Протоколно определение № 59

към дело: 20201230200087
Дата: 02/17/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемия А. Й. Е. /A. I. E./ се признава за виновен в това, че на 15.02.2020г., около 20.40 часа в района на ГКПП- К. е управлявал товарен автомобил марка „Т.“ с рег. № ***, собственост на Д. Е. от Р. Г. след употреба на наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и Приложение I към чл.3, т.1, в списък I на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно- след употреба на високорисково наркотично вещество канабис(марихуана), установена по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда на установяване концентрация на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози- с техническо средство- дрегер “Drug test- 5000” с фабричен номер ***, номер на пробата ** от 21:33 часа на 15.02.2020г.- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.
2.За извършеното от обвиняемия А.Й. Е. /A. I.E./ престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.381 и сл. НПК във връзка с чл.343б, ал.3 НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца и „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание
„Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето
споразумение в сила.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във връзка с чл.67, ал.2 от НК по време
на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за
обвиняемия.
На основание чл.343г от НК, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА
обвиняемият А. Й. Е., от правото да управлява МПС за срок от 10 /десет/
месеца, считано от датата на изземване на свидетелството за правоуправление.

На основание чл.59, ал.4 НК от наказанието "Лишаване от право да управлява
моторно превозно средство" се приспада времето, през което обвиняемият е бил
лишен от правоуправление, по административен ред, считано от 15.02.2020 г.

3.Вещественото доказателствено средство – 1 /един/ брой тест касета от
техническо средство „ Drug test 5 000 ”, с номер на пробата *** от 21:33 часа
намираща се на съхранение в РУ-Петрич, следва да бъде унищожено по надлежния ред като вещ с незначителна стойност, съгласно разпоредбите на ПАС.

4.По делото няма причинени имуществени вреди.

5. Разноските по делото не са направени.С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв. Е. Б./

ПРЕВОДАЧ:
/Н.Л./

ОБВИНЯЕМ:
/А Й. Е.
A. I.E./


СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 59 / 17.02.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 87/2020 г. по описа на РС-П.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЪТ,
О П Р Е Д Е Л И:
На преводача Н. Л. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 30.00 /тридесет/ лева.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 13:45 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: