Протоколно определение № 612

към дело: 20151230200745
Дата: 09/01/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

На основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 НПК, съдът,
О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Подсъдимият Е. К. Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2015 г. около 21.05 часа в [населено място] на ул.“Битоля“ в посока на ул.“Цар Борис III“ в района пред магазин “Щил“, управлява лек автомобил марка “Ауди А4“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на М. И. Г. от [населено място], с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно чл.7 от Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС - с техническо средство “Алкотест 7510“ с Ф.. № ARDN-0184, след като е бил осъден с влязла в сила Присъда за деяние по чл.343 б, ал.1 от НК- Определение № 773/19.07.2011 г. по НОХД № 938/2011 г. по описа на РС-П., влязло в сила на 19.07.2011 г.- престъпление по чл.343б, ал2 във вр. с ал.1 от НК.
2. За извършеното от подсъдимият Е. К. Д. престъпление на основание с чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му се налага наказание “Пробация“, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице за срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца
и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.
На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на подсъдимият Е. К. Д. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 2/две/ години.
3. От деянието няма причинени имуществени вреди.
4. По делото няма приобщени веществени доказателства.
5. По делото не са сторени разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :


ПРОКУРОР: СЛ.ЗАЩИТНИК:

ПОДСЪДИМ:


Съдът като се запозна с материалите по ДП № 314 ЗМ-395/2015 г. по описа на РУП – П., след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша отговорите на подсъдимия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – П. и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.5 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.
Водим от горното и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 612/01.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело, по силата на което подсъдимия Е. К. Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 15.07.2015г. около 21.05 часа в [населено място] на ул.“Битоля“ в посока на ул.“Цар Борис III“ в района пред магазин “Щил“, управлява лек автомобил марка “Ауди А4“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на М. И. Г. от [населено място], с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно чл.7 от Наредба №30/27.06.2001г за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС-с техническо средство “Алкотест 7510“ с Ф.. № ARDN-0184, след като е бил осъден с влязла в сила Присъда за деяние по чл.343 б ал.1 от НК- Определение № 773/ 19.07.2011г. по НОХД № 938/2011г по описа на РС-П., влязло в сила на 19.07.2011г.- престъпление по чл.343б ал2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и основание с чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.2 във вр. с ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му НАЛАГА наказание “Пробация“, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице за срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 2 /две/ години и 6/шест/месеца
и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.
На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на подсъдимият Е. К. Д. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 2/две/ години.
От деянието няма причинени имуществени вреди.
По делото няма приобщени веществени доказателства.
По делото не са сторени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 745/2015 г. по описа на РС-П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: