Решение № 448

към дело: 20191230101623
Дата: 06/08/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от Д. Д. Н., ЕГН *, с адрес Г. П., У. „С.
К." № * чрез пълномощник срещу Е. М. М., ЕГН *, с адрес Г. П., У."Р." № *.,
обективираща претенции за допускане до делба на следните недвижими имоти:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР - 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Г. П., одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота - Г. П., п.к. *****, У. "В.К."№** /, с площ по скица № 15-440273/21.05.2019г. на СГКК - Г. Б. от 339 /триста тридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение па територията - урбанизирана, начин на трайно застрояване - ниско застрояване до 10/ десет/ метра, номер по предходен план - 2708, квартал 111, парцел XXII, при съседи па поземления имот, имоти с идентификатори: 56126.602.2707; 56126.602.2704; 5612.602.2706, 5612.602.2709 и 5612.602.3628, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 56126.602.2708.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - ****, У. „В. К." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, брой етажи - 2 /два/, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 56126.602.2708.2 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - ****, У. „В.К." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ квадратни метра, брой етажи - 1 /един/, предназначение - селскостопанска сграда, при следните квоти: 1/2 / една втора/ за Д. Д. Н. и 1/2 / една втора/ за Е. М. М.. Ищцата претендира сторените по делото разноски. Исковата молба е вписана в дв.вх.рег. при СВ-Г.П..
Ищцата сочи, че заедно с ответницата са съсобственици на следните недвижими
имоти, находящи се в Г. П., У."В.К." № **: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР - 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Г. П., одобрени със Заповед № РД -18-70 от
14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота - Г. П., п.к. ****, У. "В.К." №** /, с площ по скица № 15-440273/21.05.2019г. на СГКК - Г. Б.от 339 /триста тридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно застрояване - ниско застрояване до 10/ десет/ метра, номер по предходен план - 2708, квартал 111, парцел XXII, при съседи на поземления имот, имоти с идентификатори: 56126.602.2707; 56126.602.2704; 5612.602.2706, 5612.602.2709 и 5612.602.3628, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 56126.602.2708.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - **** У. „В. К. № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, брой етажи - 2 /два/, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор. 56126.602.2708.2 / петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - ****, У. „В.К." № **,. разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ квадратни метра, брой етажи - 1 /един/, предназначение - селскостопанска сграда.
Сочи, че съсобствеността е възникнала по следния начин:
Приживе - М.Д.Б., б.ж. на Г. П., дядо на страните, е притежавал правото на собственост върху дворно място - имот с планоснимачен номер - 1726, съставляващо парцел XIV /четиринадесети/, в квартал 111 /сто и
единадесети/ по плана на Г. П., действащ към 1962г., с площ от 340 /триста и
четиридесет/ квадратни метра, ВЕДНО с жилищната сграда построена в него, при
съседи: Г.Д.М. парцел дванадесети, парцел петнадесет и улица.
През 1962г. М.Д.Б.е дарил на своя син - М.М.Б., баща на ответницата, 1/2 /една втора/ идеална част от описаните по-горе - дворно място и жилищна сграда, която сделка е обективирана в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 98, том II, дело № 437от 15.11.1962г. на П. народен съдия.
По силата на договор за дарение, обективиран в нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 99, том II, дело № 437 от 15.11.1962г. на П.народен съдия, М.Д. Б. е дарил на своя син Д.М.Б., баща на ищцата, с другата 1/2 /една втора/ идеална част от описаните по-горе - дворно място и жилищна сграда.
На 15.04.1988г. бащата на ищцата - Д.Б., е починал и оставил наследници по закон ищцата и нейната майка. По наследяване на Д.Б.всяка от тях придобила по 1/2 /една втора/ идеална част от собствеността на наследодателя, а именно по 1/4 от собствеността върху гореописаните недвижими имоти.
През 1993г. З.А.Б. - майка на ищцата, дарила на последната, собствената 1/4 идеална част от процесните недвижими имоти, която сделка била обективирана в нотариален акт за дарение на недвижим имот №156, том II, дело №568/ 11.06.1993г. на ПРС. Ищцата твърди, че към момента притежава 1/2
/една втора/ идеална част от имотите.
Твърди, че на 05.08.1988г. М.Б.-чичо на ищцата и баща на ответницата, починал. Същият оставил наследници по закон както следва: Ф.И.Б. - съпруга и дъщери - А.М. Е.и Е. М. М. /ответницата/, които наследили по 1/6 идеална част от процесиите имоти.
На 12.06.1993г. Ф.И.Б. и А.М.Е. дарили ответницата притежаваните от тях идеални части от имотите, която сделка била обективирана в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 198, том II, дело № 629/12.06.1993г. на ПРС. Така ответницата придобила правото на собственост върху 1/2 идеална част от дворното място и 1/2 идеална част от жилищната сграда.
Сочи, че изградената в имота селскостопанската сграда представлява приращение по силата на чл.92 от Закона за собствеността, винаги е владяна от
собствениците на имота, съобразно квотите им на собственост, т.е по 1/2 идеална
част за всеки.
Твърди, че към настоящия момент двете с ответницата са собственици на по 1/2
идеална част от процесните имоти, на основание наследство и дарение.
Ищцата твърди, че многократно е заявявала на ответницата желание за доброволно прекратяване на съсобствеността, но при Е. М. липсвала воля за това.
С горното обосновава наличието на правен интерес от предявяване на иска за
съдебна делба.
Препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея и разпореждане по чл.131 ГПК са редовно връчени на ответника, който в законоустановения срок
депозира писмен отговор. С отговора заявява становище за допустимост и
основателност на иска за делба. Признава иска. Изразява воля производството по
делото да се разгледа в нейно отсъствие.
В съдебно заседание ищцата не се явява. Представлява се от надлежно
упълномощен адвокат, който поддържа предявените искове. Прави доказателствени искания. Представя нови доказателства. По същество на делото пледира за уважаване на претенцията за допускане на процесните имоти до делба между страните при равни квоти на собственост.
Ответникът, редовно призован, не се явява и не се представлява. Не изразява
становище относно проекта на доклад по делото. Не прави доказателствени
искания. Не изразява становище по същество на делото.
С оглед процесуалното поведение на страните, съдът е обявил за окончателен
проекта на доклад по делото. Като доказателства по делото са допуснати и
събрани приложените такива към исковата молба, както и представените такива от пълномощника на ищеца в открито с.з. Към доказателствената съвкупност е
приобщено и становище на главния архитект на Община П..
Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:
Не се спори по делото, а събраните писмени доказателства / удостоверение за
наследници № 474/18.04.2019г./ по несъмнен начин установиха, че ищцата Н. е
наследник по закон на Д.М.Б., починал на **.**.****г., в качеството на негова дъщеря. Установи се, че другият наследник по закон на Д.М.Б., а именно неговата съпруга З.А.Б., е починала на **.**.*-***г.
Безспорно се установи по делото /нотариален акт № 99, дело № 437/1962г./, че
приживе Д.М.Б. е придобил на основание договор за дарение от своя баща М.Д. М. правото на собственост върху /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен № 1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда.

Несъмнено се установи, че на 11.06.1993г. З.А.Б. /съпруга на Д.Б./ е надарила своята дъщеря /ищцата Н./ с придобитото по наследяване от съпруга си Д.Б. право на собственост върху /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен № 1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда /нотариален акт № 156, дело № 568/1993г./
Не се спори по делото, а събраните писмени доказателства / удостоверение за
наследници № 36/07.01.2020г./ по несъмнен начин установиха, че ответницата М. е
наследник по закон на М.М.Б., починал на **.**.****г., в качеството на негова дъщеря. Установи се, че М.М.Б. е оставил и други наследници по закон, а именно Ф.И.Б./съпруга, починала на **.**.****г./ и А.М.Е. /дъщеря/.
Безспорно се установи по делото /нотариален акт № 98, дело № 437/1962г./, че
приживе М.М.Б. е придобил на основание договор за дарение от
своя баща М.Д.М.правото на собственост върху /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен №
1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една
втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда.
Установи, че на 21.06.1993г. Ф.И.Б. и А.М.Е. са дарили ответницата Е. М. М. с придобитото от всяка от тях по наследяване от М.Б. право на собственост върху /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен № 1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда /нотариален акт № 198, дело № 629/1993г./.
Съгласно приобщените към доказателствената съвкупност по делото скици, издадени от СГКК-Б., АГКК придобитите от страните на основание наследствено
приемство от възходящ и договори за дарение недвижими имоти към настоящия
момент представляват:
поземлен имот с идентификатор 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто
двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Г. П., одобрени със Заповед
№ РД -18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с адрес на имота - Г. П., п.к. ****, У. "В.К." №** //, с площ по скица № 15-440273/21.05.2019г. на СГКК - Г. Б. от 339 /триста тридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно застрояване - ниско застрояване до 10/ десет/ метра, номер по предходен план - 2708, квартал 111, парцел XII, при съседи на поземления имот, имоти с идентификатори:
56126.602.2707; 56126.602.2704; 5612.602.2706, 5612.602.2709 и 5612.602.3628,
сграда с идентификатор 56126.602.2708.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка,
едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - ****, У. „В.К." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, брой етажи - 2 /два/, предназначение - жилищна сграда – еднофамилна, сграда с идентификатор 56126.602.2708.2 / петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, адрес на имота: Г. П., пощенски код - ****, У. „В.К." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със
застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ квадратни метра, брой етажи - 1 /един/,
предназначение - селскостопанска сграда.
Съгласно становище /изх.№ 3/17.03.2020г./ на главния архитект на Община П.:
поземлен имот с идентификатор 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто
двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/
по кадастралната карта и кадастралните регистри на Г. П. е неделим съгласно чл.
19 от ЗУТ; сграда с идентификатор 56126.602.2708.1 /петдесет и шест хиляди сто
двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем,
точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на Г.П. е неделима. По отношение на процесната сграда с предназначение селскостопанска постройка главният архитект заявява, че не може да изрази становище поради липсата на строителни книжа в архива на Община П..
При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:
Съгласно чл.34 от ЗС всеки от съсобствениците може да иска делба на
съсобствения имот.
С иска за съдебна делба всеки съсобственик на недвижим имот упражнява
потестативното си право да иска ликвидиране по съдебен ред на съсобствеността и преобразуването й в индивидуална собственост. За постигане целите на делбения процес и постановяване на законосъобразно решение по допускане на делбата /чл.344, ал.1 ГПК/ основна задача на съда е да определи предмета на съдебната делба, т.е. да определи конкретния обект на право на собственост: движима или недвижима вещ, като в последния случай от значение за индивидуализацията на вещта е актуалния устройствен статус, съобразен със специфичното му предназначение, реализирано застрояване, дори и когато последното не е предмет на делбата, да определи кои лица са титуляри на правото на собственост, т.е.кои са съсобствениците на имота и какви са техните права в съсобствеността.
Предявените при условията на обективно кумулативно съединяване претенции за
делба на три недвижими имота са допустими с оглед твърденията на ищцата в
исковата молба.
По основателността:
Съгласно чл.344, ал.1 от ГПК в решението, с което се допуска делба, съдът се
произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя и каква е
частта на всеки съсобственик/сънаследник.
В казуса ищцата обосновава тезата си, че е собственик на 1/2 идеална част от
процесните недвижими имоти с твърдения, че е придобила собствеността на
основание наследствено правоприемство от Д. Б. /нейн баща/ и договор за дарение, с който нейната майка я е дарила с придобитата по наследство от Д. Б. идеална част от притежавания приживе от последния недвижим имот, представляващ /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен № 1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда. Ищцата твърди още, че ответницата М.е придобила притежаваното приживе от баща й / М. М. Б./ право на собственост върху /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ дворно място-имот планоснимачен № 1726, парцел XIV, кв.111 по плана на Г.П., с площ от 340 кв.м., ведно с /една втора/ идеална част от построената в същото място жилищна сграда, на основание наследяване на възходящия М.М.Б., както и договор за дарение /нотариален акт № 198, дело № 629/1993г./, по силата на който другите двама наследници по закон на М.Б./Ф.И.Б. –съпруга и А. М. Е. -дъщеря/ са надарили
ответницата Е. М. с придобитото от дарителите по наследяване от М.Б. право на собственост върху същия недвижим имот. В подкрепа на твърденията си ищцата представя два броя удостоверения за наследници и нотариален акт № 99, дело № 437/1962г., нотариален акт № 98, дело № 437/1962г., нотариален акт № 156, дело № 568/1993г., нотариален акт № 198, дело № 629/1993г., които съдът изцяло кредитира с доверие, тъй като страните не оспорват доказателствената сила на посочените доказателствени средства, респективно същите не се опровергават взаимно.
Ето защо съдът приема за безспорно доказани по делото ищцовите твърдения, че към датата на депозиране на исковата молба в съда /04.09.2019г./ ищцата и ответницата са съсобственици на процесните имоти при равни квоти – по /една втора/ идеална част, в съсобствеността.
По делото не се събраха доказателства, че някоя от страните се е разпоредила с правото си на собственост върху процесните имоти, както и доказателства, че съсобствеността върху имотите е прекратена.
Т.е. безспорно се установи по делото, че към момента на приключване на устните състезания по делото всеки един от процесните недвижими имоти съществува като самостоятелен обект на правото на собственост.
Във връзка с данните, събрани по делото, за липса на строителни книжа в архива на Община П. относно процесната селскостопанска сграда съдът съобрази практиката на ВКС, съгласно която липсата на документи относно узаконяване на постройки представлява съвкупност от технически действия и административни актове, с които на реализиран незаконен строеж се придава правнозастроителен режим без то да има вещноправни последици и без да променя съществуващите права на собственост върху нея, като признаването на такива по съдебен ред не би могло да е основание за узаконяване на постройката. За съдебната делба е без значение дали постройката е незаконна/ търпима, тъй като докато тя съществува като самостоятелен обект е налице и право на собственост върху такъв, съответно съсобственост като всеки съсобственик може да иска делба докато съсобствеността съществува.
С оглед на горното съдът приема за безспорно доказани ищцовите твърдения за възникнала на основание наследствено правоприемство и договори за дарение /за всяка от страните/, и съществуваща към момента, съсобственост върху процесните имоти при равни квоти – по идеална част, за всяка от страните. В този смисъл предявените искове за делба по отношение на дворното място и построените в него жилищна сграда и селскостопанска постройка съдът счита за изцяло доказани и основателни и като такива следва да се уважат.
Искането на пълномощника на ищцата за присъждане на съдебни разноски, представляващи заплатено от страната адвокатско възнаграждение съдът счита за неоснователно. Изводът следва предвид разпоредбата на чл.355 ГПК, по приложението на която съществува трайноустановена непротиворечива практика на ВКС, съгласно която в първата фаза на делбеното производство не се дължат разноски, а такива се присъждат с решението по извършване на делбата като размерът им се определя съобразно стойността на дяловете, определени с решението, постановено във втората фаза на делбата.
Мотивиран от горното и на основание чл.34 от Закона за собствеността, съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Д.Д.Н., ЕГН ****, с адрес гр. П. ул. „С.К." № * и Е.М.М., ЕГН ****, с адрес гр. П., ул."Р." № *** на следните недвижими имоти:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР - 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота - гр. П., п.к. ****, ул. "В.К." №** //, с площ по скица № 15-440273/21.05.2019г. на СГКК - гр. Б. от 339 /триста тридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение па територията - урбанизирана, начин на трайно застрояване - ниско застрояване до 10/ десет/ метра, номер по предходен план - 2708, квартал 111, парцел XII, при съседи па поземления имот, имоти с идентификатори: 56126.602.2707; 56126.602.2704; 5612.602.2706, 5612.602.2709 и 5612.602.3628;
СГРАДА с идентификатор 56126.602.2708.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: гр. П., пощенски код - ****, ул. „В.К." № ** разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, брой етажи - 2 /два/, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна,
СГРАДА с идентификатор 56126.602.2708.2 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем, точка, две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2708 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, две хиляди седемстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: гр. П., пощенски код - ****, ул. „В.К." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор - 56126.602.2708, със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ квадратни метра, брой етажи - 1 /един/, предназначение - селскостопанска сграда.

Делбата да се извърши при квоти :

за Д.Д.Н., ЕГН ****, с адрес гр. П., ул. „С.К." № * –1/2 / една втора/ идеална част;

за Е.М.М., ЕГН ****, с адрес гр. П., ул."Р." № *** - 1/2 / една втора/ идеална част.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: