Присъда № 643

към дело: 20151230200707
Дата: 09/23/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и въз основа на доказателствата по делото и закона

П Р И С Ъ Д И:

І. ПРИЗНАВА подсъдимия И. Т. Г., роден на г. в Г. С., с
постоянен и настоящ адрес Г. П., ул. „С..“ № .., българин, български
гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, регистриран в „Бюро по труда” – Г. П., ЕГН *, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2015 г. около
22:40 часа в Г. П., в казино „Роял“, находящо се в сградата на хотел „Белатур“,
стопанисвано от „. Роял“ О. – Г. П., представлявано от Атанас Андонов Кочев, е
отнел чужди движими вещи от владението на С. П. Я. от Г. П. –
крупие в казиното, а именно черна платнена чанта тип „несесер“, на стойност 15
лв., ведно с намиращите в нея 1049,40 лв., всичко на обща стойност от 1064,40
лв., собственост на „. Роял“ О. – Г. П., без нейно съгласие и с намерение
противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 НК, поради което
и на основание посочената разпоредба и чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1,
т. 2, б. „б” НК му НАЛАГА наказание „пробация” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 1 (една) година, с периодичност на изпълнение 2 (два) пъти седмично, и - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година.

ІІ. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия И. Т. Г. (с посочените
данни) да заплати сумата 430 лв. – по сметка на Областна дирекция на МВР – Г.
Благоевград, представляваща общ размер на разноските, сторени на досъдебното
производство.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от
днес, пред Окръжен съд – Г. Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
2.


File Attachment Icon
79D1BB5D68FC974FC2257EC900488D00.rtf