Решение № 349

към дело: 20191230102138
Дата: 02/28/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 310 и сл. ГПК.
...................................................................................................................................
Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – Г. П., Гражданско
отделение, Трети състав
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 150 СК, размера на настоящата месечна
издръжка, определен със съдебната спогодба, одобрена с Протоколно определение от 26.01.2017 г., постановено по Г. д. № 56486/16 г. на Софийския районен съд, и дължима от бащата В. Е. С., с адрес в Г. Б., У. „М.“ № 6, ЕГН *, на малолетното му дете П. В. С., ЕГН *, от 115 лв. на 180 лв., както следва:
ОСЪЖДА В. Е. С., с адрес в Г. Б., У. „М.“ № 6, ЕГН *, да заплаща на малолетното си дете П. В. С., ЕГН *, действащо Ч. неговата майка и законен представител И.Д. Б., с адрес в Г. П., У. „Ст. Х.“ № 1, . 6, ап. 17, ЕГН *, месечна издръжка в размер на 180 лв. (сто и осемдесет лева), считано от 28.11.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за изменение или за прекратяване на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над уважената част до пълния претендиран размер от 250 лв.
ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, В. Е. С., с адрес в Г. Б., У.
„М.“ № 6, ЕГН *, да заплати на П. В. С., ЕГН *, действаща Ч. нейната
майка и законен представител И. Д. Б., с адрес в Г. П., У. „Ст. Х.“ № 1, . 6, ап. 17, ЕГН *, сумата от 518,40 лв. (петстотин и осемнадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща съдебни разноски, дължими за производството по Г. д. № 2138/19 г. на Районен съд – Г. П.. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 6 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 2 ГПК, В. Е. С., с адрес в Г. Б., У. „М.“ № 6, ЕГН *, да заплати по сметка на Районен съд – Г. П. сумата от 93,60 лв. (деветдесет и три лева
и шестдесет стотинки), представляваща държавната такса, дължима по Г. д. №
2138/19 г. на Районен съд – Г. П., във връзка с увеличения размер на месечната
издръжка на малолетното дете П. В. С..
ДОПУСКА, на основание чл. 242, ал. 1, предл. 1 ГПК, предварително изпълнение
на настоящото съдебно решение в частта му относно присъдената издръжка.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Г. Б., в 2-седмичен
срок, считано от 13.03.2020 г., която дата е била обявена от съда на страните,
на основание чл. 315, ал. 2 ГПК.
ДА СЕ ВРЪЧИ, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК, препис от съдебния акт на страните
по делото, като в съобщението, с което се извършва връчването, изрично да се
отбележи, че решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: