Мотиви № 623

към дело: 20151230200895
Дата: 09/04/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството пред съда е образувано по обвинителен акт,внесен от РП-Петрич,с
който е повдигнато обвинение срещу лицето А. К. Б.,от Г.,за това,че на
28.08.2015г., около 02,05 часа, в гр. П., по улица „Цар Борис III”, в
района до помощно училище „Кирил и Методий”, е управлявал моторно превозно
средство – мотопед марка „Балкан 50” с рег. номер Бл 08576, собственост на
П.И. Х. от гр. П., с концентрация на алкохол в кръвта си над
1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно
Наредба № 30 от 27.06.2001г., за реда за установяване употребата на алкохол или
друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, с техническо
средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабр. № АRDM 0184 – собственост на РУ на МВР
гр. П., от М. А. С. – младши автоконтрольор в ПП при РУ на МВР
гр. Петрич-престъпление по чл.343б,ал.1 НК.
Участвуващият в делото прокурор поддържа повдигнатото обвинение, като изразява
становище,че деянието на подсъдимия е безспорно доказано от обективна и
субективна страна,че е извършено виновно,че е съставомерно по текстовете,по
които е повдигнато обвинението.Предлага на съда да наложи на подсъдимия
наказание „Пробация”,състоящо се в двете задължителни пробационни мерки за срок
от една година,както и да постанови лишаване от право да управлява МПС също за
срок от седем месеца.
Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание.Отказва разглеждането на делото
да се извърши по реда на ССС,в хипотезата на чл.371,т.2 НПК,не желае участието
на защитник в производството.Дава обяснения по обвинението,признава вината си и
съжалява за извършеното.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателство поотделно и в тяхната
съвкупност ,намира за установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият А. К. Б. е мъж на 44г.,с основно образование, неженен,неосъждан,
безработен.Същият е правоспособен водач на моторно превозно средство категории
В, В1, А и М.
На 27.08.2015 година вечерта, в гр. П., подсъдимият А. К. Б. употребил
алкохол. Въпреки, че бил употребил алкохол, след полунощ се качил на мотопед
марка „Балкан 50” с рег. номер Бл 08576, собственост на П. И. Х. от
гр. П. и потеглил за дома си. Около 02,05 часа, на 28.08.2015г.,
подсъдимият се движил по улица „Цар Борис III”, в района до помощно училище
„Кирил и Методий”. По същото време служителите при РУ на МВР гр. П. –
Г. Т. П. и В. К. Т.се движили по улица „Цар
Борис III” с патрулния автомобил и видели подсъдимия, който криволичил по
пътното платно. Те спрели за проверка мотопеда, управляван от подсъдимия А. К.
Б., който бил видимо пиян. Полицейските служители извикали Милен Андонов
Стоянов – младши автоконтрольор в ПП при РУ на МВР гр. П.. Последният
помолил подсъдимият Б. да бъде изпробван за употреба на алкохол. Извършил
проверката с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабр. № АRDM 0184 –
собственост на РУ на МВР гр. П., при която констатирал съдържание на
алкохол в кръвта на обвиняемия с концентрация - 1,51 промила. Поради това на А.
К. Б. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 777435 от 28.08.2015г. и връчен талон за медицинско изследване № 0433828 от 28.08.2015г.
Полицаите придружили подсъдимия до Центъра за спешна медицинска помощ гр.
П., където отказал да даде кръв за изследване. Това обстоятелство било
отразено в протокол за медицинско изследване от 28.08.2015г.

Горната фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от обясненията на
подсъдимия,писмените доказателства по делото- АУАН № 777435 от 28.08.15г.,
протокол за медицинско изследване, талон за медицинско изследване № 0433828,
справка за нарушител/водач, копие на свидетелство за регистрация на МПС,
декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиография,
справка за съдимост рег. № 705 от 28.08.15г.На основание чл.281,ал.5,във вр. с
ал.1,т.5 НПК към доказателствата по делото са прочетени и приобщени показанията
на свидетелите М. С., Г. М. и В. Т. дадени пред
органа на ДП.

От изложеното от фактическа страна съдът прие,че деянието на подсъдимия от
обективна и субективна страна осъществява състава на престъплението по чл.343б,
ал.1 НК-касае се до управление на моторно превозно средство с концентрация на
алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда,а именно 1.51 промила на хиляда,установено
по надлежния ред.
Безспорно е установено изпълнителното деяние-на 28.08.2015г., около 02,05 часа,
в гр. П., по улица „Цар Борис III”, в района до помощно училище „Кирил и
Методий”, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Балкан 50” с
рег. номер Бл 08576, собственост на П. И. Х. от гр. П., с
концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда,
установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 30 от 27.06.2001г., за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на
моторни превозни средства, с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабр.
№ АRDM 0184 – собственост на РУ на МВР гр. П., от М. А. С. –
младши автоконтрольор в ПП при РУ на МВР гр. П..
От субективна страна е налице предвидения в разпоредбата на чл.343б,ал.1,НК
пряк умисъл -подсъдимия-пълнолетно и вменяемо лице -ясно е съзнавал
общественоопасния характер на деянието си-управление на МПС с концентрация на
алкохол в кръвта над допустимата по закон норма.Съзнавал е освен това и
общественоопасните последици на деянието си, но въпреки това е искал и целял
тяхното настъпване.
Обект на посегателство са обществените отношения,които осигуряват условията за
нормалното и безопасно движение по пътищата.
Причина за извършване на престъплението е нежеланието на подсъдимия да спазва
установения в страната ред за управлението на моторни превозни средства и
въобще реда за движението по пътищата.
При определяне вида и размера на наказанието,което следва да се наложи на
подсъдимия,съдът съобрази всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,
тежестта на извършеното деяние,неговата обществена опасност. Съдът отчете
наличието на многобройни смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства-чистото
съдебно минало, признанието,с което допринесе за изясняване на обстоятелствата
по делото,проявеното съжаление за извършеното,липсата на наложени наказания за
нарушения по ЗДвП-съгласно справката за нарушител-на подсъдимия е наложено
наказание с НП №1134,влязло в сила на 18.07.2003г,от когато са изтекли
давностните срокове за изпълнение на наказанието.Като смекчаващо вината му
обстоятелство съдът отчете още,че констатираното процентно количество алкохол в
кръвта на подсъдимия е в близък размер до минималния,предвиден в разпоредбата
на чл.343б,ал.1 НК.Съдът не отчете отегчаващи вината на подсъдимия
обстоятелства.И тъй като съдът отчете наличие на многобройни смекчаващи вината
на подсъдимия обстоятелства замени наказанието Лишаване от свобода с наказание
„Пробация” в близък до минималния срок,предвиден от законодателя,а именно седем
месеца.
С оглед на изложените по-горе съображения ,при условията на чл.343б,ал.1НК и
при приложението на чл.55,ал.1,т.2,б.”б” НК съдът наложи на подсъдимия
наказание „ПРОБАЦИЯ” ,изразяваща се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред
пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично
за срок от 7(седем) месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7(седем)месеца.
Съдът счита за подходящи посочените по-горе пробационни мерки. Освен това
намира,че именно тези пробационни мерки ще изиграят необходимия поправителен и
възпитателен ефект спрямо подсъдимия,тъй като извършеното представлява
инцидентна проява в неговия живот и подсъдимия прояви съжаление за извършеното.
В разпоредбата на чл.343г от НК е предвидено,че във всички случаи на чл.343а,
343б и чл.343в,ал.1 съдът постановява и “Лишаване от право” по чл.37,т.7 НК,
тоест лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
Подсъдимият е правоспособен водач на МПС,свидетелството за правоуправление не
е било отнето на място със съставянето на акта за установяване на
административно нарушение.Съдът намира,че наказанието-лишаване от право да
управлява МПС следва да бъде наложено също за срок от 7(седем)месеца.За
определяне на този срок на наказанието съдът отчете отново смекчаващите
отговорността му обстоятелства и проявеното самокритично отношение към
извършеното.
Наложените наказания според съда ще изиграят в достатъчна степен възпитателно и
предупредително въздействие върху подсъдимия,т.е ще допринесат за в бъдеще
същият да се въздържа от подобен род прояви.
По делото не са направени разноски,които да бъдат възложени в тежест на
подсъдимия.
По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: