Мотиви № 628

към дело: 20151230200916
Дата: 09/10/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

Районна прокуратура – П. е внесла в съда обвинителен акт срещу С.
Ж.М. от гр.П. за престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1
от НК за това, че на 26.08.2015г., около 22,00 часа, по пътя с. К. – с.
М., общ.П., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил
марка “Мерцедес” модел „ЦЛК 200” с рег. номер ***, без да притежава
свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е
извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за
управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за
правоуправление, с Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. на
Началника на РУ на МВР – П., влязло в сила на 07.08.2015г. за управление на
моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление на МПС.
В съдебно заседание редовно уведомения представител на СРП поддържа
обвинението, както относно фактическата обстановка, така и относно правната
квалификация на деянието, отразени в обвинителния акт. По отношение
реализацията на наказателната отговорност на подсъдимия, намира че наказанието следва да бъде определено при условията на чл.78а от НК, като му се определи наказание глоба в размер на 2000лв.

В съдебно заседание подсъдимият С.М. се явява лично и с редовно
упълномощен защитник, дава обяснения по случая, признава вината си и съжалява за постъпката си. Моли съдът за снизхождение при определяне на наказанието.
Защитникът пледира за снизхождение при определяне на наказанието, което следва да бъде определено при условията на чл.78а от НК, като му се опреледли
наказание глоба в минимален размер, с оглед състоянието на подзащитния му,
който е с тежкото семейно и материално състояние и предлага

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено по делото следното:
Подсъдимият С.Ж.М. е роден на /дата на раждане/, в гр.П., жител
и живущ в гр.П., ул.Я. № *, българин, български гражданин,
неграмотен, не женен, не осъждан, безработен, с ЕГН ***.

Методиев не притежава свидетелство за правоуправление на моторни превозни
средства /МПС/ и е неправоспособен водач на такива моторни превозни средства.
С Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. от 19.06.2015г. на
Началника на РУ на МВР – П., влязло в сила на 07.08.2015г., подсъдимия
М. бил наказан по административен ред за това, че управлява моторно
превозно средство(МПС), без да притежава съответно свидетелство за
правоуправление на МПС, като за това нарушение, на същия било наложено
административно наказание - „Глоба” в размер на 200 лева.
На 26.08.2015г., в гр.П. подсъдимият С.Ж.М. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес” модел „ЦЛК 200” с
рег. номер ***. Около 22,00 часа, се движел по пътя с.К. – с.М., общ.П. По същото време и на същото място, полицейските служители – свидетелите И.Н.Н. и Н.Г.Н. били на работа и съблюдавали за спазване на правилата за движение от водачите на МПС. Същите спрели за проверка лек автомобил марка “Мерцедес” модел „ЦЛК 200” с рег. номер ***. При проверката установили, че водача на автомобила - С.Ж.М., няма свидетелство за правоуправление на МПС и му съставили акт за административно нарушение бл. № 777458/26.08.2015г. Този акт бил връчен на М., който се запознал с него и го подписал без възражения. При
регистрацията на акта в автоматичната информационна система на КАТ-ПП и
направената справка в сектор „Пътна полиция” при РУП – П. било установено,
че М., вече е бил наказван по административен ред с Наказателно
постановление № 15-0314-000219/2015г. от 19.06.2015г. на Началника на РУ на МВР
– П., влязло в сила на 07.08.2015г., именно за управление на МПС, без да
притежава съответно свидетелство за правоуправление на МПС, като настоящото му деяние е осъществено преди изтичането на една година от влизане в сила на цитираното наказателно постановление. Поради това впоследствие за случая била уведомена Районна прокуратура гр. П. и срещу С. Ж.М. било образувано настоящото наказателно производство.


ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА :

Гореописаната фактическа обстановка съдът намира за установена, след като
обсъди и прецени събраните по делото доказателства – показанията на св. И.
Н.Н. и Н.Г.Н., обясненията на подсъдимия и писмените доказателства по делото – АУАН бл. № 777458/26.08.2015г. /л. 2 от ДП/, НП № 15-0314-000219/2015г. от 19.06.2015г. на Началника на РУ на МВР – П. /л.12 от ДП/, справка за нарушител/водач /л. 3-6 от ДП/, справка АИС”БДС”, справка в централната база данни – КАТ при РУП – П., справка за съдимост с рег. № 702 от 27.08.2015г. /л. 14 от ДП/, Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л. 17 от ДП/ и автобиография от подсъдимия /л. 16 от ДП/. Съдът кредитира изброените по-горе писмени и гласни доказателства, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка, относно време, място и начин на извършване на престъплението. Съдът даде вяра на показанията на свидетелите и частичните обяснения на подсъдимия М., като отчете, че освен средство за защита същите са и основно доказателство средство в процеса.
Съдът оцени житейската достоверност в излаганите от свидетелите факти и тяхната кореспонденция с писмените материали по делото, относно време, място, начин на извършване на престъплението. За да постави тези показания в основата на фактическите си констатации, съдът съобрази и фактът, че свидетелите са незаинтересован от изхода на делото. Позитивен извод за достоверност в излаганите от свидетелите показания, следва да бъде изведен от факта, че показанията им са последователни, логични и вътрешно непротиворечиви, което води до единствения извод за основния факт по делото, а именно че лекият автомобил марка “Мерцедес ЦЛК 200”, с рег. номер *** е бил управляван от подсъдимия М., без да притежава съответно свидетелство за правоуправление и в едногодишен срок от наказването му с НП, че е управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответно свидетелство за правоуправление.
На писмените доказателства съдът даде вяра. Съдът кредитира двата АУАН, тъй като актосъставителите са вписали часа и начина на извършване на проверката, управляваното МПС и кога, къде и от кого е управлявано, препис от акта е връчен на водача по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Установява се от АУАН времето, мястото и начина на извършване на
престъплението, автора на деянието. Съдът даде вяра и на НП, от което се
установява, че подсъдимият е наказан със същото, че управлява МПС без да е
правоспособен водач и че Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. от
19.06.2015г. на Началника на РУ на МВР – П. е влязло в сила на 07.08.2015г.
Констатация за съдебното минало на подсъдимия и характеристичните данни съдът направи въз основа на приложените и приети по делото като писмени доказателства свидетелство за съдимост, ДСМПИС, автобиография.

От справката за нарушител/водач, съдът направи извод, че подсъдимия е
неправоспособен водач на МПС, наказван многократно за нарушения по ЗДвП.
Съдът кредитира останалите не коментирани по-горе писмени доказателства. Същите са логични и съответстват в цялост на установената по делото фактическа обстановка.


ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед изложеното съдът намира, че подсъдимият М. е осъществил от
обективна и субективна страна признаците от състава на престъплението по чл.
343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

Субект на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК може да бъде само лице, което
не притежава съответно свидетелство за управление на МПС.

Обект на престъплението са обществените отношения, свързани с транспорта и
безопасността по пътищата.

От обективна страна е налице управление на МПС - лек автомобил марка “Мерцедес ЦЛК 200”, с рег. номер ***, без съответно свидетелство за управление,
което е осъществено на 26.08.2015г. около 22:00 часа. Управлението е в
едногодишен срок от наказването на М. по административен ред за
управление на МПС, без съответно свидетелство за управление – с Наказателно
постановление № 15-0314-000219/2015г. от 19.06.2015г. на Началника на РУ на МВР
– П., влязло в сила на 07.08.2015г.Налице е описаното в закона изпълнително деяние „управление на МПС”, което съгласно т. 2, б. „а” от Постановление № 1 от 17.01.1983г. по н.д. № 8/82г. на Пленума на ВС на Република България означава да са налице действие с механизма и приборите на превозното средство, независимо дали превозното средство е в покой или в движение, когато тези действия са свързани с опасност за причиняване на съставомерни последици. Управлението подсъдимият С.М. е осъществил, след като с Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. от 19.06.2015г. на Началника на РУ на МВР – П., влязло в сила на 07.08.2015г. е наказан за управление на МПС, без съответно свидетелство и в едногодишния срок от това наказване. Безспорно се установи, че подсъдимият М. е неправоспособен водач на МПС.

От субективна страна деянието е осъществено виновно, при пряк умисъл –
подсъдимият М. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване и тъй като деянието е формално – съзнавал е обстоятелството, че управлява лек
автомобил марка “Мерцедес ЦЛК 200”, с рег. номер ***, без да притежава
съответно свидетелство за правоуправление и то в едногодишния срок след като е наказан по административен ред за същото деяние – чл.11, ал.2, пр.1 от НК.
При наличието на всички признаци от обективна и субективна страна, съдът призна подсъдимият за виновен, защото на 26.08.2015г., около 22,00 часа, по пътя с.К. – с.М., общ.П., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес” модел „ЦЛК 200” с рег. номер ***, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление, с Наказателно постановление № 15-0314-000219/2015г. на Началника на РУ на МВР – П., влязло в сила на 07.08.2015г. за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за правоуправление на МПС.


ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

Съдът съобрази причината за извършване на престъплението, а именно слабите
морално волеви задръжки на подсъдимия и небрежното му отношение към спазване на обществените отношения, свързани с транспорта и безопасността по пътищата.
При определяне вида и размера на наказанието, съдът прецени обществената
опасност на деянието и личната опасност на подсъдимия, оцени смекчаващите и
отегчаващите вината обстоятелства, съгласно изискванията на закона.
Налице са основанията на чл.78а от НК по отношение на подсъдимия М. и
съдът счита, че същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание. Същият е пълнолетно лице, извършил е умишлено престъпление, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до две години. Не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Не са причинени имуществени вреди, които да са съставомерна последица от деянието извършено от подсъдимия или да водят до съставомерност на друго престъпление от общ характер и не е налице някое от основанията по чл. 78а, ал. 7, препятстващо прилагането на чл. 78а, ал.1 от НК. Престъплението е формално. В състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК не е визиран някакъв съставомерен резултат.

Водим от горното, съдът счита, че подсъдимият М. следва да бъде освободен
от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и да му бъде наложено предвиденото в чл.78а от НК административно
наказание глоба.

При определяне размера на наказанието съдът отчете като смекчаващи
отговорността обстоятелства невисоката степен на обществена опасност на дееца, предвид чистото му съдебно минало, оказаното съдействие, както на фаза
предварително производство, така и в съдебното производство, изразеното искрено съжаление, младата му възраст, тежкото му материално и здравословно положение.
Отегчаващо отговорността обстоятелства по делото е наложените наказания на
подсъдимия по ЗДвП, извън наложеното административно наказание, което е елемент от състава на престъплението. С оглед на това и като прецени, че воденото срещу него досъдебно и съдебно производство са изиграли своята предупредителна и възпитателна роля, съдът намира, че размера на наказанието „глоба”, предвиден в чл.78а от НК, следва да бъде определен около минимума, а именно 1000 лева. Съдът счита, че това по вид и размер наказание е най-подходящо, с оглед личността на дееца и постигане целите на административно-наказателната отговорност.

По изложените съображения съдът постанови мотивите си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :