Решение № 8375

към дело: 20201230200242
Дата: 10/06/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е с правно основание чл. 59 от ЗАНН и е образувано по жалба на
„Д. БГ“ Е., ЕИК:****, със седалище и А. на управление гр.П., обл. Б., ул.“В." № *, срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ (НП)№ 42-0000586/15.04.2020 г. на Директора на РД“АА" - София.
В жалбата се изразява становище за неправилност и незаконосъобразност на
издаденото наказателно постановление като се оспорва констатираното нарушение с твърдение,ч е както актосъставителят, така и наказващият орган не са посочили крайната дата, на която превозвачът е трябвало да изпълни задължението си за отчитане на полученото разрешително. Сочи се, че от текстовата част на АУАН и НП не става ясно, кой е установил неотчитането на разрешителното, как се прави извод за неотчитане на разрешителното и къде същото трябва да бъде отчетено.
Твърди се, че описаната дата на извършване на нарушението е 27.03.2020 г.,
което е в противоречие с датата на АУАН и НП – 01.03.2020 г. Сочи се, че
датата и мястото на извършване на нарушението, обстоятелствата при които е
извършеноq освен че са задължителни реквизити на АУАН, същите индивидуализират пряко нарушението като такова, като не посочването им по ясен и категоричен начин е нарушение на процесуалните правила, тъй като пряко рефлектира върху правото на защита-за нарушителя е невъзможно да прецени в съответствие с материалния закон има ли извършено нарушение, правилно ли е квалифицирано същото и правилно ли е приложена санкционната норма.
Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени наказателно
постановление № 42-0000586/15.04.2020 г. на Директора на РД“АА" - София.
В съдебно заседание дружеството-жалбоподател не се представлява. В съдебно
заседание са приложени писмени бележки от управителя на дружеството, с които
изразява становище за неправилност, незаконосъобразност и постановено при
съществени нарушения на процесуалните правила издаденото наказателно
постановление, като се иска неговата отмяна.
За ответника по жалбата – РД“АА“ - София представител не се явява.
За РП-Петрич, в качеството й на заинтересована страна, представител не се
явява.
По делото са събрани писмени доказателства- акт за административно нарушение серия А-2019 № 273945 от 27.03.2020 г., копие на справка за резервация, копие на разрешително №0000314, копие на пълномощно, наказателно постановление № 42-0000586 от 15.04.2020 г., копие на Заповед № 589 от 31.01.2020г., копие на Заповед №РД -08-249 от 15.05.2015г., копие на Заповед №РД-08-30 от 24.01.2020г., писмо рег. № 52-00-56-2139/2/ от 19.08.2020 г. ведно с превод на български език на три броя писмени документи, а именно - ЧМР,транспортна заповед от 19.09.2019г. и разрешително № 0000314. Разпитани са свидетелите К. И. М. и В. Г. С..
Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от фактическа страна следното :
На 27.03.2020 г. инспектор в РД“АА“ София- К. И. М. съвместно с инспектор в
РД“АА“ В. Г. С. около 11.30 часа извършили проверка в гр.П., ул.“В.“ № * в
офиса на превозвача „Д. БГ“ Е., притежаващ лиценз на Европейската общност
№14250, валиден до 23.11.2025 г. за международен автомобилен превоз на товари и установили, че превозвачът не е отчел в срок до 01.03.2020 г. получено
разрешително № 0000314 за територията на Р Македония, получено по реда на
Раздел Пети от Наредба № 11/2002 г. на МТИТС за календарната 2019 г. с
резервационен талон № 37111Z4X от 13.12.2019 г. от ИА“АА“ и използван от МПС от категория № 3 с рег.№ Е7591МК и ППС от категория 04 с рег.№Е3521 ЕЕ за извършен превоз по маршрута – Кралство Великобритания- Република Северна Македония , видно от ЧМР № 000505. Нарушението е констатирано в присъствието на управителя на дружеството С.И.Й., за което на същата дата 27.03.2020 г. е съставен АУАН.
Въз основа на АУАН, административно-наказващият орган е издал атакуваното НП № 42-0000586/15.04.2020 г., в което е отразена същата фактическа обстановка,
въведена в акта и е направен извод за осъществяване на фактическия състав на чл.25 от Наредба №11/31.10.2002г на МТС, за което на основание чл.99, предл.4 от
Закона за автомобилните превози на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Описаното НП е връчено на жалбоподателя на 12.05.2020 г., като жалба срещу него е изпратена по пощата с плик от 18.05.2020 г. и получена на 19.05.2020 г. в РС - Петрич.
От разпита на актосъставителя –свид.М. се установи,че описаното в акта
разрешително представлява такова, даващо право за еднократно преминаване през трета страна, каквато в случая е Северна Македония. От представеното ЧМР е видно, че е осъществен такъв превоз през територията на Р Северна Македония.
Съответно разрешителните,издадени и ползвани през 2019 г. следва да се върнат до 01.03.2020 в ИА“АА“. Чл.25 от Наредба №11/31.10.2002г изисква при пътуване в трета страна превозвачът да е снабден с такова разрешително по раздел Пети, получено от ИА „АА“ след заявка, разрешителното се резервира, издава се талон,след което се получава разрешителното. Отчитането на разрешителното става чрез в връщане в Министерство на транспорта. Доказателство за извършен превоз съществува и това е международна товарителница.
От обобщена справка за лиценз към дата 06.02.2020 г. се установява,че фирма „Ди
Транс БГ“Е. е направила на 19.09.2019г резервация за превозно средство
Е7591МК/Е3521ЕЕ,съдържаща еднократно македонско разрешително от вида за/от трета страна №314. До изтичане на законоустановения срок-01.03 на следващата календарна година разрешителното не е било върнато, поради което на 27.03.2020г на фирмата е съставен АУАН.
При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е
допустима.
Жалбата е неоснователна.
Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Предмет на това производство са обществените отношения, свързани с нарушаване на установен административно-правен режим,за което се предвижда налагане на административно наказание по предвидения от закона ред.
Административнонаказателната отговорност на „Ди–Транс БГ“Е. е ангажирана за
това,че превозвачът не е отчел в срок до 01.03.2020 г. получено разрешително №
314 за територията на Р Македония, получено по реда на Раздел Пети от Наредба № 11/2002 г. на МТИТС за календарната 2019 г. с резервационен талон № 37111Z4X от 13.12.2019 г. от ИА“АА“ и използван от МПС от категория № 3 с рег.№ Е7591МК и ППС от категория 04 с рег.№Е3521 ЕЕ за извършен превоз по маршрута – Кралство Великобритания- Република Северна Македония , видно от ЧМР № 000505.
Съгласно посочената за нарушена разпоредба на чл. 25 от Наредба № 11 от
31.10.2002г. за международен превоз на пътници и товари „Получените
разрешителни по реда на раздели III и V за съответната календарна година се
отчитат от превозвача в срок до 1 март на следващата календарна година“. Т.е.,
за да се осъществи състава на това нарушение от обективна страна на превозвачът е следвало да бъде издадено разрешително и това е посоченото в акта и НП разрешително № 314 за територията на Р Македония, получено по реда на Раздел Пети от Наредба № 11/31.10.2002г. за календарната 2019 г. с резервационен талон № 37111Z4X от 13.12.2019 г. от ИА“АА“ и използван от МПС от категория № 3 с рег.№ Е7591МК и ППС от категория 04 с рег.№Е3521 ЕЕ за извършен превоз по маршрута – Кралство Великобритания- Република Северна Македония , видно от ЧМР № 000505.
С настъпването на датата 01.03.2020 год, до която следва да се отчетат
разрешителните, какъвто е и настоящия случай, фирмите получили разрешителни са в нарушение. Тази дата ясно и точно е посочена в акта и издаденото въз основа
на него НП.АНО изрично е отразил,че дружеството-жалбоподател е било задължено да отчетете даденото разрешително до 01.03.2020г и като не е сторило това е в нарушение.Това нарушение е констатирано при извършената проверка в офиса на дружеството на 27.03.2020г. Следва да се отбележи,че самият управител е поискал да му бъде съставен акт, за да възникне отново правото му да получи разрешително по реда на раздели III и V.Този факт се установява от справка от ИА“АА“ от 06.02.2020 г. ,съгласно която фирма „Ди Транс БГ“Е. е направила на 19.09.2019г резервация за превозно средство Е7591МК/Е3521ЕЕ,съдържаща еднократно македонско разрешително от вида за/от трета страна №314. До изтичане на законоустановения срок-01.03 на следващата календарна година разрешителното не е било върнато,поради което на 27.03.2020г на фирмата е съставен АУАН №273945,на основание на който разрешителното е отчетено служебно на 31.03.2020г.Следва да се отбележи,че няма спор между страните, че коментираното разрешително е ползвано, като видно от международна товарителница е осъществен международен превоз на стоки по направление от Р. Македония за Обединеното кралство от превозвача „ДИ Транс БГ“Е., който превоз е започнал на 19.02.2019г и е приключил на 24.09.2019г. Ето защо, издаденото еднократно разрешително за този превоз, осъществен с ППС с рег. Е7591МК/Е3521ЕЕ под №0000314 е следвало да бъде отчетено от дружеството до 01.03. на следващата календарна година,а именно 01.03.2020г.
Нарушението е констатирано от свидетелите по делото след извършена
предварителна справка в системата на ИА“АА“ и след извършена проверка в офиса на дружеството на 27.03.2020г. Нарушението се е изразило в бездействието на фирмата да отчете разрешителното си. Ето защо съдът не се съгласява с възраженията направени в жалбата от управителя на дружеството,че не е посочена датата на извършване на нарушението, което е ограничено правото им на защита.
Ясно и точно АНО е посочил датата, до която е следвало да бъде отчетено
даденото разрешително и това е 01.03.2020г, посочена е и датата на констатиране на нарушението 27.03.2020т,поради което не е налице непълнота на акта и НП, представляваща процесуално нарушение по смисъла на чл.42,т.3 и чл.57,ал.1т.5 от ЗАНН.
С оглед на безспорното установяване на нарушението , правилно дружеството е
санкционирано с имуществена санкция в размер на 2000 лева по реда на чл. 99 от
Закона за автомобилните превози, предвиждащ отговорност при нарушаване на реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешителните за извършване на превоз на пътници и товари.Наказанието е фиксирано и е наложено в размерите предвидени в закона.
Що се касае относно твърденията на жалбоподателя за липсата на яснота, касаеща датата и мястото на извършеното нарушение, съдът счита, че същите са
неоснователни предвид следното: Както в АУАН, така и в НП изрично е отразено,
че до 01.03.2020 г., превозвачът е следвало да отчете издадените му за 2019 г.
разрешителни за превоз на товари с № 0000314. Доколкото нарушението е извършено чрез бездействие - неизпълнението на регламентирано в нормативен акт задължение в рамките на определения за това срок, същото следва да се счита за извършено в деня, следващ изтичането на срока по чл. 25 от Наредба 11/31.10.2002. на МТИТС - в случая 02.03.2020 г. – работен ден. В този смисъл времето на извършване на нарушението е ясно и недвусмислено изводимо, като обстоятелството, че в АУАН и издадено НП е посочена датата, на която е установено нарушението – 27.03.2020 г., не създава неяснота, която да нарушава правото на защита на санкционираното лице да разбере фактическите предели на обвинението.

На следващо място дружеството превозвач е било длъжно да върне процесните
разрешителни именно в ОО "АА"- Благоевград, доколкото предвид седалището и
адреса на управлението на същото, то попада именно в териториалния обхват на
този отдел, който осъществява проверки за спазване на нормативните изисквания, регламентиращи международните, обществените превози и превозите за собствена сметка на пътници и товари. Освен това, съдът счита, че релевантните за обективната съставомерност на нарушението признаци са описани по ясен и конкретен начин, като дадената правна квалификация съответства на словесното му описание.
Предвид посочените по-горе съображения като правилно и законосъобразно
издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН ,съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-0000586/ 15.04.2020 г. на Директора на РД“АА" - София, с което на „Д. БГ“ Е., ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление гр.П., обл.Б., ул.“В.“ № *, за нарушение на чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2010 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, на основание чл.99, пред.4 от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева.
Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Благоевград, в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :