Определение № 1080

към дело: 20151230100675
Дата: 09/14/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното :
Производството по делото е образувано въз основа на искова молба на С. В. С., ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.”О.” № *** против В. В. А. от [населено място], ул.”О.” № ***.
При проверка на исковата молба по аргумент от разпоредбата на чл.129 ал.1 от ГПК, съдът я е оставил без движение с Разпореждане № 1006/01.09.2015 година.
Препис от разпореждането е връчен на ищеца – лично на 02.09.2015 година. При това дадения от съда и от закона срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба е изтекъл на 09.09.2015 година.
Както в дадения от съда и законодателя срок, който е изтекъл, нито към настоящия момент по делото не е постъпила поправена искова молба съобразно дадените от съда указания.
При горното и по аргумент от разпоредбата на чл.129 ал.3 от ГПК се следва съдът да върне исковата молба и прекрати производството по делото.
Мотивиран от горното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА исковата молба на С. В. С., ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.”О.” № *** против В. В. А. от [населено място], ул.”О." № ***, поради неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба.

Прекратява производството по [населено място] № 675/2015 година по описа на Районен съд – П..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, от която препис за връчване на насрещната страна не се представя - в едноседмичен срок от връчване на настоящето пред Окръжен съд – Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
7003BBF1137F0486C2257EC0002E88CC.rtf