Решение № 8377

към дело: 20201230200396
Дата: 10/05/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН,във вр. с чл.414,ал.1 КТ и е образувано
по жалба от „Й. Т.“ Е., със седалище и адрес на управление – П., ул.“Х.К.“ № *, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.М. срещу Наказателно постановление N 01-001576 от 01.07.2020г. на Директора на Д“ИТ“ Г..


С жалбата се изразява становище за незаконосъобразност на издаденото
наказателно постановление,поради нарушение на чл.57,ал.1,т.5 ЗАНН-нарушението не е описано в пълнота,тъй като АНО не е посочил какви документи не са били представени от дружеството.Освен това се прави възражение,че и двете призовки са връчени на адреса на счетоводството на дружеството,без да е направен опит да се връчи призовка по седалището и адреса на управление на дружеството,който е Г.,ул.“Х.К.“ №*. Иска се от съда за отмени обжалваното НП N 01-001576 от 01.07.2020г. на Директора на Д“ИТ“ Г..При условията на евентуалност ,иска НП да бъде изменено като бъде намален размерът на имуществената санкция до минимално предвидения.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Г.,който поддържа жалбата по съображенията,изложени в нея и иска НП да бъде отменено или изменено като бъде намален размера на наложената имуществена санкция.Претендира заплащане на направените по делото разноски.
В съдебно заседание административно-наказващият орган Директора на Д. „ИТ”-Б., се представлява от юрисконсулт П.. Оспорва жалбата,сочи доказателства.
Иска НП да бъде потвърдено.Претендира заплащане на юрисконсултско
възнаграждение като прави възражение за прекомерност на претендираните от
жалбоподателя разноски.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
На 30.01.2020 г. свидетелите-А. Л. А. и М. К.Ц.,в качеството им на гл.
инспектори при Д“ИТ“ Б. посетили счетоводен офис в Г., ул. „Ц.Б.“ № *, който адрес е бил посочен като седалище на „Й. Т.“ Е..С призовката били изискани документи,необходими във връзка с извършване на проверка по документи
на дружеството относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство.
Призовката е връчена на Р.К.А., изпълняваща длъжността
„Счетоводител" при дружеството и натоварена да получава кореспонденцията на
търговското дружество,съгласно пълномощно,приложено в кориците на делото.

Изисканата с горепосочената Призовка вътрешно-фирмената документация на
търговеца не била представена на указаната дата 05.02.2020г., нито е изпратена
по друг ред до контролния орган. Поради това обстоятелство е изготвена втора
Призовка до дружеството от 10.02.2020г., която е връчена на Д.В.Д. - упълномощен представител на дружеството по Пълномощно с Per. №
9858/07.11.2017г. Във втората Призовка отново е указано явяване на законен или
надлежно упълномощен представител на дружеството, за представяне на описаните в нея документи на 20.02.2020г.С описаните призовки са изискани следните документи –трудови досиета на работниците,ведомости за заплата за м.януари 2019г-м.декември 2019г,оценка на риска-договор със служба по трудова медицина,застраховка на риска трудова злополука,индивидуален дневник за отчитане на работното време на лицата,извършващи транспортна дейност,правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за работна заплата,вътрешно-фирмена документация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На 20.02.2020г отново не били представени изисканите с призовката документи, за което обстоятелство е изготвен Протокол с Изх. № ПР2003119/20.02.2020г.

С непредставянето на изисканите с призовките документи, контролният орган е бил изправен пред невъзможността да извърши проверка с цел установяване дали са налице нарушения на трудовото законодателство при престиране на труд от работниците, които са в трудови правоотношения с дружеството, както и каква
организация е създадена от дружеството - работодател за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на същите. При извършена служебна
справка в информационната система на ИА"ГИТ“ е установено, че „Й. Т." Е. - Г. е
изпращал уведомления по реда на чл.62, ал.З от Кодекса на Т. за регистриране на
трудови договори с работници (служители), като същите са били действащи към
момента на извършване на проверката. В Д"ИТ“-Г. не е постъпвало уведомление от страна на дружеството за обективна невъзможност да се яви негов представител с необходимите документи на указаните с горепосочените призовки дати.

С оглед на гореизложеното е направен извода, че „Й. Т." Е. - Г., в качеството
си на работодател по смисъла на .1, т.1 от ДР на Кодекса на Т., е извършил
нарушение на трудовото законодателство като към 20.02.2020г. не е оказал
съдействие на контролните органи на Д"ИТ" със седалище Г. при изпълнение на
техните функции, Ч. непредставянето на изисканите с Призовки от 30.01.2020г. и
10.02.2020г. документи на дружеството, връчени по надлежния ред и необходими за приключване на проверка.


По реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН „Й. Т." Е. - Г. е поканено за съставяне на АУАН
с Покана с Изх. № 20009762/20.02.2020г. Поканата е получена отново от
упълномощения представител на дружеството-Д.В.Д. на 28.02.2020г.
Поради неявяване на законен или надлежно упълномощен представител на търговеца на посочените в поканата дата и час - 09.03.2020г., 11:45ч., АУАН е съставен в Д"ИТ" - Г. в отсъствие на нарушителя.Актът е изпратен за връчване Ч. Община П. и последният е връчен на упълномощеното лице Д.В.Д. на
12.03.2020г.

Въз основа на така съставения АУАН на 01.07.2020г. АНО е издал обжалваното НП №01-001576, в което след като подробно е описал действията по констатиране на нарушението на основание чл.416,ал.5,във вр. с чл.414,ал.1 КТ е наложил на „Й.
Т." Е. град П. имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за
извършено нарушение на чл.402,ал.2,във вр. с чл.402,ал.1,т.2 от КТ.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с
показанията на разпитаните по делото свидетели – А. Л. А.,М. К.Ц. и М. Л.
С.. Свид.А. посочи,че е посетен офиса на фирмата,намиращ се на ул.Ц.Б.
III“ №*,.на който адрес всъщност се е намирала счетоводната фирма ,която
обслужва търговското дружество.Бил е посетен и адреса по седалището на
дружеството-Г.,ул.“Х.К.“,но на посоченият адрес не е установен офис,поради
което се свързали със счетоводството на дружеството.От показанията на
свидетелите се установи,че и двата адреса –ул.“Х.К. „ №* и „Ц.Б.„ №*
се използват от счетоводната фирма,която обслужва проверяваното търговско
дружество.

Горната фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните по
делото писмени и гласни доказателства.


При така установеното, съдът приема от правна страна следното :

Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното
постановление).Жалбата е подадена и в законоустановения 7-дневен срок.
Наказателното постановление е връчено на 23.07.2020г/получено е от
упълномощеното лице Д.Д./,а жалба е депозирана в РС-П. на 29.07.2020г.Ето защо същата е допустима.

Жалбата обаче е неоснователна.
В конкретния казус съдът счита,че се доказа по безспорен начин извършеното от
дружеството-жалбоподател нарушение по следните съображения:

Актът за административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са съставени на жалбоподателя-„Й. Т." Е. -Г. за това, че в качеството си на работодател по смисъла на .1, т.1 от ДР на Кодекса на Т., е
извършил нарушение на трудовото законодателство като към 20.02.2020г. не е
оказал съдействие на контролните органи на Д"ИТ" със седалище Г. при изпълнение на техните функции, Ч. непредставянето на изисканите с Призовки от 30.01.2020г. и 10.02.2020г. документи на дружеството, връчени по надлежния ред и необходими за приключване на проверката.

От събраните по делото доказателства-гласни и писмени такива се установява,че
първата призовка е връчена на счетоводител на дружеството-Р.К.
А. на 30.01.2020г като в призовката са били посочени необходимите за
извършването на проверката документи,а именно: трудови досиета на работниците,ведомости за заплати за м.януари 2019г-м.декември 2019г,оценка на риска-договор със служба по трудова медицина,застраховка на риска трудова злополука, индивидуален дневник за отчитане на работното време на лицата,извършващи транспортна дейност,правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за работна заплата, вътрешно-фирмена документация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.Нито един от изисканите документи не е бил представен. Поради тази причина е изпратена повторна призовка на 10.02.2020г. като с нея са изискани същите документи със срок на представяне -20.02.2020г в ДИТ Б..
Призовката е била връчена на Д.Д.,в качеството му на упълномощено
лице.До посочената в призовката дата отново не са били представени
необходимите за извършването на проверката документи.
Лицето Д.Д. съгласно приложеното пълномощно е лице,което е
упълномощено да предава,приема и подписва всички необходими документи във
връзка с дейността на фирмата,в това число да подписва констативни протоколи,
АУАН и наказателни постановления.Същият има правото да подписва и подава по
електронен път документи,свързани с дейността на дружеството.
И двете лица,на които са връчени призовките обслужват счетоводството на
дружеството.Тоест,всички документи ,необходими за извършване на проверката и
описани в призовките от 30.01.2020г и от 10.02.2020г се намират в
счетоводството на дружеството,но въпреки дадения двукратен срок за тяхното
представяне,а именно на 05.02.2020г и на 20.02.2020г изисканите документи не са
изпратени,не са представени в Д“ИТ“,нито пък на посочените дати до 20.02.2020г
се е явил управителя или упълномощено от него лице за представяне на
документите,необходими за извършване на проверката.

При тези факти ,съдът е на мнение,че дружеството „Й. Т.” е осъществило състава
на коментираното нарушение. Разпоредбата на чл.402,ал.1,т.2 от КТ дава право
на контролните органи в рамките на своята компетентност да изискват от
работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и
представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във
връзка с упражняването на контрола;Като задължение на работодателите,органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

По делото е безспорно, че работодателят "Й. Т." Е. не е представил изисканите
от контролните органи документи. Прави се възражение от процесуалният
представител на жалбоподателя,че дружеството не е търсено по адреса на
управление,а именно Г.,ул.“Х.К. „№ *. В тази връзка съдът взе предвид
посоченото от актосъставителя,че първо е бил посетен адреса на управление на
дружеството,но на посочения адрес офис на дружеството не е имало.Изрично се
посочи ,че и двата адреса-„Ц.Б.“ и „Х.К.“ се ползват от счетоводната фирма, обслужваща проверяваното дружество.Адресът Г.,ул.“Ц.Б.“№ *** е бил предоставен като адрес за връзка с Д“ИТ“.И двете призовки по чл.
45 АПК,с които са изискани документи за проверка са връчени на изрично
упълномощени за това лице,като е бил предоставен срок за представяне на
необходимите документи.Лично управителят с приложеното по делото пълномощно е упълномощил Д.Д. с правата по предаването на всички необходими
документи във връзка с дейността на фирмата,както и с правото да подписва и
подава по електронен път документи,свързани с дейността на дружеството.
Освен това на място е било разяснено,че в случай на непредставяне на изисканите документи ще бъде ангажирана отговорността на дружеството.Следва да се има предвид,че не е била посочена конкретна причина или някакво възникнало затруднение,поради които исканите документи да не е могло да бъдат предоставени. Правилно е приложена от АНО и санкционната разпоредба на чл. 414, ал. 1 КТ, която предвижда отговорност за нарушаване на разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В приложното й поле попадат всички нарушения на трудовото законодателство, с изключение единствено на тези, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Задължението на работодателите да съдействат на контролните органи при изпълнение на техните функции, установено в чл. 402, ал. 2 КТ, несъмнено е част от трудовото законодателство и неизпълнението му се наказва именно по чл. 414, ал. 1 КТ.

Законосъобразно АНО е наложил имуществена санкция, съобразно вида на
нарушителя- юридическо лице. Липсват посочени обстоятелства обаче, които да
обосновават налагане на имуществена санкция над минималния, предвиден в чл.
414, ал. 1 от КТ размер от 1500 лв. Не се установи до настоящия момент
дружеството- жалбоподател да е наказвано за неспазване на трудовото
законодателство. Изложеното обосновава извод за прекомерност на наложената
имуществена санкция от 5 000 лв., поради което, съдът счита, че следва да
намали размера на същата до минимално предвидения от 1500 лв. и в този смисъл следва да измени наказателното постановление. Именно този размер съдът намира за съответен на извършеното нарушение и обстоятелствата ,при които е било извършено.

С оглед на изложените по-горе съображения,НП следва да бъде изменено като бъде намален размера на наложената имуществена санкция до минимално предвидения в разпоредбата на чл.414,ал.1 КТ,а именно 1 500лева.
Относно формалната страна на акта за административно нарушение и на издаденото въз основа на него наказателно постановление,съдът не констатира нарушения на закона относно реда за тяхното съставяне и издаване.
С оглед на очерталия се изход от делото и обстоятелството,че АНО е защитаван
от юрисконсулт, като до приключване на разглеждането на делото е депозирано
искане за присъждане на възнаграждение,последното следва да бъде уважено.
Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 5 ЗАНН в полза на юридически лица се
присъжда възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ, който от своя страна препраща към чл. 27е от Наредба за заплащането на правната помощ, съгласно който възнаграждението е в размер от 80 до 120 лева. Предвид правната сложност и извършените действия, съдът счита, че справедлив размер на конкретното възнаграждение се явява 80/осемдесет/ лева.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН,във вр. с чл. 414, ал.1 от КТ, съдът

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №01-001576 от 01.07.2020г. на Директора на Д“ИТ“ Г.,с което на „Й. Т.“ Е., със седалище и адрес на управление – град
П., ул.“Х.К.“ № *, ЕИК **, представлявано от управителя Й. М. на осн. чл.414,ал.1 КТ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева като НАМАЛЯВА същата на 1 500/хиляда и петстотин/ лева.

ОСЪЖДА Й. Т.“ Е., със седалище и адрес на управление – град П., ул.“Х.К.“
№**, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.М. ДА ЗАПЛАТИ на ИА“Главна И. по Т.“,Д. „И. по Т.“-Г. сумата от 80/осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред Административен съд-Б. ,в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: