Протоколно определение № 640

към дело: 20151230200802
Дата: 09/16/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

След съвещание съдът взе предвид следното :

Производството по делото е с правно основание чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК
Образувано е по Предложение на Районна прокуратура - П. за определяне на
общо наказание на осъдения П.К.с. измежду наложените му с влезли в законна сила присъди, като се приспадне времето, през което същият е търпял наказание по съответните присъди.

В съдебно заседание прокурор от РП - П. поддържа предложението. Предлага
групиране на наказанията присъди по НОХД № 1594/2011г. и НОХД № 814/2012г. и
двете по описа на РС - П. Сочи, че общото най-тежко наказание е лишаване
от свобода за срок от 1 година, което следва да бъде изтърпяно ефективно, като
бъде присъединено наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ и наказанието „Глоба” в размер на 1500лв. /хиляда и
петстотин лева/. На основание чл.25, ал.2 от НК да бъде приспаднато изтърпяната част от наказанието „Пробация” и изтърпяното наказание ЛПУМПС. Отделно да бъде изтърпяно наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, наложено на осъдения по НОХД № 2963/ 2006г. по описа на РС гр.П. при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Отделно да бъде изтърпяно наказанието „Пробация” и наказанието ЛПУМПС за срок от 2 години, наложени на С. по НОХД № 856/2013г. по описа на РС гр. С., като бъде Зачетено изтърпяното до момента наказание.

В съдебно заседание осъденият С. се явява лично, представлява се от служебно назначен защитник. Служебния защитник изразява становище за основателност на направеното от страна на РП - П. предложение, като заявява, че същото е съобразено с изискванията на чл. 25 и чл. 23 от НК. Осъденото лице в последната си дума моли съдът да групира наказанията му, като не увеличава общото най-тежко наказание, както и да приспадне изтърпяна от него пробация, постановена от РС - С..
По делото са събрани писмени доказателства за правното положение на осъдения, за влезлите в законна сила присъди, за изтърпени наказания лишаване от свобода и пробация, както и предварително задържане.
Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, установи
следното :

П.К.С. понастоящем е осъждан с 4 влезли в сила присъди, както следва :
1. С Присъда № 274/23.03.2009г. по НОХД № 2963/2006г. по описа на РС - П., влязло в сила на 21.07.2009г. за извършено на неустановена дата през месец ноември 2003г. престъпление по чл. 157, ал.1 от НК е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. На основание чл.66 НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 /пет/ години.
2. С Присъда № 329/10.04.2012 година по НОХД № 1594/2011г. по описа на РС – П., влязло в сила на 30.07.2012г. за извършено на 26.10.2011г. престъпление
по чл. 343б, ал. 1 от НК е наложено наказание „Пробация” за срок от 2 години и
наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 /две/ години.
Наказанието Пробация е изтърпяно на 23.03.2015г., а наказанието лишаване от
право да управлява МПС е изтърпяно на 26.04.2013г., съгласно отбелязването
свидетелството за съдимост.

3. С определение № 1273/03.06.2014г. по НОХД № 856/2013 г. по описа на РС
-С., влязло в сила на 03.06.2014 г. за извършено на 21.03.2013г. престъпление по чл. 243в, ал.1 от НК е наложено наказание „Пробация” за срок от 3 години.

4. С присъда № 336/30.05.2015 година по НОХД № 814/2012г. по описа на РС
-П., влязла в сила на 01.07.2015г. за извършено 11.02.2012г. престъпление по чл. 234, ал.1, пр.2 от НК е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок
от 1 /една/ година, което да изтърпи при първоначален строг режим и и Глоба в
размер на 1500лв. Със същата присъда на основание чл. 68 НК е приведено в
изпълнение и наказанието, наложено по НОХД № 2963/2006г по описа на РС - П.
в размер на 3 години лишаване от свобода.

Видно от приложената по делото справка от ГДИН – гр. С., П.К.С. се намира в затвора в гр.Б. от 31.07.2015г. за изтърпяване на наказание, наложено с присъда по НОХД № 2963/2006г. на РС – П. в размер на 3/три/ години лишаване от свобода. Ще изтърпява наказание с присъда по НОХД № 814/2012г. на РС – П. в размер на 1 /една/ година лишаване от свобода.
Съгласно справката на ГДИН, обл. служба „ИН”, Б. П.К.С. изтърпява наказание „Пробация” с начална дана на изпълнение от 24.03.2015г. На 30.07.2015г. е спряно изпълнението на пробационните мерки, тъй като е задържан за изпълнение на наказание лишаване от свобода, наложено с присъда по ВНОХД № 278/2014г. по описа на ОС – Б. Съгласно приложената справка на НСС – С. се установява, че П.С.
е задържан на 22.03.2013г. с мярка за неотклонение за престъпление по чл.354а
НК по ДП № 857/2013г. по описа на 09 РПУ – СДВР и приведен на 25.08.2013г. в
затвора в гр. С. На 30.07.2015г. е задържан с мярка за неотклонение за престъпление по чл.234 НК по ДП № 77/2012г. по описа на РП – П. и на 31.07.2015г. е приведен в затвора в гр. Б.. Видно от приложената по делото справка от затвора в гр.Б., П.С. в момента е в затвора Б. от 31.07.2015 година /задържан на 30.07.2015г./ Понастоящем изтърпява наказание в размер на 3 /три/ години
лишаване от свобода, при първоначален „строг” режим, постановено с Присъда №
274 от 23.03.2009г. по НОХД № 2963/2006г. по описа на РС – П. и приведено в
изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, с начало на наказанието от
30.07.2015г.
С писмо ПД№ 171/2013г. от 12.09.2015г. на зам.районния прокурор на РП –
С. уведомяват, че наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок
от 2 /две/ години и наложено по НОХД № 856/2013г. по описа на РС – С. е
приведено в изълнение на 11.06.2014г. При така установеното от фактическа страна, съдът намира, следното от правна страна :

Анализът на правното положение на осъдения дава основание на съда да прецени, че са налице основанията на чл. 25 и чл. 23 от НК за определяне на общо
наказание измежду наложеното с присъда по НОХД № 1594/2011г. и НОХД №
814/2012г. и двете по описа на РС - П. Деянията по тези дела се намират в
реална съвкупност помежду си, като всяко едно от тях е извършено от С.
преди спрямо него да е постановена влязла в сила присъда, за което и да е от
тях. Общото най-тежко наказание е „Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/
година и „Глоба” в размер на 1500.00лв., определено с присъда по НОХД №
814/2012г. по описа на РС – П. От тези присъдите се формира първата група
осъждания. С оглед разпоредбата на чл. 61, т.2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС
така определеното общо наказание, следва да бъде изтърпяно при първоначален
“строг режим” в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание
чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание, следва да се присъедини наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца. Наказанието „Пробация” за срок от 2 /две/ години наложено по НОХД № 1549/2011г. е изтърпяно изцяло, съгласно справка рег. №
1154/25.03.2015г. на МП ГД”ИН” ОС”ИН”, Благоевград, поради което същото следва да бъде приспаднато на основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо наказание. Периода, който следва да бъде зачетен е от 20.08.2012г. до 24.03.2013г., тъй като от 24.03.2013г. е спряно изпълнението на проационните мерки, след което на 24.10.2013г. същите са възобновени и наказанието е изтърпяно на 23.03.2015г., поради което периода от 24.10.2013г. до 23.03.2015г. също следва да бъде зачетен, като целия период който се зачита, два дни пробация за един ден лишаване от свобода. На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изцяло и изтърпяното наказанието „Лишаване от права да се управлява МПС”, считано от 26.10.2011г. до 26.04.2013г., съгласно справка рег. № 28107/13.05.2013г. на ОДМВР – Б., сектор „ПП”. Съдът намира, че
именно това групиране е най-благоприятното съчетание за осъдения, тъй като при него същият ще изтърпи най-малък срок наказание лишаване от свобода. Деянията по НОХД № 856/2013г. на РС – С. и по НОХД № 814/2012 . на РС – П., се намират с съвкупност, но това съчетание е по-неблагоприятно за осъдения, тъй
като при това групиране осъдения ще следва да търпи наказанието „Лишаване от
свобода” за срок от 1 /една/ година по НОХД № 814/2012г. по описа на РС –
П. и отделно наказанието „Лишаване от свобода” за срок то 3 /три/ години по
НОХД № 2963/2006г. по описа на РС – П.

Във втората група следва да се включи наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, наложено на осъдения по НОХД № 2963/2006г. по описа на РС гр.
П., тъй като следва да бъде изтърпяно отделно, при строг режим в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип. От същото следва да се приспадне
изтърпяната част от наказанието, считано от 30.07.2015г., съгласно справка изх.
№ 229/14.09.2015г. от затвора Б. до влизане на настоящото определение.
На основание чл. 59, ал.1 и 2, вр. чл.2, ал.2 от НК от това наказание следва да
се приспадне и времето, през което С. е бил задържан по ЗМВР за срок от
24 часа, съгласно Заповед рег. № 4/06.01.2004г. на Началника на РПУ – П., считано от 06.01.2004г., както и времето през което е бил задържан под стража
по ДП 1045/2003г. по описа на РУП – П., въз основа на което е образувано
НОХД № 2963/2006г., считано от 07.01.2004г. до 12.02.2004г., като един ден
задържане се зачита за един ден лишаване от свобода, както и времето, през
което по отношение на него е била взета МН „ домашен арест”, считано от
12.02.2004г. до 04.05.2004г., като един ден домашен арест се зачита за един ден
лишаване от свобода. /ДВ бр.26 от 2004г. в сила от 01.01.2004г./
В третата група следва да се включи наказанието „Пробация” за срок от 3 години
и наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 години,
наложени на С. по НОХД № 856/ 2013г. по описа на РС – С., тъй като следва да бъдат изтърпени отделно. С оглед на това, че част от размера на
тези наказания са изтърпени, изтърпяната част следва да бъде приспадната, като по наказанието „Пробация” от изпълнението на пробационните мерки следва да се приспадне срока от 4 /четири/ месеца и 5/пет/ дни, считано от 24.03.2015г. до
30.07.2015г., съгласно справка изх. № 3750/10.09.2015г. на МП ГД”ИН” ОС”ИН”,
Б., а по наказанието „Лишаване от право да управлява МПС”, следва да
се зачете изтърпяната част, считано от 11.06.2014г., съгласно писмо ПД №
171/2013г. от 12.09.2015г. на РП – С. до 30.07.2015г., която дата е началото на изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години по НОХД № 2963/2006г. по описа на РС гр.П.

Мотивиран от гореизложеното съдът на основание чл. 306, ал.1, т.1 вр. с чл. 25 и чл. 23 от НК,

О П Р Е Д Е Л И :


НАЛАГА на П.К.С., роден на /дата на раждане/ в /населено място/, с постоянен и настоящ адрес /населено място/, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, с ЕГН ЕГН , в момента изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Затвора в гр.Б., най-тежкото измежду наказанията наложени му с влезли в сила присъди по следните наказателни дела : НОХД № 1594/2011г. и НОХД № 814/2012г. и двете по описа на РС - П., а именно – наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и „Глоба” в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин лева/.

На основание чл. 61, т.2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така определеното общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален “строг режим” в затвор и/или Затворническо общежитие от Закрит тип.
На основание чл. 23, ал.2 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към общото най-тежка наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.
На основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо най-тежко наказание
„Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание „Пробация” за срок от 2 /две/ години по НОХД № 1594/2011г., по описа на РС – П., считано от 20.08.2012г. до 24.03.2013г. и времето от 24.10.2013г. до 23.03.2015г., съгласно справка рег. № 1154/25.03.2015г. на МП
ГД”ИН” ОС”ИН”, Б., като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.
На основание чл.25, ал.2 от НК, ПРИСПАДА изяло изтърпяното наказанието
„Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/
месеца, считано от 26.10.2011г. до 26.04.2013г., съгласно справка рег. №
28107/13.05.2013г. на ОДМВР – Б., сектор „ПП”.

ПОСТАНОВЯВА наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, наложено на осъдения по НОХД № 2963/2006г. по описа на РС гр. П. да бъде изтърпяно отделно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанието, считано от 30.07.2015г., съгласно справка изх.№ 229/14.09.2015г. от затвора Б..
На основание чл.59, ал.1 и 2, вр. чл.2, ал.2 от НК, ПРИСПАДА времето, през
което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, съгласно Заповед рег. №
4/06.01.2004г. на Началника на РПУ – П., считано от 06.01.2004г., както и
времето през което е бил задържан под стража по ДП 1045/2003г. по описа на РУП
– П., въз основа на което е образувано НОХД № 2963/2006г., считано от 07.01.2004г. до 12.02.2004г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода, както и времето, през което по отношение на него е била взета МН „ домашен арест”, считано от 12.02.2004г. до 04.05.2004г., като един ден домашен арест се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА наказанието „Пробация” за срок от 3 години и наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 години, наложени на С. по НОХД № 856/ 2013г. по описа на РС - С. да бъдат изтърпени отделно, като зачита
времето, което е изтърпяно по наказанието „Пробация” в размер от 4 /четири/
месеца и 5 /пет/ дни, считано от 24.03.2015г. до 30.07.2015г., съгласно справка
изх. № 3750/10.09.2015г. на МП ГД”ИН” ОС”ИН”, Б., както и времето, което е изтърпяно по наказанието „Лишаване от право да управлява МПС”, считано
от 11.06.-2014г., съгласно писмо ПД № 171/2013г. от 12.09.2015г. на РП -
С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от днес, пред ОС – Б.


След влизане на определението в сила препис от същото да се изпрати на РП – П. за сведение, на бюро “Съдимост” при РС – П. за сведение и отбелязване в бюлетина за съдимост на лицето.РАЙОНЕН СЪДИЯ :


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :


1.


2.