Присъда № 213

към дело: 20191230200858
Дата: 07/07/2020 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Я. М., [дата на раждане] в [населено място], с постоянен и настоящ адрес [населено място], ул.“И.“ № ***, ет.***, ап.***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в 11-ти клас в СОУ “Н. В.“, [населено място], с ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2019 година в центъра на [населено място], пред заведение „К.“, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез нанасяне на удар с крак в областта на дясна подбедрица умишлено е причинил средна телесна повреда на Д. С. Н. от [населено място], общ.П., изразяваща се в открито спираловидно счупване на костите на дясната подбедрица в долната и трета, довело до трайно затруднение на движенията на десен долен крайник за период около 7-8 месеца - престъпление по чл. 129, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” НК го ОСЪЖДА на наказание “ПРОБАЦИЯ” като съвкупност от следните мерки за контрол и въздействие :
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- Задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 8 (осем) месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия Х. Я. М. /с установена по - горе самоличност/ на основание чл.45 от ЗЗД, във вр. чл.52 от ЗЗД, във вр. чл.84 от НПК ДА ЗАПЛАТИ на Д. С. Н. от с. М., ул. „С.“ № ***, общ. П., с ЕГН [ЕГН] сумата от 4000.00лв. /четири хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на престъплението – 14.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата, като частта над уважения размер ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск за неимуществени вреди като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия Х. Я. М. /с установена по - горе самоличност/ на основание чл.45 от ЗЗД във вр. с чл.52 от ЗЗД във вр. с чл.84 от НПК ДА ЗАПЛАТИ на Д. С. Н. от [населено място], ул. „С.“ № ***, общ. П., с ЕГН [ЕГН] сумата от сумата от 3490.00лв. /три хиляди четиристотин и деветдесет лева/, представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от престъплението, изразяващи се в направени разноски за лечение, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на предявяване на иска - 21.01.2020г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подсъдимия Х. Я. М. /с установена по - горе самоличност/ на основание чл. 189, ал. 3 НПК да заплати по сметка на ОД на МВР Б. сумата от 241.92 /двеста четиридесет и един лева и 92ст./ сторени разноски по досъдебното производство, както и по сметка на РС - П. сумата от 299.60 лв. /двеста деветдесет и девет лева и 60ст./, представляваща 4% държавна такса върху уважените размери на гражданските искове за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди, сумата от 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и 60ст./ за сторени разноски в съдебното производство и сумата от 5 /пет/ лева, в случай на издаване на изпълнителен лист.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

1.

2.