Решение № 8002

към дело: 20201230200708
Дата: 12/17/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

І. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на П. Т. В., ЕГН *, Ч. процесуалния си
представител А. П., вписан в АК-П. със съдебен адрес Г., У.“С. В.“ № *** П.,
против Наказателно постановление № 318 от 01.10.2018 г. на Началник на Митница Ю., упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-578/32-132005 от 16.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“, с което, за извършено нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от Закон за пътищата и на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от същия
закон е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.
В жалбата се сочи, че НП е неоснователно и незаконосъобразно, издадено при
съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване правата на жалбоподателя. Твърди, че фактическата обстановка, описана в НП не отговаря на истината, жалбоподателят не е извършил описаното в акта и НП нарушение. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП, алтернативно да бъде намален размера на наложеното наказание „глоба“.
В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява, не се
представлява. Представят писмени бележки.
За Т. Д. Ю., в качеството на правоприемник на Митница Ю. не се явява
представител. Представят становище по делото.
За РП – П., призовани в качеството й на заинтересована страна,
представител не се явява и не изразява становище по жалбата.
По делото са събрани писмени доказателства, подробно описани в проокола от с.з. Разпитан е актосъставителя А. Х. К..

ІІ. ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Безспорно се установи по делото, че на 18.03.2018 година около 15:50 часа на
ГКПП К. - трасе „.ИЗХОД", в посока Република Б., Република Г., на
измервателно устройство № 8487 е спрян за извършване на проверка от дежурния
митнически служител съчленено ППС, състоящо се от влекач марка „ИВЕКО АС 440 С 45 Т П" с рег.№ *** с 2 бр. оси. и свързано с него полуремарке марка
„ВАНXOJI 3 Б 00 45" с per. № *** с 3 бр. оси. собственост на „Б." ЕООД - с.М., общ.Р., с ЕИК ***, съгласно представени Свидетелства за регистрация - част II с № 008921659 и № 007438855, извършващо движение но републиканската пътна мрежа. ППС е управлявано от лицето П. Т. В. с ЕГН *, на длъжност „шофьор, тежкотоварен автомобил" в „Б." ЕООД.
Съгласно представените пред митническите органи документи, гореописаното ППС превозва стока (студен чай с бруто тегло 21895,543 кг.), натоварено в Г.
Съединение, по маршрут: П., Р Б. - ГКПП К. - Р Г., с изпращач „N.T." LTD, Vat: ***. Г.С., P Б.,получател „R.B.", Vat: ЕL*. P Г.и превозвач „Б." ЕООД - с.М., общ.Р..
В процеса на проверката, с помощта на везна с автоматично действие № 8487, е
направено измерване на теглото на описаното ППС, при което е констатирано, че
са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на
извънгабаритни и/или тежки ППС /Наредбата/. Установена е обща маса на ППС –
36.850 тона и по оси както следва: основно ППС /влекач/: първа ос – 7.170
тона; втора ос – 12.610 тона; допълнително ППС /полуремарке/: първа ос – 4.410
тона; втора ос – 4.980 тона и трета ос – 7.680 тона.
За извършения контрол за спазване на допустима максимална маса, допустимото
максимално натоварване на ос и допустимите максимални размери на ППС е издадена квитанция, ведно с кантарна бележка към нея.
В дена на проверката от водача П. В., били снети писмени обяснения по случая, в
които е посочил, че не е съгласен с измерването и не е знаел, че е претоварен.
При извършената проверка били изискани разрешително или квитанция за платени пътни такси, но същият не представил такива, поради което, с оглед
констатираното превишаване на втора ос /задвижваща/ със 1.110 тона
проверяващите заключили, че се касае за нарушение на разпоредбите на чл. 26,
ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП и на място съставил акт за нарушение на водача –
АУАН № 207 от 11.04.2018 г.
Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното НП № 318 от
01.10.2018 г., с което, за описаното в акта нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1,
буква "а" от ЗП, на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от ЗП, на водача П. Т. В. е
наложена Глоба в размер на 1 000 лева.
Разпитания в съдебно заседание митнически служител потвърждава и излага в
кратък разказ извършените проверки и направените в резултат на тях констатации, идентични с изложеното в АУАН и НП.

ІІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ
Имайки предвид направените фактически констатации, становищата на страните и приложимия закон, първоинстанционният съд прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата
Жалбата, с която е сезиран съдът, е процесуално допустима. Същата е депозирана от лице, което има интерес от провеждането на настоящото производство, срещу акт, подлежащ на оспорване пред РС – П.. Спазен е и законоустановеният 7 -дневен срок, считано от датата на връчване на препис от НП.

Относно основателността на жалбата
С обжалваното НП жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 53, ал.1, т. 2
от ЗП за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП. Съгласно
посочената санкционна норма, наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако
деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41
или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: т.2 –
движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя.
Както бе посочено по – горе, в атакуваното НП е посочено, че на 18.03.2018 г.
на ГКПП К. по републиканската пътна мрежа в посока от Р Б.за Р
Г. жалбоподателят управлявал тежкотоварно ППС, за което е установено, че е
с обща маса 36.850 тона и с по-голямо натоварване на втора ос/задвижваща/ на
основното ППС –влекач – 12.610 тона /при допустимо максимално натоварване 11.5
тона/, като в процеса на проверката водачът не е представил документ за
заплатена такса, издадена от Агенция „Пътна инфраструктура. Така описаното
деяние е квалифицирано като нарушение на посочената по – горе разпоредба на чл. 26, ал.2, т.1 б."а" от Закона за пътищата.
Налице е несъответствие между фактическо описание на нарушението и неговата
правна квалификация. От текстовата част на НП следва, че П. Т. В. е управлявал
тежко ППС без да е заплатил необходимата за това такса, а деянието е подведено под правна норма, която въвежда забрана това да се извършва без разрешение.
Пълното фактическо и правно единство на административното обвинение е абсолютна предпоставка за законосъобразност на административно наказателното производство, т.к. гарантира възможността на лицето да разбере в какво е обвинен, респ. – да реализира адекватно правото си на защита. Съответно липсата на такова тъждество винаги представлява съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на жалбоподателя и представлява самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.
От друга страна, установеното в казуса претоварване на втора ос/задвижваща/ на
основното ППС – 12.610 тона, макар да надвишава максимално допустимата такава от 11.500 тона според Наредбата, сочи на изключението по чл. 8, ал.5 – "На извънгабаритните и тежките пътни превозни средства в случаите по чл. 14, ал.3 се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса за превишаване на максимално допустимите норми по раздел II", във връзка с чл. 14, ал.3 от цитираната Наредба – "Извънгабаритните и/или тежките ППС, на които се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса, са тези, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 3, 30 м, височина - до 4, 30 м, и дължина - до 22 м".
В казуса, натоварването на втора задвижваща ос е 12.610 тона, което не
превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, поради което и на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата, необходимо и
достатъчно условие за неговото движение е заплащането на определена такса.
Следователно движението на процесното ППС не може да бъде квалифицирано като нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от ЗП, защото тази разпоредба въвежда
забрана за движение на извънгабаритни и тежки ППС, без издадено разрешение
С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 01.10.2018 г. на Началник на Митница Ю., упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-578/32-132005 от 16.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“, с което на П. Т. В., ЕГН * с адрес Г., п.к.***, У.
“Б.“ № ***, ***, ап.***, за извършено нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а"
от Закон за пътищата и на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от същия закон му е
наложена Глоба в размер на 1000.00 /хиляда / лева.


Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Б.,
в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: