Протоколно определение № 8016

към дело: 20211230200011
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът


О п р е д е л и:


Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемият А.Ф.Ю./A.PH.Y./ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2020 г. през ГКПП-К./П., /Съгласно чл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р България и Р Гърция от 2008г./, е влязъл през границата на страната от Р Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал.1, пр.1 НК.

2. За извършеното от обвиняемия А.Ф.Ю. /A.P.Y./ престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, на основание чл.381 и сл. НПК във връзка с чл.279, ал.1, пр.1 НК, във връзка с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца и “Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.
На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от
свобода" за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на настоящото
споразумение.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във връзка с чл.67, ал.2 от НК по време
на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за
обвиняемия.
3. По делото не са иззети веществени доказателства.

4. По делото няма причинени имуществени вреди.
5. Разноските по делото не са направени.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А.Б./

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/А.С.А./ /А.Ф.Ю./

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК


О п р е д е л и : № 8016 /06.01.2021 г.ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящото НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 11/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: