Решение № 423

към дело: 20141230201255
Дата: 04/29/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството по делото е образувано въз основа на жалба от Р. М. С. от Г.,
ул. „К. Н. П.“ № *, ЕГН * против Наказателно постановление № 14-0314-000831 от 15.10.2014 г. на Началника на ОДМВР, Благоевград, РУ –Петрич.
В жалбата се сочи, че посоченото наказателно постановление е неправилно и
незаконообразно, тъй като е нарушена процедурата по издаването му, както и че
АУАН и НП не съдържат задължителните реквизити в едно постановление. Посочва се, че констатациите в НП са за нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, но
описаната фактическа обстановка не отговаря на действителната.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с упълномощен адвокат.
Поддържат искането да се отмени атакуваното НП.
Административно-наказващият орган не изпраща представител в съдебно заседание.
Районна прокуратура-Петрич също не изпраща представител в с.з.
По делото са събрани писмени доказателства. Разпитани са свидетели.
Като взе предвид изложените в жалбата оплаквания и прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, съдът установи:
Не е спорно по делото, че срещу водача Р. М. С. бил съставен акт за
установяване на административно нарушение № 831 от 31.08.2014 г., за това, че
на същата дата около 10.00 ч., в гр. П., ул.”С.”, управлява товарен автомобил „Рено Мидлайнер С 100”, с рег.№ Е 2279 ВН, негова собственост, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Описаното нарушение
е посочено като такова по чл.259 от КЗ.

Въз основа на този акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, в
което отново е отразено описаното в АУАН, но като словесно описание на
извършеното нарушение е посочено, че Р. С., като физическо лице, което
притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р България и не е било
спряно от движение, не е сключило договор за застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобила. Този път нарушението е посочено като такова по чл.
259, ал.1, т.1 от КЗ. Поради това и на основание чл.53 ЗАНН и по чл.315, ал.
1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ на жалбоподателя е наложено наказание
„Глоба” в размер на 400 лева.
Следва да се отбележи, че Р. С. не оспорва обстоятелството, че на 31.08.2014г.
относно описаното по-горе МПС, не е имал сключена застраховка „Гражданска
отговорност”, а е сключил такава по-късно – на 01.09.2014г, за което е
представено и писмено доказателство.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна
следното:
Жалбата е допустима, подадена в срок и от надлежно лице, посочено като
нарушител. По същество жалбата се явява основателна по следните съображения:
В конкретния случай са налице различни и взаимно противоречащи си обстоятелства отразени в НП и АУАН. Както бе споменато по горе в АУАН е посочено, че жалбоподателят управлява МПС, като автомобилът е без сключена гражданска отговорност. С НП пък е наложена санкция на лицето затова, че като собственик на МПС не е сключил гражданска отговорност.
Налице е също така непрецизност в акта при цифрово посочване на твърдяното
нарушение, т.к. разпоредбата на чл. 259 КЗ съдържа 4 /четири/ отделни алинеи,
като само в първата алинея посочва задължения за различни правни субекти.
В чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ е посочено, че договор за застраховка " Гражданска
отговорност" е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, регистрирано в РБ и не е било спряно от движение, т.е. субект на нарушението е собственикът на автомобила.
Съгласно чл.259, ал.1, т.2 от КЗ пък договор за застраховка „Гражданска
отговорност” е длъжно да сключи всяко лице, което управлява моторно превозно
средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. Тук субект на нарушението е водач на автомобила.
Разпоредбата на чл. 315, ал. 1 от КЗ също разграничава две хипотези за
извършване на административно нарушение съобразно неговия субект. В първия
случай това е собственикът на МПС-то, който е задължен да сключи застраховка по чл. 249, ал. 1 от КЗ, а втората хипотеза предвижда административно наказателна отговорност да носи лицето, което управлява МПС, когато то е без сключена и валидна застраховка.
В настоящия казус, както бе посочено АУАН е съставен на жалбоподателя, затова
че за управляваното от него МПС в момента на проверката няма документ за
сключена задължителна застраховка. В същото време с НП, на жалбоподателя е
наложено наказание, затова че притежава МПС, като за същото не е сключен
договор за застраховка "Гражданска отговорност". Налице е разминаване между
АУАН и НП, което винаги е съществено процесуално нарушение и като такова води до отмяна на атакувания акт.
По гореизложеното, съдът намира, че атакуваното Наказателно постановление
следва да бъде отменено, а жалбата уважена.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1, т.3 от ЗАНН, Петричкият районен
съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0314-000831 от 15.10.2014г. на Началника на ОДМВР, Благоевград, РУ –Петрич, с което на Р. М. С. от Г., ул. „К. Н. П.“ № *, ЕГН: * е наложено наказание –"глоба" в размер на 400 лева на
основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- Благоевград по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
6275A5EEADD2BE92C2257E58003CA17C.rtf