Протоколно определение № 621

към дело: 20151230200894
Дата: 09/03/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

I.Обвиняемият Н. Н. М. се признава за виновен:
1. Затова, че на неустановена дата в края на месец април 2010 година в района
на ГКПП-Кулата, общ.Петрич е излязъл през границата на страната с Р Гърция,
без разрешение на надлежните органи на властта- престъпление по чл.279, ал.1,
пр.2от НК.

2. Затова, че на неустановена дата в края на месец април 2010 година на
ГКПП-Кулата, община Петрич, пред дежурен служител по ГПВК, съзнателно се е
ползвал от неистински български официален документ за самоличност-българска
лична карта № 627835623/20.03.2009г. на името на А. В.А, ЕГН *, каквото лице съобразно справка в масивите на „АИС-БДС“ не
съществува, респ.такава лична карта не е издавана от компетентните български
органи, когато от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна
отговорност- престъпление по чл.316, пр.1 във вр. с чл.308, ал.2, пр.3 във
вр. с ал.1, пр.1 от НК.

II.За извършеното от обвиняемия Н. Н. М. престъпление по чл.279, ал.1, пр.2 от
НК, на основание чл. 381 и сл. от НПК, във вр. с чл.279, ал.1, пр.2от НК и чл.
54 ал. 1 от НК му се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от
11/единадесет/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо
общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, съгласно чл. 60, ал. 1 и
чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.

1.За извършеното от обвиняемия Н. Н. М. престъпление по чл.316 пр.1 във вр. с
чл.308, ал.2 пр.3 във вр. с ал.1 пр.1 от НК , на основание чл. 381 и сл. от
НПК, във вр. с чл.316 пр.1 от НК във вр. с чл.308 ал.2 пр.3 във вр. с ал.1 пр.1
от НК и чл. 54, ал.1 от НК му се налага наказание “Лишаване от свобода” за
срок от 11/единадесет/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, съгласно
чл.60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.

III.На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Н. Н. М. се налага едно
общо най-тежко наказание за престъплението по чл.279, ал.1, пр.2 от НК и
престъплението по чл.316, пр.1 във вр. с чл.308, ал.2, пр.3 във вр. с ал.1, пр.
1 от НК, а именно “Лишаване от свобода” за срок от 11/единадесет/ месеца,
което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим, съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
На основание чл.23, ал.3 НК СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо най – тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от 11/единадесет / месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим, съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС,
наказанието „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева, наложено за престъплението по чл. с чл.279, ал.1, пр.2 от НК.
IV. От престъпленията не са причинени имуществени вреди.
V.Веществени доказателства по делото няма.
VI. Разноските по делото не са сторени.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ОБВИНЯЕМ:

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 621 /02.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 894 /2015 г. по описа на РС-
Петрич.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: