Решение № 211

към дело: 20201230200045
Дата: 06/10/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството по делото е образувано въз основа на жалба на П. Г. П.,с ЕГН:*,от Г., ул.”Х.Ч.” №*, против Наказателно постановление №
20-0314-000036/17.01.2020г на Началника РУ -П. към ОДМВР-Б..
В жалбата се изразява несъгласие с установеното административно нарушение,като се твърди,че жалбоподателят не е управлявал МПС.Последното е било паркирано на тротоара,пред дома му,а той се е намирал в автомобила,за да провери документите,тъй като на следващия ден е трябвало да пътува за Р Гърция. Твърди,че именно в този момент е проверен от полицейските служители.Твърди,че му е даден за подпис документ,който е подписал без да го прочете и без да знае какво подписва,като не му е разяснено правото на възражение.Иска се обжалваното НП да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с редовно упълномощен
адвокат.Жалбоподателят дава подробни обяснения като оспорва изложените
обстоятелства в акта за установяване на административно нарушение с твърдението,че не е управлявал МПС.Процесуалният представител на жалбоподателя счита,че не е установено по безспорен начин в производството управлението на МПС след употреба на алкохол и при анализ на гласните доказателства съдът следва да даде вяра на обясненията на жалбоподателя и неговия син.Иска НП да бъде отменено.

Административнонаказващият орган, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по същество на делото.
Р. П. – П. в качеството й на заинтересована страна, не ангажира представител по
делото и не взема становище по жалбата.


Съдът, след като съобрази доводите на страните, събрания по делото
доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:
И. Н. Н.,в качеството му на мл.автоконтрольор,в присъствието на свидетеля С. И.
С., съставил на жалбоподателя П. Г. П. АУАН №93691 от 06.01.2020г,за това,че на
същата дата в 21.15ч в Г.,ул.“Х.Ч.“ в посока ул.“Р. управлява лек
автомобил „Нисан” с рег.№***,негова собственост ,след употреба на алкохол
,установено с техническо средство Дрегер 7410 с фабричен №АRSM 0171,който отчел положителен резултат от 0.60 промила количество алкохол в издишания въздух.На водача е издаден талон за медицинско изследване №0061320.Освен това е отразено,че автомобилът не е представен на годишен технически преглед в срок,с което си поведение е нарушил чл.5,ал.3,т.1,пр.1ЗДвП-управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда включително,чл.147,ал.1 ЗДвП-не е представил ППС на технически преглед,чл.1000,ал.1,т.1ЗДвП-не носи контролен талон от СУМПС,чл.100,ал.1,т.2 ЗДвП-не носи СРМПС,което управлява.Със съставения акт е иззето СУМПС№281361819 и 2 бр. регистрационни табели №***.АУАН е съставен в присъствие на нарушителя в РУ на МВР-П. и подписан лично от него без възражения.
Съгласно протокол за химическа експертиза №22/10.01.2020г. в кръвната проба,
иззета от П. Г. П. е доказано наличието на етилов алкохол в количество 0.56
промила.
Въз основа на акта за нарушение, на 17.01.2020г, Началникът на РУ - П. към
ОДМВР - Благоевград е издал атакуваното НП №20-0314-000036, в което е
възпроизведена абсолютно идентична фактическа обстановка с тази отразена и в АУАН,като е възприето заключението относно съдържанието на етилов алкохол в кръвта на нарушителя съгласно изготвената химическа експертиза,а именно 0.56 промила,при което е направен извод,че жалбоподателят действително е осъществил нарушение на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП-управлява ППС под въздействието на алкохол с концентрация над 0.5 до 0.8 на хиляда,поради което на основание чл.174,ал.1,т.1 ЗДвП са наложени наказания- Глоба в размер на 500 лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.На основание Наредба №Iз-2539 са отнети 10 контролни точки.Освен това е установено ,че нарушителят не е представил автомобила на годишен технически преглед в срок,с което е нарушил чл.147,ал.1 от ЗДвП,поради което на основание чл.181,т.1 от ЗДвП е наложена Глоба в размер на 50 лева.

Въпреки липсата на констатирано нарушение в обстоятелствената част на АУАН е възприето,че жалбоподателят е нарушил чл.1000,ал.1,т.1ЗДвП-не носи контролен талон от СУМПС,поради което на осн. чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП е наложена Глоба в размер на 10 лева.Посочено е,че е нарушил и чл.100,ал.1,т.2 ЗДвП-не носи СРМПС,което управлява,поради което на осн. чл.183,ал.1,т.1,пр.3 от ЗДвП е наложена Глоба в размер на 10 лева.НП е връчено лично на нарушителя на 21.01.2020година, видно от разписката към НП като жалба е депозирана още на същия ден в РС-П..Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с показанията на разпитаните по делото свидетели полицейски служители–И. Н. Н. и С. И. С..От събраните гласни доказателства се установи,че полицейските служители се движили по ул.“Х. Ч.“ и се намирали под магазин „Лидъл“ в момента,в който забелязали автомобила на жалбоподателя,който криволичил по пътя и се движел срещу тях,тоест по ул.“Х. Ч.“ в посока към магазин „Л.“ или към ул.“Р.“.Именно това движение на автомобила ги мотивирало да предприемат проверка.В момента,в който подали звуков сигнал, автомобилът отбил и бил паркиран на тротоара,поради което полицейският автомобил спрял до този на жалбоподателя откъм шофьорското място.Полицейските служители не са очаквали,че автомобилът ще бъде паркиран в същия момент на тротоара,тъй като нямат знанието относно местоживеенето на шофьора.Свид.С. С. потърсил документите за проверка на шофьора.Жалбоподателят бил попитан дали е употребил алкохол,при което посочил ,че е изпил една или две чаши вино на обяд. Не е оспорвал пред тях, че е управлявал автомобила. Не е посочвал,че се намира в автомобила,за да си провери документите.На място му е издаден талон за медицинско изследване,при което водачът се явил в Спешен център за даване на кръв за медицинско изследване.Установена е липсата на валиден технически преглед на проверяваното МПС,което обстоятелство не се оспорва от нарушителя. Следва да се отбележи,че събрания доказателствен материал по делото е противоречив,като се оформиха две групи гласни доказателства-от една страна обясненията на нарушителя,които се подкрепят от показанията на свидетеля В.П.П./син на нарушителя/ ,а от друга страна както беше посочено
показанията на свидетелите /полицейски служители/,извършили проверката.
Жалбоподателят отрича, да е осъществил управление на процесния лек автомобил.Не отрече,че е употребил алкохол,тъй като е бил поканен на имен ден.Но около 21.00ч се обадил на сина си да го прибере точно поради тази причина,поради което управлението на автомобила било осъществено от сина му.Автомобилът бил паркиран на тротоара ,пред дома им.Но тъй като на другия ден щял да отива на риболов в Гърция,жалбоподателят решил да подготви документите си.Именно поради тази причина се намирал на шофьорското място в момента,в който пристигнали полицейски служители.И въпреки,че автомобилът не работил, последните пристъпили към проверка. Тази позиция на жалбоподателя както беше посочено се подкрепя от показанията на неговия син.

Съдът възприе показанията на полицейските служители като сигурен и достоверен източник на информация относно интересуващите процеса факти. Въз основа на тях, съдът по категоричен и несъмнен начин направи фактическите си констатации за времето, мястото, начина на осъществяване на процесното деяние, както и за неговото авторство. Чрез тях се установяват конкретните действия на нарушителя по отношение на визираните нарушения.
Основание да не възприеме позицията на жалбоподателя,подкрепяна от показанията на свид.П./негов син/ е основното обстоятелство,че проверка е нямало да бъде осъществена ако жалбоподателят не е управлявал автомобила, тоест ако полицейските служители действително не са установили,че този автомобил се движи по пътя.Независимо от обстоятелството,че времето от забелязването на автомобила от полицейските служители и неговото паркиране е изключително кратко,свидетелите са категорични ,че са видели движението на този автомобил срещу тях като не са очаквали,че ще бъде паркиран,защото не са знаели ,че именно там живее водачът на автомобила.Освен това липсва житейска логика водачът на един автомобил да бъде тестван за употреба на алкохол ако не е установено преди това движението на този автомобил,а още повече водачът му да се съгласи да даде и кръв за изследване.Съгласно показанията на свидетелите полицейски служители,пред тях жалбоподателят не е оспорвал управлението на лекия автомобил,респ не е посочвал,че се намира в автомобила, за да провери документите си.

Жалбоподателят заяви,че на сутринта е щял да пътува за Р Гърция,който факт
съдът също възприе единствено като негова защитна позиция,тъй като се установи,че автомобилът няма валиден технически преглед,тоест не притежава изрядни документи ,за да бъде осъществено пътуване извън страната.
Следва да се отбележи и пристрастността на свид.В.П.,който е син на
жалбоподателя и който поради близкото си родство с нарушителя е заинтересован от изхода на делото,поради което дава оневиняващи за баща му показания,които обаче поради противоречието им с показанията на свидетелите полицейски служители не могат да бъдат възприети.

Изложената фактическа обстановка ,съдът прие за установена въз основа на
показанията на разпитаните по делото свидетели полицейски служители, отчасти от обясненията на нарушителя и от приложените към административно-наказателната преписка и приети по делото писмени доказателства.


При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна
следното:
Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП, поради което е допустима, разгледана по същество – отчасти
основателна, по следните съображения:


Правилно Началникът на РУП – П. към ОДМВР- Б. е приел, че
жалбоподателят от обективна и субективна страна не е съобразил поведението си с нормата на чл.5,ал.3,т.1 ЗДвП,с което е реализирал състава на чл.174, ал.1 от
ЗДвП.

От обективна страна, на процесната дата и място-на 06.01.2020г около 21.15ч в Г.,ул.“Х.Ч.“ в посока ул.“Р.“ П. П. е управлявал лек автомобил Нисан” с рег.№***,негова собственост ,след употреба на алкохол ,установено с техническо средство Дрегер 7410 с фабричен №АRSM 0171,който отчел положителен резултат от 0.60 промила количество алкохол в издишания въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване №0061320.Съгласно протокол за химическа
експертиза №22/10.01.2020г в кръвната проба е доказано наличието на 0.56
промила алкохол,с което си поведение водачът е нарушил чл.5,ал.3,т.1,пр.1ЗДвП-
управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 0.8 на
хиляда включително.

Нарушението,предмет на разглеждане в настоящото производство се доказа по
безспорен начин от всички събрани гласни и писмени доказателства.Съдът е на
мнение,че не почива на събраните по делото доказателство направеното възражение от защитата,че не се доказа безспорно в настоящото производство управлението на МПС от страна на нарушителя.Показанията на свидетелите Н. и С.,анализирани по-горе са категорични в тази насока.И двамата свидетели са забелязали движението на процесния лек автомобил, управляван именно от жалбоподателя.Пред тях водачът не е направил възражение,че не е управлявал автомобила.И двамата полицейски служители бяха категорични ,че автомобилът се е движил срещу тях,но е отбил и паркирал на тротоара,като те не са знаели,че мястото,където е паркиран автомобила е дома на жалбоподателя.
Предвид категоричността в показанията на двамата свидетели, съдът не възприе дадените от жалбоподателя обяснения,че не е управлявал МПС.Тези обяснения на жалбоподателя съдът възприе единствено като негова защитна теза.Не се оспори факта на употребата на алкохол.Тази употреба е установена
безспорно както от извършената проверка с техническо средство Дрегер 7410 с
фабричен №АRSM 0171,който отчел положителен резултат от 0.60 промила количество алкохол в издишания въздух ,така и от изготвената химическа експертиза №22/10.01.2020г.,съгласно която се установява 0.56 промила алкохол в кръвта на жалбоподателя.След като правилно е квалифицирал процесното нарушение, на основание чл.174, ал. 1 от ЗДП административно наказващият орган е санкционирал нарушителя с административно наказание “Глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лева и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца, и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 10 контролни точки. Безспорно беше установено извършването на нарушение на чл.174,ал.1 от ЗДвП.Съгласно посочения законов текст, Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 месеца и глоба от 500лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. Концентрацията на алкохол в кръвта на нарушителя е установена с химическа експертиза,която е дала резултат от 0.56 промила алкохол. Ето защо ,П. П. ще следва да понесе административно наказателната отговорност,предвидена от законодателя за такова нарушение в разпоредбата на чл.174,ал.1 ЗДвП.И двете предвидени от законодателя наказания са във фиксиран размер,поради което не може да бъде извършвана индивидуализация на наказанията на база смекчаващи и отегчаващи вината на нарушителя обстоятелства. При приложението на Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 година за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки,условията и реда за отнемането и възстановяването им..., административно наказващият орган правилно е приложил разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата, съгласно която за извършеното нарушение по чл.174,ал.1 ЗДвП се предвижда отнемане на 10 контролни точки.


Прието е от АНО,че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.147,ал.1 от ЗДвП. А именно жалбоподателят е управлявал МПС ,което не е представено на годишен технически преглед в срок.И тъй като „Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност е безспорно,че П. П. е нарушил разпоредбата на чл.147,ал.1 ЗДвП. Административно-наказателната отговорност на нарушителя е подведена по чл.181,т.1 ЗДвП,съгласно който се наказва с Глоба от 50 лева собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед.

Жалбоподателят не оспорва извършването на посоченото нарушение.
С оглед на изложените съображения наказателното постановление за коментираните две нарушения на чл.5,ал.1,т.3 и чл.147,ал.1 от ЗДвП следва да бъде потвърдено.

Началникът на РУ – П. към ОДМВР- Б. е приел, че жалбоподателят от
обективна и субективна страна е реализирал съставите и на други две
административни нарушения по чл.100, ал.1, т.1 и чл.100,ал.1,т.2 от ЗДвП. А
именно П. П. не е представил на проверяващите полицейски служители контролен
талон от свидетелство за управление на моторно превозно средство,както и
свидетелство за регистрация на моторното превозно средство,поради което е
санкциониран за първото нарушение на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП на
Глоба в размер на 10 лева и за второто нарушение на основание чл.183,ал.1,т.
1,пр.3 от ЗДвП на Глоба в размер на 10 лева.В тази част по отношение на
посочените две административни нарушения наказателното постановление следва да бъде отменено,поради допуснато съществено процесуално нарушение от страна на актосъставителя при съставянето на АУАН,а в последствие това нарушение е въведено и в издаденото наказателно постановление.Допуснатото нарушение е съществено ,тъй като в обстоятелствената част както на АУАН,така и на обжалваното наказателно постановление липсват констатации относно тези две нарушения-липсва посочването,че водачът на автомобила не е представил контролен талон към СУМПС,както и че не е представил СРМПС.Тоест липсва посочването на конкретните факти от обективната страна на нарушенията,като те са описани в АУАН само в цифров израз,като е направен извод,че са осъществени такива по чл.100,ал.1,т.1 и чл.100,ал.1,т.2 от ЗДвП.По същия идентичен начин двете нарушения са описани и в издаденото наказателно постановление,тоест за тях липсва фактическо описание в обстоятелствената част на наказателното постановление,но е направен извод от АНО ,че са извършени ,поради което са наложени съответните административни санкции.Ето защо в тази част наказателното постановление следва
да бъде отменено като незаконосъобразно.Жалбоподателят твърди,че е представил както СРМПС,така и контролен талон към СУМПС.Двамата свидетели полицейски служители също не твърдят, че тези документи не са им били представени.Посочиха единствено,че за автомобила е липсвал валиден технически преглед.

Предвид на гореизложените съображения и на основание чл.174,ал.1 ЗДвП,чл.181,т.1 ЗДвП и чл.63 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0314-000036/17.01.2020г на
Началника РУ -П. към ОДМВР-Б.,с което на П. Г. П.,с ЕГН:*,от Г., ул.”
Х.Ч.” № *, за административно нарушение на чл.5,ал.3,т.1 ЗДвП ,на осн чл.
174,ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания “Г
лоба” в размер на 500 лева и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/ШЕСТ/ месеца,и на основание Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 година на МВР са му отнети 10 контролни точки,за нарушение на чл.147,ал.1 от ЗДвП,на осн. чл.181,т.1 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 50/петдесет/ лева като ПРАВИЛНО.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-0314-000036/17.01.2020г на Началника РУ -Петрич към ОДМВР-Благоевград,с което на П.Г.П.,с ЕГН:***,от П., ул.”Х.Ч.” № *, за административно нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП,на осн чл.183,ал.1,т.1,пр.2 ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 10(десет)лева и за административно нарушение на чл.100,ал.1,т.2 от ЗДвП,на осн чл.183,ал.1,т.1,пр.3 ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 10(десет)лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: