Определение № 1119

към дело: 20121230100181
Дата: 09/18/2015 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е с правно основание чл.248 от ГПК – за допълване и
изменение на постановено решение.
Производството е образувано по молба на С. Г. Г., ЕГН *, от град П.,
У.”К.” № **, като наследник на Н. Г. Г., б.ж. на град П. срещу К. Г. А.,
ЕГН *, от град П., У.”С. Х." №., М. М. М., ЕГН *, от град П., У.„К."
№., А. М. Ч., ЕГН *, от град П., У.”**-ри О." №., И. М. Ч., ЕГН *, от град
П., У. „А. С." №., Б. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„П. Б."
№., В., Д. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„С.С.К. и М." №., В., .*, А., Д. И.
П., ЕГН *, от град П., У.„С. Г." №., С. И. П., ЕГН *, от град П., У.
„С. Г."№., И. Г. П., ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*, ап.*, К. Г. П.,
ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*. ап.*, А. И. П., ЕГН *, от град П.,
У.„С. Г." №., 3. И. К., ЕГН *, от град П., У.„Ч. С." №*, А.
И. П., ЕГН *, от град П., У. „Ч." №., Б. В. М., ЕГН * от град С., ж.
к. „Д." №.А, В., .*, ап.*, М. В. Р., ЕГН *, от село Д.. община П., У.
„Д. и Т." №*, В. К. М., ЕГН *, от град П., У. „М. С." №*, Й. А.
М., ЕГН *, от град П., У.„М. С." №*, М. А. М., ЕГН *, от град П.,
У.„М. С." №*, В. А. М., ЕГН * от град П., У.„М. С." № *, В. Г.
В., ЕГН *, от град П., У.„Коча М." №., А. Г. П., ЕГН * от град П., У.
„М." №., М. Г. Т., ЕГН *, от град П., У.„К." №., В. А. П., ЕГН *,
от град П., У.„М." №., С. П. А., ЕГН *, от град П., У.”М."
№., Н. П. П., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А., В. А. Д., ЕГН *, от
град П., Ж.Ц. С." №*, .*, А., Е. Г. П., ЕГН *, от град П., У.„М."
№., Е. Д. С., ЕГН * от град П., У.„Ел Т." № * Г. Д. П., ЕГН *, от град
П., У.„М." № **, Ц. Д. Б., ЕГН *, от град П., У.„Д." №.,
.*, И. И. Н., ЕГН * от град П., У.„М." №., .*, М. П. П., ЕГН *, от
град П., У.„М." №., .*, Й. Г. Ч., ЕГН *, от град П., Ж.И." №.,
В., .*, А., В. Г. М., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А.*, Г. Д. М.,
ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*, В., .*. А., К. Д. М., ЕГН *, от град
П., Ж.И." №*, В., .*, А. и Р. Д. М., ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*,
В., .*, А., всички като наследници на А. М. Ч., б.ж. на гр. П..починал на 04.09.1937година, че към момента на образуване на ТКЗС
наследодателят на ищеца Н. Г. Г., бивш жител на гр. П., е бил собственик на
основание давностно владение на имот с площ от 1.608 дка понастоящем
представляващ имот № 007209, образуван от имот № 007111 по картата на землището на Г., в местност „З.", а по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД18-70/14.12.2010г. представляващ поземлен имот с идентификатор № 56126.7.209 с административен адрес на поземлен имот гр. П. местност „З.'" с площ на имота 1.608 кв.м. при съседи: поземлени имоти с идентификатори № № 56126.7.78, 56126.7.129, 56126.7.128, 56126.7.122, 56126.7.111 и 56126.7.10, който имот представлява южната част на имот - нива цялата с площ от 2.370 дка в местност „З. по картата на землище на гр. П. при съседи: А.Д. А. К., А. Ш.и мера, ведно с произтичащите от това правни последици.
В хода на съдебното дирене поради смърт на ищцата С. Г. Г., ЕГН *,
починала на 12.11.2014година производството е спряно /протоколно определение № 283/17.11.2014г./. След установяване на наследниците на ищцата - Н. Г. Н., ЕГН
*, от град П., У.”Б.” № ****. и А. Г. Г., ЕГН *, от град П., У.”К.” № ***- същите са конституирани като ищци в процеса /определение № 1037/20.11.2014г./ и производството по делото е възобновено.
С протоколно определение от 01.04.2015г., поради настъпила смърт на
ответницата М. М. М., като ответници в производството са конституирани
наследниците й: А. И. М., ЕГН * /съпруг/, И. А. М., ЕГН * /син/, Х. А. М., ЕГН
* /син/, Т. А. Ч., ЕГН * /дъщеря/ и Д. А. М., ЕГН * /син/.
С протоколно определение от 06.07.2015г., поради настъпила смърт на
ответника А. И. М., като ответници в производството са конституирани неговите
наследници: И. А. М., ЕГН * /син/, Х. А. М., ЕГН * /син/, Т. А. Ч., ЕГН *
/дъщеря/ и Д. А. М., ЕГН * /син/.
Съдът е решил спора п осъщество като с решение № 180/07.08.2015година е
признал за установено по отношение на ответниците К. Г. А.,
ЕГН *, от град П., У.”С. Х." №., А. М. Ч., ЕГН *, от град П., У.”**-ри О." №., И. М. Ч., ЕГН *, от град П., У. „А. С." №., Б. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„П. Б."
№., В., Д. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„С.С.К. и М." №., В., .*, А., Д. И.
П., ЕГН *, от град П., У.„С. Г." №., С. И. П., ЕГН *, от град П., У.
„С. Г."№., И. Г. П., ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*, ап.*, К. Г. П.,
ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*. ап.*, А. И. П., ЕГН *, от град П.,
У.„С. Г." №., 3. И. К., ЕГН *, от град П., У.„Ч. С." №*, А.
И. П., ЕГН *, от град П., У. „Ч." №., Б. В. М., ЕГН * от град С., ж.
к. „Д." №.А, В., .*, ап.*, М. В. Р., ЕГН *, от село Д.. община П., У.
„Д. и Т." №*, В. К. М., ЕГН *, от град П., У. „М. С." №*, Й. А.
М., ЕГН *, от град П., У.„М. С." №*, М. А. М., ЕГН *, от град П.,
У.„М. С." №*, В. А. М., ЕГН * от град П., У.„М. С." № *, В. Г.
В., ЕГН *, от град П., У.„К. М." №., А. Г. П., ЕГН * от град П., У.
„М." №., М. Г. Т., ЕГН *, от град П., У.„К." №., В. А. П., ЕГН *,
от град П., У.„М." №., С. П. А., ЕГН *, от град П., У.”М."
№., Н. П. П., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А., В. А. Д., ЕГН *, от
град П., Ж.Ц. С." №*, .*, А., Е. Г. П., ЕГН *, от град П., У.„М."
№., Е. Д. С., ЕГН * от град П., У.„Ел Т." № * Г. Д. П., ЕГН *, от град
П., У.„М." № **, Ц. Д. Б., ЕГН *, от град П., У.„Д." №.,
.*, И. И. Н., ЕГН * от град П., У.„М." №., .*, М. П. П., ЕГН *, от
град П., У.„М." №., .*, Й. Г. Ч., ЕГН *, от град П., Ж.И." №.,
В., .*, А., В. Г. М., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А.*, Г. Д. М.,
ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*, В., .*. А., К. Д. М., ЕГН *, от град
П., Ж.И." №*, В., .*, А. и Р. Д. М., ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*,
В., .*, А.,
А. И. М., ЕГН **** , И. А. М. ЕГН **** , Х. А. М., ЕГН *****, Т.А.Ч., и Д. А. М., ЕГН ******0 .всички като наследници на А. М. Ч., б.ж. на гр. П.., починал на **.**.****година, че към момента на образуване на ТКЗС наследодателят на ищците - Н. Г. Г., бивш жител на гр. П., починал на **.**.****година е бил собственик на основание давностно владение на имот с площ от *.608 дка понастоящем представляващ имот № 00**0*, образуван от имот № 00**** по картата на землището на гр.П., в местност „Зиче", а по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД*8-*0/*4.**.*0*0г. представляващ поземлен имот с идентификатор № *6**6.*.*0* с административен адрес на поземлен имот гр. П., местност „Зиче'" с площ на имота *.608 кв.м. при съседи: поземлени имоти с идентификатори № № *6**6.*.*8, *6**6.*.***, *6**6.*.**8, *6**6.*.***, *6**6.*.*** и *6**6.*.*0, който имот представлява южната част на имот - нива цялата с площ от *.3*0 дка в местност „Зиче" по картата на землище на гр. П. при съседи: А. Д., А. К., А. Ш. и мера.С решението съдът е присъдил възнаграждения на участвалите в процеса особени
представители. С решението съдът е осъдил ответниците да заплатят на ищците сторените от последните разноски в процеса, а именно - сумата от 1 562.00 лева, от която: 50.00лева заплатена държавна такса за образуване на делото; 312.00лева възнаграждение на вещо лице; 400.00лева заплатени депозити за назначени особени представители на ответниците П., А. и М.; 800.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение.
Препис от решението е редовно връчено на всички страни.
На 08.09.2015г. А.Б., пълномощник на ищеца А. Г. Г. депозира искане вх.№.
78 с правно основание чл.248 от ГПК – иска се допълване на постановеното
решение в частта за разноските като се осъдят ответниците да заплатят на ищеца А. Г. Г. и сумата от 300 лева, представляваща заплатен на процесуалния П.
адвокатски хонорар, съгласно списък на разноски по чл.80 от ГПК и Договор за
правна защита и съдействие, както и да се измени постановеното решение в частта за разноските относно тяхното разпределение между ищците, като съдът присъди общо на двамата ищци Н. Г. Н. и А. Г. Г. сумите от 1262.00 лева съдебни
разноски, от които 50.00 лева заплатена държавна такса за образуване на делото,
312.00 лева възнаграждение за вещо лице, 800.00 лева адвокатско възнаграждение и 100.00 лева платен депозит за назначаване на О. П. на ответниците П. и А., а в полза на ищеца А. Г. Г. сумите от 600.00 лева – съдебни разноски, от които 300 лева платени за назначаване на О. П. на ответника М. и 300.00 лева доплатен адвокатски хонорар, съгласно представен списък за разноски и договор за правна помощ.
Съдът, след като обсъди горното, прави следните изводи:
Молбата е допустима – подадена от надлежно лице – страна в
производството, в срока по чл.248, ал.1 ГПК. Препис от молбата е изпратен на
насрещната страна с указания за представяне на отговор в едноседмичен срок. В
указания срок насрещната страните не депозира отговор.
По основателността на молбата.
На първо място съдът съобрази, че ищецът А. Г. е заявил своевременно в
процеса искане за присъждане на сторените от него съдебни разноски. Същият Ч.
процесуалния си П. представя по делото своевременно и списък по чл.80 ГПК.
На следващо място съдът съобрази изхода на делото – предявеният иск е
уважен изцяло като доказан и основателен, поради което и с акта по същество на
спора - решение № 180/06.07.2015година, е присъдил в полза на ищците разноски в
размер на 1 562.00лева, от която: 50.00лева заплатена държавна такса за
образуване на делото; 312.00лева възнаграждение на вещо лице; 400.00лева
заплатени депозити за назначени особени представители на ответниците П., А. и
М.; 800.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение от наследодателката на
ищците – С.Г. Г. на А.Б. – договор за правна защита и съдействие – лист
299 в кориците на делото. Установи се от материалите по делото, че след
конституирането на наследниците на С. Г. като ищци в процеса, ищецът А. Г. Г. е упълномощил А.С.Б. да го представлява в процеса. В кориците на делото е
приложен договор за правна защита и съдействие – лист 721, удостоверяващ факта на заплащане от страна на ищеца А. Г. на сумата от 300.00 лева, представляваща адвокатско възнаграждение на процесуалния П. А.С.Б..
С оглед на горното, несъмнено е, че с решение № 180/06.07.2015година
съдът не е присъдил в тежест на ответниците сторения от ищеца А. Г. разход в
размер на 300.00лева, представляваща заплатено на процесуалния П. А.С.Б.
адвокатско възнаграждение, поради което основателно се претендира от същия
допълване на решението с присъждане в тежест на ответниците и на тази сума.
Съдът счита за основателна молбата и в частта, с която се иска изменение на
решение № 180/06.07.2015година в частта за разноските относно разпределението на сторените от ищците разноски по делото, респективно отговорността на ответниците за тези разноски към ищците. В тази връзка съдът съобрази, че на 29.05.2015г. с вносна бележка № *4956 /лист 769/ ищецът А. Г. Г. лично е заплатил сумата в размер на 300.00 лева, представляваща възнаграждение за назначения от съда О. П. на ответника Х. А. М./, поради което същата сума неправилно е присъдена с решение № 180/06.07.2015година в полза и на двамата ищци. Посочената сума се дължи от ответниците единствено на ищеца А. Г., поради което молбата и в тази част следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА Решение № 180/07.08.2015г., постановено по Гр.Дело № 181 по
описа за 2012година на Районен съд град П. в частта за разноските като
ОСЪЖДА ответниците К. Г. А., ЕГН *, от град П., У.”С. Х." №., А. М. Ч., ЕГН *, от град П., У.”**-ри О." №., И. М. Ч., ЕГН *, от град П., У. „А. С." №., Б. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„П. Б." №., В., Д. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„С.С.К. и М." №., В., .*, А., Д. И.
П., ЕГН *, от град П., У.„С. Г." №., С. И. П., ЕГН *, от град П., У.
„С. Г."№., И. Г. П., ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*, ап.*, К. Г. П.,
ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*. ап.*, А. И. П., ЕГН *, от град П.,
У.„С. Г." №., 3. И. К., ЕГН *, от град П., У.„Ч. С." №*, А.
И. П., ЕГН *, от град П., У. „Ч." №., Б. В. М., ЕГН * от град С., ж.
к. „Д." №.А, В., .*, ап.*, М. В. Р., ЕГН *, от село Д.. община П., У.
„Д. и Т." №*, В. К. М., ЕГН *, от град П., У. „М. С." №*, Й. А.
М., ЕГН *, от град П., У.„М. С." №*, М. А. М., ЕГН *, от град П.,
У.„М. С." №*, В. А. М., ЕГН * от град П., У.„М. С." № *, В. Г.
В., ЕГН *, от град П., У.„К. М." №., А. Г. П., ЕГН * от град П., У.
„М." №., М. Г. Т., ЕГН *, от град П., У.„К." №., В. А. П., ЕГН *,
от град П., У.„М." №., С. П. А., ЕГН *, от град П., У.”М."
№., Н. П. П., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А., В. А. Д., ЕГН *, от
град П., Ж.Ц. С." №*, .*, А., Е. Г. П., ЕГН *, от град П., У.„М."
№., Е. Д. С., ЕГН * от град П., У.„Ел Т." № * Г. Д. П., ЕГН *, от град
П., У.„М." № **, Ц. Д. Б., ЕГН *, от град П., У.„Д." №.,
.*, И. И. Н., ЕГН * от град П., У.„М." №., .*, М. П. П., ЕГН *, от
град П., У.„М." №., .*, Й. Г. Ч., ЕГН *, от град П., Ж.И." №.,
В., .*, А., В. Г. М., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А.*, Г. Д. М.,
ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*, В., .*. А., К. Д. М., ЕГН *, от град
П., Ж.И." №*, В., .*, А. и Р. Д. М., ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*,
В., .*, А.,
А. И. М., ЕГН **** , И. А. М. ЕГН **** , Х. А. М., ЕГН *****, Т.А.Ч., и Д. А. М., ЕГН ******да заплатят на ищеца А. Г. Г. деловодни разноски в размер на 600.00 /ШЕСТСТОТИН/ лева.
ИЗМЕНЯ Решение № 180/07.08.2015г., постановено по Гр.Дело № 181 по описа
за 2012година на Районен съд град П. в частта относно разноските като
ОСЪЖДА ответниците К. Г. А., ЕГН *, от град П., У.”С. Х." №., А. М. Ч., ЕГН *, от град П., У.”**-ри О." №., И. М. Ч., ЕГН *, от град П., У. „А. С." №., Б. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„П. Б." №., В., Д. Т. А., ЕГН *, от град П., У.„С.С.К. и М." №., В., .*, А., Д. И.
П., ЕГН *, от град П., У.„С. Г." №., С. И. П., ЕГН *, от град П., У.
„С. Г."№., И. Г. П., ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*, ап.*, К. Г. П.,
ЕГН *, от град П., Ж.И." №., В. .*. ап.*, А. И. П., ЕГН *, от град П.,
У.„С. Г." №., 3. И. К., ЕГН *, от град П., У.„Ч. С." №*, А.
И. П., ЕГН *, от град П., У. „Ч." №., Б. В. М., ЕГН * от град С., ж.
к. „Д." №.А, В., .*, ап.*, М. В. Р., ЕГН *, от село Д.. община П., У.
„Д. и Т." №*, В. К. М., ЕГН *, от град П., У. „М. С." №*, Й. А.
М., ЕГН *, от град П., У.„М. С." №*, М. А. М., ЕГН *, от град П.,
У.„М. С." №*, В. А. М., ЕГН * от град П., У.„М. С." № *, В. Г.
В., ЕГН *, от град П., У.„К. М." №., А. Г. П., ЕГН * от град П., У.
„М." №., М. Г. Т., ЕГН *, от град П., У.„К." №., В. А. П., ЕГН *,
от град П., У.„М." №., С. П. А., ЕГН *, от град П., У.”М."
№., Н. П. П., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А., В. А. Д., ЕГН *, от
град П., Ж.Ц. С." №*, .*, А., Е. Г. П., ЕГН *, от град П., У.„М."
№., Е. Д. С., ЕГН * от град П., У.„Ел Т." № * Г. Д. П., ЕГН *, от град
П., У.„М." № **, Ц. Д. Б., ЕГН *, от град П., У.„Д." №.,
.*, И. И. Н., ЕГН * от град П., У.„М." №., .*, М. П. П., ЕГН *, от
град П., У.„М." №., .*, Й. Г. Ч., ЕГН *, от град П., Ж.И." №.,
В., .*, А., В. Г. М., ЕГН *, от град П., Ж.Ц. С." №., .*, А.*, Г. Д. М.,
ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*, В., .*. А., К. Д. М., ЕГН *, от град
П., Ж.И." №*, В., .*, А. и Р. Д. М., ЕГН *, от град П., ж.к. „И." №*,
В., .*, А.,
А. И. М., ЕГН **** , И. А. М. ЕГН **** , Х. А. М., ЕГН *****, Т.А.Ч., и Д. А. М., ЕГН ******да заплатят на ищците А. Г. Г. и Н. Г. Н. деловодни разноски в размер на 1 262.00 /ХИЛЯДА ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ДВА/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Г. в двуседмичен срок от
връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
782E03C631D8DE0FC2257EC900202619.rtf