Решение № 196

към дело: 20151230100711
Дата: 09/10/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

Мотивиран от горното и на основание чл.27, ал.1 във връзка с 25, ал.1, т.3 от
Закона за закрила на детето, съдът

Р Е Ш И :

НАСТАНЯВА детето К.Г. М., ЕГН *** в семейството на роднини
по бащина линия – семейството на брата на бащата на детето – К. А. М., ЕГН
**** и П. З. М., ЕГН *** с адрес град П., У. А. № *** - на основание чл.26 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 т.3 от Закона за закрила на детето – считано от 10.08.2015 година до настъпване на промяна на обстоятелствата, свързани с детето, ако това е в негов интерес.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд –Б., в седемдневен срок от обявяването му на
страните.

Препис от решението да се изпрати незабавно на Д. “С. П.” Община П. за сведение
и изпълнение.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
4F49220B881623DCC2257EBD0035E3F7.rtf