на отделна стая от къщата и осигуряване на финансова издръжка на непълнолетните, включително и роденото от съвместното им съжителство дете С. С. Д.- род.на 19.03.2020г. От обективна страна обвиняемата С. Н. Д. от месец май 2019г. до 02.06.2020 г. (датата на привличане като обвиняем) в гр. П., в съучастие като съизвършител с В. М. П. и Н. В. Ш. (като съизвършители) е улеснила непълнолетното лице от мъжки пол С.С.Д.- ЕГН * и лицето от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст К.Н. Ш.- ЕГН * да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак в дома, находящ се на ул.“З.“ №. в гр. П., като улесняването се изразява в предоставянето на пари за организиране на годеж, предоставяне на отделна стая от къщата и осигуряване на финансова издръжка на непълнолетните, включително и роденото от съвместното им съжителство дете С. С. Д.- род.на 19.03.2020г.
От обективна страна обвиняемата Н. В. Ш. от месец май 2019г. до 02.06.2020г.
(датата на привличане като обвиняем) в гр. П. , в съучастие като съизвършител с В. М. П. и С. Н. Д. (като съизвършители) е улеснила непълнолетното лице от мъжки пол С.С.Д.- ЕГН * и лицето от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст К.Н. Ш.- ЕГН * да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак в дома, находящ се на ул.“З.“ №. в гр. П., като улесняването се изразява в предоставянето на пари за организиране на годеж, осигуряване на финансова издръжка на непълнолетните, включително и роденото от съвместното им съжителство дете С. С. Д.- род.на 19.03.2020г.
От субективна страна престъплението по чл. 191 ал.2 от НК е извършено при
пряк умисъл от всеки един от тримата обвиняеми. И тримата са съзнавали
общественоопасния характер на своето деяние, предвиждали са неговите
общественоопасни последици и са искали настъпването им. Обвиняемите П., Д. и Ш. са съзнавали, че пострадалият С.С.Д. е бил непълнолетен, а пострадалата К.Н. Ш. не е навършила 16 годишна възраст, но въпреки това са заживяли на съпружески начала. Това съжителство е станало възможно само и единствено поради улесняването и помощта, която двамата са получили от тримата обвиняеми, изразяваща се в предоставяне на помещение за живеене /от
обвиняемия П. и Д./, осигуряване на финансови средства за организиране на
ритуали и за ежедневна издръжка.
Осъществяването на деянието е установено по несъмнен начин, както от разпитите на всички свидетели, така и от разпита на пострадалите С.Д. и К.
Ш.. Престъпният резултат се състои в съпружеския живот на двамата, който не е
спорен.
Престъплението по чл. 191 ал.2 НК е продължено – не се осъществява чрез
еднократно действие от страна на обвиняемите, а представлява улесняване от тях на трайно престъпно състояние.
На досъдебното производство обвиняемите В. П., С. Д. и Н. Ш. се признават за
виновни по повдигнатото им обвинение и подробно разказват за извършеното от
тях, като се разкайват за стореното.
Престъплението се доказва от обясненията на обвиняемите В. М. П., С. Н. Д. и Н.
В. Ш., показанията на свидетелите: Р. Г., Б.Д., С.К., С. П., С.Д. и К. Ш., справки от ТД на НАП, Агенция по вписванията, Бора по труда, социални доклади от отдел Закрила на детето – гр. П., справки от АИС-БДС.
Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението са ниското
правосъзнание на обвиняемите В. П., С. Д. и Н. Ш., ниската им правна култура,
слабите им морални устои, както и незачитане от тяхна страна на установените в
Р. България норми на морала за защита на отношенията, които се пораждат между хората по повод на половото им общуване.
С извършеното от обвиняемите престъпление са засегнати нормални предбрачни,
брачни и семейни отношения, както и тези свързани с развитието на подрастващите.
Съобразно гореизложеното, съдът прие, че обвиняемият В. М. П., С. Н. Д. и Н. В.
Ш. са осъществили престъпното деяние по чл.191,ал.2 от НК, във връзка с чл.
20, ал. 2 от НК, посочено в акта на ПРП и го призна за виновен по така
предявеното му обвинение.
При определяне на вида и размера на наложеното наказание, съдът взе предвид
следното:
Непосредствен обект на престъпно посегателство са обществените отношения, които възникват по повод на правилното физическо, психическо и нравствено развитие на подрастващите.
Личността на обвиняемите е с невисока степен на обществена опасност, имайки
предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието.
Съдът, след като взе предвид изложеното и това, че към момента на извършване на престъплението обвиняемите са неосъждани за престъпление от общ характер, че не са освобождавани по реда на чл.78а от НК, че полагат грижи за пострадалите, че не са настъпили имуществени и неимуществени вреди от престъпното деяние и могат да бъдат приложени разпоредбите на чл.78а от НК, освободи същите от наказателна отговорност и им наложи по чл.78а, ал.1 от НК административно наказание глоба в минимален в размер от по 1 000 /хиляда/ лева за всеки един от тях – В. М. П., С. Н. Д. и Н. В. Ш.. От тримата обвиняеми само С. Н. Д. е регистрирана като безработна в Бюро по труда, гр. Петрич. В. М. П. работи в Е.-Т.-Б. от 30.12.2019 г. И тримата обвиняеми нямат движимо и недвижимо
имущество. Ето защо съдът намира, че глоба в по-висок размер би била
неоправдана репресия за обвиняемите.
Според съда с така определеното наказание ще се постигнат целите на
индивидуалната и генералната превенция визирани в чл.36 от НК.

По тези съображения съдът постанови решението си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: