Определение № 339

към дело: 20151230200410
Дата: 06/08/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


Производството е по реда на чл. 59-63 от ЗАНН.
Образувано е по жалба от 30.04.2015 г. от Г. Б. Г., ЕГН [ЕГН], от [населено място],[жк][жилищен адрес] срещу Наказателно Постановление № 662/12 от 15.05.2012 г., издадено от Началник РУМВР-П., към ОДМВР - Б., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание Глоба в размер на 400,00/четиристотин/ лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ за извършено административно нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от същия Кодекс.
Видно от доказателствения материал по преписката приложена по НАХД № 410/2015 г. атакуваното Наказателно Постановление е депозирана на 23.04.2015 г./ л.2/, лично от лицето Г. Б. Г. в РУП – П..
Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН нарушителят може да обжалва издаденото срещу него НП в седемдневен срок от връчването му пред съответния Районен съд. В конкретният случай с оглед разпоредбата на чл.84 от ЗАНН във вр с чл.183 ал.2 от НПК срокът за обжалване на атакувания акт започва да тече от 16.04.2015 г. и изтича на 22.04.2015 г. в края на работния ден. На депозираната до РС - [населено място], фигурира печат на РУ на МВР - П. вх.№ 314 000-4100 от 23.04.2015г.
Предвид горното жалбата е процесуално недопустима, тъй като е просрочена съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, затова образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено без съдът да разглежда по същество законосъобразността на наказателното постановление.
Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по Н.А.Х.Д. № 410/2015 г. на П.Районен Съд.
Определението може да се обжалва от лицето Г. Б. Г., ЕГН [ЕГН], от [населено място],[жк][жилищен адрес] с частна жалба пред Административен съд – [населено място] по реда на АПК в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В Съобщението до жалбоподателят да бъде отразено изрично, че има право да обжалва определението на съда.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
6DFEF704331EF2ECC2257E5E0045DE7C.rtf