Решение № 8001

към дело: 20201230100745
Дата: 12/14/2021 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от „Я. Т.“ Е., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., район „И.“, ул.“Р.А.“ № **, *., .*, представлявано от Т.В.Т.Ч. пълномощник срещу „А. Ф. К.“ О., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., ул.“М.“ № **, представлявано от С.И.З.
Ищецът твърди, че с ответника са в търговски отношения, в рамките на които
страните стриктно изпълнявали задълженията си, с изключение на последната
сключена помежду им сделка.
Твърди се, че по силата на сключен между страните договор ищецът продал и
изпратил на ответника с куриерска фирма силажен инокулант Labacsil Duo /10 kg +
100 g/, във връзка с което издал /ищецът/ фактура № */26.07.2019 година за
сумата от 1 872.00 /хиляда осемстотин седемдесет и два/ лева, представляваща
цената на продадената и доставена стока /силажен инокулант Labacsil Duo /10 kg
+ 100 g/.
Ищецът твърди, че до момента на депозиране на исковата молба в съда /03.08.2020 година/ ответникът в качеството на купувач на процесната стока не е изпълнил задължението си да плати цената на продадената стока.
Ищецът сочи, че многократно, но неуспешно, е канил устно ответника да изпълни
задължението си по процесната сделка.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на
ищеца сумата от 1 872.00 /хиляда осемстотин седемдесет и два/ лева,
представляваща неплатена цена на продадени и доставени стоки по фактура №
*/26.07.2019 година, ведно със законната лихва за забава върху сумата, считано
от датата на образуване на делото / 03.08.2020 година/ до окончателното й
погасяване. Претендира съдебни разноски. Представя писмени доказателства.
Препис от исковата молба и доказателствата към нея са редовно връчени на
ответника на 06.10.2020 г., който в указания срок не депозира писмен отговор.
В съдебно заседание ищецът не изпраща процесуален представител. Депозира
писмена молба, с която заявява искане за разглеждане на делото в негово
отсъствие, както и твърдение, че след образуване на делото ответникът е погасил главницата от 1 872.00 лева. Заявява искане за осъждане на ответното дружество да заплати сторените деловодни разноски – платена държавна такса и адвокатско възнаграждение. Представя списък по чл.80 ГПК.
Ответникът – редовно призован, не изпраща процесуален представител, не изразява становище по проекта на доклад по делото, не прави доказателствени искания.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в
тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна
следното:
От събраните по делото доказателства – фактура № */26.07.2019 година и платежно нареждане от 19.10.2020 година, които съдът изцяло кредитира с доверие, тъй като сочат по непротиворечив начин на релевантните по делото обстоятелства, същевременно не се оспорват от ответника, се установи възникването и съществуването на описаното в исковата молба облигационно правоотношение между страните, на основание сключен между тях търговски договор за продажба. По силата на този договор за ищеца в качеството продавач е възникнало задължение да продаде на ответника - купувач силажен инокулант Labacsil Duo /10 kg + 100 g/ на цена 1 872.00 /хиляда осемстотин седемдесет и два/ лева, а за ответника е възникнало задължение да заплати на продавача договорената цена на стоката.
Посочените писмени доказателства установяват по несъмнен начин изпълнение на задължението на продавача да предаде на купувача стоката, предмет на договора.
Изводът, че ищецът е изправна страна по сделката се налага и с оглед
процесуалното поведение на ответника, който не оспорва горепосочените факти.
Нещо повече, в хода на съдебното дирене ищецът представя доказателство за
изпълнение на задължението на ответника купувач по сделката – да заплати
договорената цена на закупената и доставена от ищеца на ответника стока, което
обстоятелство само по себе си представлява извънсъдебно признание на вземането на ищеца, предмет на предявения иск.
С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав счита за безспорно
установено по делото възникването и съществуването на процесното облигационно правоотношение между страните, по силата на което за ищеца е възникнало вземане за сумата от 1 872.00 лева. Безспорно установено е качеството на ищеца на изправна страна по сделката, както и качеството на ответника на неизправна страна в правоотношението поради факта на неизпълнение на задължението му да плати цената на доставената стока на падежа 25.08.2019 година, съгласно посоченото в процесната фактура. Установи се, че ответникът е изпълнил задължението си едва на 19.10.20120 година, в хода на съдебното дирене, поради което и в изпълнение на правомощието, визирано в чл.235, ал.3 ГПК, съобразявайки факта на изпълнение на процесното парично задължение, съдът следва да отхвърли като неоснователен иска за присъждане на сумата, представляваща дължима и неплатена към датата на образуване на делото /03.08.2020 година/ главница в размер на 1 872.00 лева.
Съдът счита за основателно искането на ищеца за присъждане на законната лихва за забава на задължението за главница за периода от 03.08.2020 година /дата на образуване на делото/ до 19.10.2020 година / датата на погасяване на
задължението/ и като такова следва да го уважи. Както бе посочено по-горе,
несъмнено се установи в процеса, че считано от 25.08.2019 година ответникът
като купувач по процесната търговска продажба е изпаднал в забава и същата е
продължила до датата на погасяване на задължението. В този смисъл искането за присъждане на законна лихва за забава върху главницата от 1 872.00 лева, за
периода от образуване на делото – 03.08.2020 година до 19.10.2020 година като
доказано и основателно следва да се уважи.
Предвид, че ответникът е станал причина за предявяване на претенцията по
съдебен ред поради забавеното изпълнение на процесното задължение следва, че същият трябва да понесе отговорността за сторените от ищеца деловодни разноски.
В този смисъл и като съобрази представения от ищеца списък по чл.80 ГПК, както
и данните за сторени от същия разноски в процеса за държавна такса за
образуване на делото и заплатен адвокатски хонорар, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 511.00 лева.
Мотивиран от горното и на основание чл.327 от Търговския закон, съдът

Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на „Я. Т.“ Е., ЕИК ****, седалище
и адрес на управление Г., район „И.“, ул.“Р.А.“ № **, *., .*, представлявано от Т.В.Т. срещу „А. Ф. К.“ О., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., ул.“М.“ № **,
представлявано от С.И.З.за присъждане на сумата от 1 872.00 /хиляда осемстотин седемдесет и два/ лева, представляваща неплатена цена на продадени и доставени на основание договор за продажба, сключен между страните,
стоки, за което е издадена фактура № */26.07.2019 година, ведно със законната
лихва за забава върху сумата, считано от датата на погасяване на вземането –
19.10.2020 година.
ОСЪЖДА „А. Ф. К.“ О., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., ул.“М.“ № **,
представлявано от С.И.З да заплати на "Я. Т.“ Е., ЕИК ***** седалище и адрес на управление Г., район „И.“, ул.“Р.А.“ № **, *., .*, представлявано от Т.В.Т.законната лихва за забава върху главницата от 1 872.00 /хиляда осемстотин седемдесет и два/ лева, представляваща цена на продадени и доставени на основание договор за продажба, сключен между страните, стоки, за което е издадена фактура № */26.07.2019 година, за период на забава с начало 03.08.2020 година /дата на образуване на делото/ до 19.10.2020 година /дата на изпълнение на паричното задължение/.
ОСЪЖДА „А. Ф. К.“ О., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., ул.“М.“ № **,
представлявано от С.И.З да заплати на "Я. Т.“ Е., ЕИК ****, седалище и адрес на управление Г., район „И.“, ул.“Р.А.“ № **, *., .*, представлявано от Т.В.Т. съдебни
разноски в размер на 511.00 /петстотин и единадесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Б. в двуседмичен срок
от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: