Протоколно определение № 8030

към дело: 20201230100454
Дата: 02/05/2021 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234 от ГПК,
О П Р Е Д Е Л И: № 8030 / 05.02.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д. № 454/2020 г. по описа на Районен съд – [населено място], по силата на която:
Родителските права по отношение на детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН] се предоставят за упражняване на бащата И. П. П., ЕГН: [ЕГН].
Детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН] ще бъде с местоживеене на адреса на местоживеене на бащата И. П. П., ЕГН: [ЕГН], а именно: [населено място], [община], ул.„Г.“ № 4.
Майката К. Ж. П., [ЕГН] ще има следния режим на лични отношения детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН]:
- Всеки втори и четвърти петъчен, съботен и неделен ден от месеца от 18.00 часа в петък до 20.00 часа в неделя с преспиване в дома на майката, като за осъществяване на режима на лични контакти майката ще взима детето в 18.00 часа в петък от дома на бащата и ще го връща до 20.00 часа в неделя в дома на бащата ;
- Двадесет дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, както и през коледната или пролетната ваканция по избор на бащата, като бащата има задължението да уведоми майката в срок от 10 дни преди началото на отпуска си или преди началото на ваканциите относно изпълнението на това задължение писмено или по електронен път, по телефона, с електронно съобщение или електронна поща.
- За времето, когато пребивава в чужбина, майката К. Ж. П., ЕГН: [ЕГН] ще осъществява контактите си с детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН] чрез телефонна или видеовръзка три пъти седмично в дни и часове, които са възможни за детето.
Майката К. Ж. П., ЕГН: [ЕГН] ще заплаща месечна издръжка за детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН] чрез нейния баща И. П. П., ЕГН: [ЕГН] в размер на 180.00 /сто и осемдесет/ лева, платими по банков път по банкова сметка на бащата до 10-то число на месеца, за който се дължат, чрез нейният баща и законен представител И. П. П., ЕГН: [ЕГН], ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, като издръжките следва да бъдат заплащани считано от датата на подписване на настоящата спогодба /05.02.2021 г./
Бащата И. П. П. се съгласява, че от момента, в който детето живее в неговият дом от 19.05.2020 г. до датата на сключване на споразумението майката е върнала обратно на бащата размера на издръжките за всеки един от месеците в определеният размер, заплащан от бащата по силата на предходно съдебно решение.
Страните се съгласяват, след изтичане срока на задграничния паспорт на детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН], всеки един от родителите: И. П. П., ЕГН: [ЕГН] и К. Ж. П., ЕГН: [ЕГН] да има право в отсъствието на другия да заяви издаване на задграничен паспорт и да получи същият.
Страните се съгласяват и всеки един от родителите И. П. П., ЕГН: [ЕГН] и К. Ж. П., ЕГН:[ЕИК] да пътува поотделно с детето Е. И. П., ЕГН: [ЕГН] във всички европейски държави, включително и държавите, членове на Европейския съюз, както и в държавите - Турция, С. М. и Великобритания до навършване на пълнолетие.
Разноските по делото остават както са направени.

ОСЪЖДА К. Ж. П., ЕГН: [ЕГН] от [населено място], [улица], ет.1, ап.2 да заплати по сметка на РС-Петрич, сумата от 129,60 /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса по уважения размер на издръжката.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЪТ, с оглед постигната между страните спогодба

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 454/2020 г. по описа на Районен съд – [населено място].

Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от днес пред ОС – Благоевград.