Определение № 1009

към дело: 20141230100527
Дата: 09/02/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/.
Образувано е по жалба на А. И. М., ЕГН [ЕГН] с постоянен адрес – [населено място], област С. – град,[жк][жилищен адрес] чрез адвокат Н. К. от АК – С., с адрес[жк][жилищен адрес] тел: *** срещу Заповед № I-С-80/17.04.2014 година на Кмета на [община]..
Съдът е постановил Решение № 165/23.07.2015 година, с което е уважил жалбата и е отменил процесната заповед. В мотивите на съдебния акт съдът е посочил: „ При горния изход и с оглед разпоредбата на чл.143 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от ГПК се следва административния орган – Кмета на [община] да бъде осъден да заплати на жалбоподателката сторените от нея разноски в размер на претендирания от 1631.00 лева. Съдът приема, че това е размерът на сторените от жалбоподателката разноски за един адвокат и по водене на производството и съответно този размер се дължи от насрещната страна. Съдът вече посочи, че не следва да се произнася по стореното от процесуалния представител на ответника по жалбата възражение за прекомерност, тъй като същото е заявено едва с писмените бележки и в този смисъл след приключване на устните състезания и съдебното дирене. Категорична и съдебната практика, че страната която е сторила възражение за прекомерност едва с писмените бележки е пропуснала срока да извърши това процесуално действие своевременно, поради и което същото като преклудирано не следва да се разглежда от съда.”. В диспозитива на решението съдът не се е произнесъл по присъждането на разноските, които е приел, че се дължат на жалбоподателя.
Препис от решението е връчен на страните – съответно на жалбоподателя на 07.08.2015 година, чрез процесуалния представител. Преди да започне да тече срока за обжалване - още на 28.07.2015 година по делото е постъпила молба за допълване на решението в частта за разноските, препис от която е изпратен на насрещната страна и е връчен на 10.08.2015 година. В указания срок – насрещната страна не е взела становище по искането за допълване на решението в частта за разноските.
С оглед на горното настоящия съдебен състав приема, че молбата за допълване на решението в частта за разноските е допустима – подадена от надлежна страна и в срок, както и е основателна – налице е от фактическа страна липса на произнасяне по присъждането на разноските в диспозитива на съдебния акт, което следва да бъде отстранено по реда на чл.248 ал.1 и сл. от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, като съдът посочи в диспозитива на решението си, че осъжда административния орган да заплати на жалбоподателката сумите на сторените в производството пред съда разноски, така както ги е описал в обстоятелствената част на решението си.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА Решение № 165/23.07.2015 година, постановено по [населено място] № 527/2014 година по описа на Районен съд [населено място], в следния смисъл:

ОСЪЖДА [община], ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Кмета на [община] – инж.В. И. да заплати на А. И. М., ЕГН [ЕГН] с постоянен адрес – [населено място], област С. – град,[жк][жилищен адрес] чрез адвокат Н. К. от АК – С., с адрес[жк][жилищен адрес] тел: *** сумата от 1631.00 /хиляда шестстотин тридесет и един лева/, представляваща сторените от жалбоподателката разноски по водене на делото, в това число заплатена държавна такса в размер на 15.00/петнадесет/ лева, адвокатско възнаграждение в размер на 1000.00/хиляда/ лева, разноски за явяване – в размер на 170.00/сто и седемдесет/ лева, такса за издаване на съдебно удостоверение – 10.00 /десет/ лева и разноски за вещо лице – 436.00 /четиристотин тридесет и шест/ лева.

На основание чл.248 ал.3 от ГПК определението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението по делото – в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
4E5703DE24C90129C2257EB4003A63A7.rtf