Протоколно определение № 198

към дело: 20151230100658
Дата: 09/11/2015 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Съдът като взе предвид изявленията на молителите, с което същите оттеглят
молбата инициирала настоящето производство преди приключване на първото
заседание по делото, счита, че е десезиран относно разглеждането на спора.
В тази връзка и на основание чл.232 ГПК, съдът

О п р е д е л и : № 198 /11.09.2015 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№ 658/2015 г. по описа на РС – Петрич,
поради направено оттегляне на иска от страна на молителите.

Прекратителното определение подлежи на обжалване пред Окръжен съд –
Благоевград в 7-дневен срок от днес.


Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10.31 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: