Протоколно определение № 8065

към дело: 20211230200094
Дата: 02/08/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

След изслушване становищата на страните, съдът е на мнение, че искането на РП – Б., ТО – П. следва да бъде оставено без уважение като неоснователно. Действително на посочената дата и час обвиняемия е управлявал лек автомобил марка „Опел“ модел Вектра с Р.. [рег.номер на МПС] . Същия е предаден с протокол да доброволно предаване от същата дата 16.01.2021 г. Изискана е справка относно регистрацията на посочения лек автомобил, съгласно която собственик на посоченото МПС е обвиняемия. Не са налице основанията на чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, тъй като посочената вещ безспорно принадлежи на обвиняемия, но не е послужила за извършена на престъплението, т.е. не се явява нито предмет, нито средство на посоченото престъпление. МПС е част от изпълнителното деяние на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК и без него осъществяването му е невъзможно.
С оглед горното, като неоснователно искането на прокурора следва да бъде оставено без уважение, поради което и на основание чл.383, ал.2, във връзка с чл.306, ал.1 от НПК, във връзка с чл.53, ал. 1 б. а от НК, съдът
О П Р Е Д Е Л И: № 8065/08.02.2021 г.

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на РП-Б., ТО - П. за отнемане в полза на държавата на МПС - марка „Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на Г. С. Т..

Вещественото доказателство по делото – лек автомобил, марка „Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] , предаден с протокол за доброволно предаване от 16.01.2021 г., да се върне на подсъдимия Г. С. Т., ЕГН-[ЕГН], от [населено място],ул."Васил Кънчев" №61.

Определението подлежи на протестиране в 15-дневен срок от днес, пред ОС-Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: