Протоколно определение № 512

към дело: 20181230200989
Дата: 10/22/2018 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
I.Обвиняемата М. Г. Б. се признава за ВИНОВНА за това, че на неустановена
дата през пролетта на 2017г. е засяла и до 30.08.2017г. е отглеждала в дворно
място, находящо се в С., ул.“А. П.“ № *, общ.П., нейна собственост, растения от
рода на конопа в нарушение на установените в чл.27 ал.1 от ЗКНВП /Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ правила, съгласно който се
забранява засяването и отглеждането на територията на Република България на
растенията опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа
/канабис/, освен в случаите на чл.29 ал.1 от ЗКНВП, съгласно който
отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа: /канабис/ със съдържание под 0,2 тегловни процента на
тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак, се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните, общо 7 /седем/ броя растения от рода на конопа-канабис/марихуана/ с височина от 1,50м до 2м, които са както следва:
Обект №1- 2/два/ бр. растения с нето тегло 846 грама след изсушаването, със
съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -0,7% на стойност 3 384 лева,
Обект№2- 3/три/ бр. растения с нето тегло 688 грама след изсушаването, със
съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -0,7% на стойност 2 752 лева,
Обект №3- 2/два/ бр. растения с нето тегло 718 грама след изсушаването, със
съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -0,4% на стойност 2 872 лева,
всички обекти с тегло 2 252 грама, на обща стойност 9 008 лева, съгласно ПМС №
23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по тарифа за
нуждите на съдопроизводството, които са поставени под контрол съгласно списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните вещества от 1961г., ратифициран от Р България, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /Дв.бр.30/1999г./-чл.3 ал.1т.1 и ал.2 т.1 и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични –Приложение №1, ал.3 т.1-Списък I-Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина-престъпление по чл.354в, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.

II. За извършеното от обвиняемата М. Г. Б. престъпление по чл.354 в, ал.1, пр.
1 и пр.2 от НК, на основание чл. 381 от НПК, във връзка с чл. 354В, ал. 1, пр.1
и пр.2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.3 от НК, страните се
споразумяха да бъде наложено наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1/една/ година и 6 /шест/ месеца , чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във вр. с чл. 67, ал. 6 във вр. с ал.
1 на с.ч. от НК – възпитателна работа по време на изпитателния срок не се
налага по отношение на обвиняемата М. Г. Б..

III. Веществени доказателства:

На основание чл.53, ал.2, б.”А" от НК предмета на престъплението по чл.354в ал.
1 пр.1 и пр.2 от НК, а именно остатъка от трите представителни проби след
извършената ФХЕ с нето тегло 18 грама марихуана преди ФХЕ, съответно след ФХЕ 17,74 грама /бруто тегло 42 грама/ със съдържание на активен компонент
тетрахидроканабинол за Обект № 1-0,7%, за Обект № 2-0,7% и за Обект № 3-0,4% ,
предадени в ЦМУ, отдел „МРР-НОП“ с приемо-предавателен протокол № 50 398 от
27.10.2017г. на основание чл.91 ЗКНВП за съхранение до окончателното
приключване на наказателното производство и остатъка от веществото след
отделяне на трите представителни проби -марихуана с нето тегло 2 234 грама /
два килограма двеста тридесет и четири грама/, съхраняван в ГПУ-П. СЛЕДВА ДА се отнемат в полза на държавата за унищожаване по надлежния ред.

Опаковките от изследваните три обекта, върнати от вещото лице след изготвяне на ФХЕ, поставени в бял хартиен плик , номериран под № 45 от ДП №124/2017г по описа на ГПУ-П. - следва да бъдат унищожени по реда на ПАС.

IV. Имуществени вреди от престъплението не са настъпили.

V. Разноските по делото в размер на 103 /сто и три/ лева, представляващи
възнаграждение на вещото лице по изготвената по делото ФХЕ, ще бъдат заплатени от обвиняемата М. Г. Б. по сметка на ОД на МВР-Благоевград.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А. С./

ОБВИНЯЕМА:
/М. Б./


СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а производството по делото
прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 НПК

О П Р Е Д Е Л И : N 512 / 22.10.2018 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 989/2018г. по описа на РС-П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10.45 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: