Мотиви № 616

към дело: 20151230200890
Дата: 09/02/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

Производството е образувано на основание постъпили в съда писмо №
4029/28.02.2013година на Началника на РУ „Полиция” (населено място), ведно с акт за проява на дребно хулиганство № УРИ 314 000-7713/28.02.2015година, съставен от служител при РУ „Полиция” (населено място) срещу лицата М.М.Я. с ЕГН - ЕГН, Н.И.Я. с ЕГН - ЕГН и М.С.Я. с
ЕГН ЕГН и тримата от (населено място). Към акта за дребно хулиганство са приложени Заповед № УРИ4398з-148/27.08.2015г. на ГПУ – З., 3 броя копия на Заповеди за задържане – № 12/27.08.2015г., № 13/27.08.2015г. и № 14/27.08.2015г., справка за лице – установен извършител на престъпление за лицето М.С.Я., справка за регистрация на лице в централния полицейски регистър за Н.И.Я., 7бр. писмени обяснения.

В съдебно заседание нарушителите се явяват лично и със служебен защитник и за
тримата. Оспорват фактите, изложени в акта за дребно хулиганство. Нарушителите твърдят, че не са извършили вмененото им противоправно поведение. Защитата пледира за налагане на административно наказание „глоба” в минимален размер.

В съдебно заседание се явява представител на Районна прокуратура – (населено място), пледира за налагане на административно наказание „задържане в структурното звено на МВР” в максимален размер от 15 денонощия за всеки един от нарушителите.
По делото са събрани писмени доказателства – приложените към акт за проява на
дребно хулиганство документи. Разпитани са актосъставителя В.А.М.
и свидетелите В.А.С., А.Х.Д., Б.П.С. И В.Л.Б. Събрани са обясненията на
нарушителите.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства-поотделно и в тяхната съвкупност, установи от фактическа страна следното :
Нарушителката М.М.Я. е на **г. Живее в (населено място). Нарушителката Н. И. Я. е на **г. Живее в (населено място). Нарушителят М.С.Я. е на **г. Живее в град (населено място).
От събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите
полицейски служители, се установи по непротиворечив начин, че на 27.08.2015
година около 20.20 часа на ГКПП З. е възникнал скандал между служители
на Митнически пункт – З., служители на ГПУ – З. и лицата М.М.Я., Н.И.Я. и М.С.Я. от (населено място), като същите са отказали извършването на митническа проверка, като предварително са били предупредени, че нямат право да внесат повече от 2 кутии цигари на лице. При започване на проверката лицата осуетяват извършване на същата, като започват да ругаят служителите, да отправят обиди и закани към тях, използвайки нецензурни изрази – „Ще Ви нагласим като дойдете в П.. Какви сте Вие да ни правите проверки” и други. Виждайки, че ситуацията е извън контрол служителите на митническия пункт са потърсили съдействието на служителите на ГПУ – З. Пристигайки на мястото на скандала лицето М.Я. започнала да буйства и да отправя обидни думи към свидетеля Б.С., наричайки
го „педераст”, след което побягва с цигарите към държавната граница с Р
Македония. Впоследствие същата е настигната и задържана. И трите лица М.
М.Я., Н.И.Я. и М.С.Я. са доведени в сградата на ГПУ – З., където са задържани със Заповед за 24 часа.

Във връзка с горното, на 28.08.2015година срещу М.М.Я., Н.И.Я. и М.С.Я. - тримата от (населено място) е съставен акт за проява на дребно хулиганство № УРИ 314 000- 7713/28.08.2015година. Установи се, че актът е съставен след задържането на лицата в РУП - П.. Със Заповед №№№ 12/27.08.2015г., №13/27.08.2015г. и № 14/27.08.2015г. на Командир на отделение на ГКПП – З. лицата М., Н. и М.Я. са
задържани за срок до 24 часа, считано от 21.30 часа.Предвид горното настоящият съдебен състав приема, че извършеното от нарушителите М.М.Я., Н.И.Я. и М.С.
Я. - тримата от (населено място) деяние, изразяващо се в ругатни и закани по
адрес на митническите и полицейски служители, на 27.08.2015 година около 20.20
часа на ГКПП - З., представлява непристойна проява, нарушаваща
обществения ред и спокойствие и противоречаща на установения в обществото морал и порядък. Деянието е консумирано виновно от лицата, посочени в акта като нарушители, и е налице пряк умисъл при осъществяването му от дейците. Ето защо съдът счита за несъмнено по делото, че с това си деяние М.М.Я., Н.И. Я. и М.С.Я., тримата от (населено място)са осъществили състава на административното нарушение дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство. Несъмнено е, че на инкриминираната дата Я. са нарушили обществения ред и спокойствие като са демонстрирали явно неуважение към обществото. Грубото и агресивно поведение на нарушителите, въпреки присъствието на служители на реда, безспорно доказва
незачитане на общоприетите норми на поведение и на обществения ред и
спокойствие, поради което и следва да понесат санкция за това тяхно поведение.
Като смекчаващи вината обстоятелства се отчетоха младата възраст на
нарушителката М.Я. и обстоятелството, че същата е самотна майка на
три малолетни деца – съответно на 9години, на 4години и на 2години, липсата на
данни в кориците на делото за други противообществени прояви по УБДХ и чистото й съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства се отчетоха незачитането на установения в страната правов ред и трудовата й неангажираност. По отношение на нарушителите Н. и М.Я. съдът отчете, като смекчаващи вината обстоятелства изразеното съжаление и съдействие, което са оказали и при самото им задържане и в хода на настоящото производство, а като отегчаващи вината обстоятелства отчете незачитането на установения в страната правов ред, трудовата им неангажираност и наличието на криминалистическа регистрация в масивите на МВР. Обществената опасност на деянията и на дееца е завишена предвид факта, че инцидентът е станал на Митнически пункт „Златарево, който е вратата към Европейския съюз и в резултат на подобно поведение драстично намаля доверието на страните – членки на Европейския съюз към Държавата ни, тъй като подобни
инциденти стават обществено достояние.

С оглед на горното, Съдът намира че с налагането на административно наказание „задържане в поделенията на МВР за срок от 4 /четири/ денонощия” спрямо всеки едни от нарушителите ще се постигнат целите на административното наказание, посочени в чл.12 от ЗАНН – да се предупредят и превъзпитат към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. За да конкретизира размера на наказанието, Съдът се съобрази с финансовото
състояние на нарушителите – безработни, но в трудоспособна възраст; със
здравословното им състояние – в кориците на делото няма данни за влошено
здравословно състояние на нарушителите, което да не им позволява да изтърпяват наложеното им административно наказание „задържане в поделенията на МВР”, с факта, че спрямо децата на нарушителката М.Я. има лица, които могат да полагат грижи, докато тя изтърпява наказанието.


Мотивиран от гореизложеното, Съдът постанови Решението си.РАЙОНЕН СЪДИЯ :