Мотиви № 242

към дело: 20201230200360
Дата:
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството пред съда е образувано по обвинителен акт по реда на бързото
производство,внесен от РП-П.,с който са повдигнати две обвинения срещу лицето
Л. Г. К. от град П., за това,че - на 16.07.2020 г., около 18,55 часа, в Г. П., по улица „Х. Ч.“, в района на кръстовището с ул. „Ч.с., в посока магазин „Лидъл“, е
управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Симсон 51“ с рег. № Бл
***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,32
промила на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1 от
19.07.2017 г., за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или
употребата на наркотични вещества или техни аналози, с протокол за химическа
експертиза № 213/21.07.2020 г. на експерт химик при СНТЛ при ОД на М. Г.
Благоевград – престъпление по чл.343б, ал.1 НК и за това,че
- на 16.07.2020 г., около 18,55 часа, в Г. П., по улица „Х. Ч.“, в
района на кръстовището с ул. „Ч.с.“, в посока магазин „Лидъл“, при
управлението на мотопед марка „Симсон 51“, си е служил с контролни знаци – 1
брой български регистрационни табели с регистрационен номер ***, издадени
за друго МПС, а именно за мотопед марка „Балкан 50“, рама № *** и номер на
двигател ****, собственост на Д.С.К. от Ч., общ. П.,
престъпление по чл.345, ал.1 от НК.

Участвуващият в делото прокурор поддържа повдигнатите обвинения, като изразява становище,че са безспорно доказани от обективна и субективна страна. Предлага на съда да наложи на подсъдимия за престъплението по чл.343б,ал.1 НК наказание Лишаване от свобода за срок от една година и Глоба в размер на 200лева, а за престъплението по чл.345,ал.2 НК наказание Лишаване от свобода за срок от 6 месеца.Предлага съдът да определи общо най-тежко наказание от една година Лишаване от свобода и Глоба в размер на 500 лева, като наказанието Лишаване от свобода бъде отложено с изпитателен срок от три години.

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание. Признава вината си като
обяснява причините за извършеното деяние и начина на неговото извършване.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателство поотделно и в тяхната
съвкупност ,намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Л. Г. К. е роден на *** в Г.,където и живее.К. е със средно
образование,женен,не е осъждан,безработен към настоящия момент.До скоро работил в „О.“ П..Притежава лозови насаждения,намиращи се в района на Р.,
общ.П.. Подсъдимият не притежава правоспособност за управление на моторни превозни средства. Макар неправоспособен водач на МПС, К. бил наясно с разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗДВП, съобразно която: „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“. Знаел, че не следва да управлява МПС с регистрационни табели издадени за друго МПС.
Подсъдимият Л. Г. К. притежава мотопед марка „Симсон 51“,нерегистриран,тъй
като не притежава документи за същия.Последният придобил този мотопед преди около три години.В негово владение се намирал и мотопед марка „Балкан 50“ с рама № *** и двигател № ***, с рег. № Бл ***,но тъй като блокирал,подсъдимият го предал за скрап като преди това свалил регистрационната му
табела №Бл ***,която поставил на мотопеда марка „Симсон 51“ с цел да
управлява същия.С този мотопед се придвижвал до с.Р. ,където се намирал
обработвания от него лозов масив,както и до О.-П.,намиращи се също извън
града на близко разстояние. На 16.07.2020 година около обяд, подсъдимият Л. Г. К. употребил алкохол. Въпреки, че бил употребил алкохол, същият ден след обяд се качил на собствения си мотопед марка „Симсон 51“ ,на който бил поставил регистрационна табела Бл ** и потеглил към аптека,намираща се на ул.“Х. Ч." срещу магазин „Лидъл“. Около 18,55 часа, се движил в Г. П., по улица „Х.Ч.“, в
района на кръстовището с ул. „Червена скала“, в посока магазин „Лидъл“. По
същото време и на същото място, полицейските служители – свидетелите: Б. К. И.
и И. Г. Д., били на работа и съблюдавали за спазване на правилата за движение
от водачите на МПС. Същите видели мотопеда управляван от подсъдимия Л. Г. К., който лакатушил по улицата. Свидетелят Б. К. И. със „Стоп – палка“ спрял
подсъдимия. Докато полицейският служител разговарял с подсъдимия К., усетил
мирис на алкохол и го помолил да бъде изпробван за употреба на алкохол.
Свидетелят Б. К. И. извършил проверка с техническо средство „Дрегер Алкотест
7410” с фабр. № ARDM 0171 – собственост на РУ на М. Г. П., при която
констатирал съдържание на алкохол в кръвта на подсъдимия с концентрация – 1,92 промила. Поради това на Л. Г. К. бил съставен акт за установяване на
административно нарушение серия „GA“ № 243690 от 06.07.2020 г. и връчен талон
за медицинско изследване № 0057764 от 06.07.2020 г. Полицаите придружили
подсъдимия до ФСМП Г. П., където му била взета кръвна проба, от химическото
изследване на която било установено съдържание на етилов алкохол /присъствие на летливи рецудиращи вещества, изразени като етилов алкохол/ в количество 2,32 %.


Горната фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от обясненията на
подсъдимия, показанията на свидетеля И. Г. Д., изслушан в с.з., на свидетелите
Б. К. И. и С. И. М., приобщени по делото, както и от писмените доказателства по
делото.

От изложеното от фактическа страна е видно, че деянието на подсъдимия от
обективна и субективна страна осъществява при условията на идеална съвкупност съставите на две престъпления - на престъплението по чл.343б, ал.1 НК и по чл.345, ал.1 НК.


Касае се до управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.32 на хиляда, установено по надлежния ред.
Както и до управление на моторно превозно средство – мотопед марка „Симсон 51“ с регистрационни табели с рег. № Бл ***, издадени за друго МПС, а именно за
мотопед марка „Балкан 50“, рама № * и номер на двигател **,
собственост на Д.С.К., от Ч., общ.П..

Безспорно е установено изпълнителното деяние на престъплението по чл.343б,ал.1 НК - на 16.07.2020 г. около 18.55 часа в град П., по ул.“Х.Ч.“ в
района на кръстовището с ул.“Ч.с.“ в посока магазин „Лидъл“
подсъдимият К. е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Симсон 51“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда,
а именно 2.32 на хиляда установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от
19.07.2017 г. за реда за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози, с протокол за химическа експертиза № 213/21.07.2020
г. на експерт химик при СНТЛ при ОД на М. Г.Б..


От субективна страна е налице предвидения в разпоредбата на чл.343б,ал.1,НК
пряк умисъл -подсъдимият-пълнолетно и вменяемо лице - ясно е съзнавал
общественоопасния характер на деянието си-управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма.Съзнавал е освен това и
общественоопасните последици на деянието си, но въпреки това е искал и целял
тяхното настъпване. Посочва,че е изпил две водки на обяд и въпреки употребения
алкохол е решил да си закупи лекарства от аптеката, управлявайки мотопеда.

Безспорно е установено изпълнителното деяние на престъплението по чл.345, ал.1 НК - на 16.07.2020 г., около 18,55 часа, в Г. П., по улица „Х.Ч.“,
в района на кръстовището с ул. „Ч.с.", в посока магазин „Лидъл“, при
управлението на мотопед марка „Симсон 51“, си е служил с контролни знаци – 1
брой български регистрационни табели с регистрационен номер Бл **, издадени
за друго МПС, а именно за мотопед марка „Балкан 50“, рама № *** и номер на
двигател ***, собственост на Д.С.К.от Ч., общ. П..

От субективна страна е налице предвидения в разпоредбата на чл.345,ал.1НК пряк умисъл –подсъдимият ясно е съзнавал общественоопасния характер на деянието си-управление на МПС, с контролни знаци издадени за друго МПС.
Подсъдимият е бил с ясното съзнание, че за мотопеда, който управлява няма
документи, необходими за регистрацията му и че това МПС поради тази причина
никога не може да бъде регистрирано.Именно поради тази причина е задържал
регистрационната табела с номер Бл ***, издадена за мотопед марка „Балкан 50“,
рама № *** и номер на двигател **,който предал за вторични суровини. Ето
защо подсъдимият е съзнавал общественоопасните последици на деянието си, но
въпреки това е искал и целял тяхното настъпване.


Обект на посегателство са обществените отношения, които осигуряват условията
за нормалното и безопасно движение по пътищата.


Причина за извършване и на двете престъпления е нежеланието на подсъдимия да спазва установения в страната ред за управлението на моторни превозни средства и въобще реда за движението по пътищата.


При определяне вида и размера на наказанията, които следва да се наложат на
подсъдимия за извършеното от него престъпление по чл.343б,ал.1 НК, съдът
съобрази всички смекчаващи и отегчаващи вината на подсъдимия обстоятелства,
тежестта на извършеното деяние, неговата обществена опасност.Като смекчаващи вината му обстоятелства съдът отчете чистото му съдебно минало,добрите характеристични данни ,направеното от него признание,проявеното искрено съжаление за извършеното,липсата на констатирани нарушения по ЗДвП.Като отегчаващо вината на подсъдимия обстоятелство съдът отчете липсата на
правоспособност и високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия.
Отчитайки превеса на смекчаващите отговорността на подсъдимия обстоятелства,имащи характера на многобройни такива и наличието на кумулативното изискване на чл.55,ал.1 НК,когато и най-ниското предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко,съдът при условията на 343б,ал.1 НК и при приложението на чл.55,ал.1,т.1 НК наложи на подсъдимия Л. Г. К. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 (осем) месеца и „Глоба“ в размер на 200.00 (двеста) лева.


За престъплението по чл.345, ал.1 НК законодателят е предвидил при условията на алтернативност наказание Лишаване от свобода до 1/една/ година или ГЛОБА от 500 до 1000лева.Отчитайки смекчаващите отговорността на подсъдимия
обстоятелства,посочени по-горе и искреното му разкаяние за извършеното,
демонстрирано в съдебно заседание с проявеното изключително притеснение,съдът прие за подходящо по вид наказание за този подсъдим налагането на Глоба в минималния размер от 500 лева.Съдът наложи най-ниския размер на наказанието изхождайки от тежкото материално положение на подсъдимия-безработен към настоящия момент,регистриран е в Бюрото по труда с месечно обезщетение от 350 лева,с влошено здравословно състояние-страна от диабет и високо кръвно налягане,за които редовно приема лекарствени медикаменти.
Съдът не определи посоченото наказание при приложението на чл.55,ал.2 НК,
отчитайки факта на продължително ползване на мотопед „Симсон 51“ с
регистрационния номер, издаден за друго МПС,както и отчитайки
неправоспособността на подсъдимия.


На основание чл.23, ал.1 НК съдът наложи на подсъдимия общо наказание и за
двете престъпления в размер на най-тежкото от тях,а именно„Лишаване от свобода” за срок от 8(осем) месеца и Глоба в размер на 200.00(двеста) лева.
Съдът не присъедини наказание "Глоба" в размер на 500 лева към определеното
общо най-тежко наказание,изхождайки от тежкото материално положение на
подсъдимия,както и отчитайки здравословното му състояние.
Наложените наказания по вид и размер ще окажат в достатъчна степен поправително и възпитателно въздействие върху подсъдимия и ще го възпрат за в бъдеще от извършването на подобен род прояви.


Същевременно, с оглед изложените по-горе съображения, съдът счита, че за
поправянето на подсъдимия не е наложително същият да изтърпи ефективно
наложеното му наказание “Лишаване от свобода”. Съдът намира, че целите на
наказанието ще бъдат изпълнени и без да е наложително да се прилага закона в
цялата му строгост, отчитайки смекчаващите отговорността на подсъдимия
обстоятелства. Поради това и с оглед наличието на изискуемите от закона
предпоставки,на основание чл.66,ал.1 НК, съдът отложи изпълнението на
наказанието “Лишаване от свобода” за срок от 3(три) години от влизане на
присъдата в сила.


В разпоредбата на чл.343г от НК е предвидено,че във всички случаи на чл.343а,
343б и чл.343в,ал.1 съдът постановява и “Лишаване от право” по чл.37,т.7 НК,
тоест лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
Подсъдимият обаче е неправоспособен водач на МПС,поради което не може да бъде лишен от право, което не притежава. Ето защо съдът не наложи такова наказание за извършеното от него престъпление по чл.343б,ал.1 НК.


Вещественото доказателство- мотопед марка „Симсон 51“, без регистрационен
номер, предаден с протокол за доброволно предаване от 16.07.2020 г. от Л. Г. К.
следва да бъде върнат на правоимащия- подсъдимия Л. Г. К.. Въпреки липсата на
документи за този мотопед, последният не е обявен за издирване, друго лице не е
проявило претенции към собствеността на мотопеда, няма извършвани интервенции по същия. Ето защо мотопедът следва да бъде върнат на подсъдимия, без обаче същият да има правото да го управлява - на първо място защото е неправоспособен и на втори място - защото това МПС без документи не може да бъде регистрирано и следователно не следва да бъде управлявано.Но право на подсъдимия е да реши по какъв начин да се разпорежда с този мотопед.

Регистрационна табела с № Бл ***, издадена за друго МПС,а именно за мотопед
марка „Балкан 50“ с рама № *** и номер на двигател *** съдът постанови да
се изпрати на КАП „ПП“ при РУ П. за разпореждане по надлежния ред.Така
описаният мотопед марка „Балкан 50“ е бил предаден от подсъдимия за скрап.

На основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимият Л. Г. К. следва да заплати
направените по делото разноски в размер на 54.58 (петдесет и четири лева и
петдесет и осем стотинки) лева, представляващи възнаграждение на вещото лице по сметка на ОДМВР-Б.


По изложените съображения съдът постанови присъдата си.РАЙОНЕН СЪДИЯ: