Протоколно определение № 633

към дело: 20151230200732
Дата: 09/14/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Подсъдимият В. А. П. се признава за ВИНОВЕН за това, че на 09.06.2015г. в [населено място], ул“22-ри О.“ №9, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот / счупил катинар на врата на помещение/ е направил опит да отнеме чужда движима вещ- 1бр. моторен трион марка „Х. 235“ от владението на собственика Х. Д. А. от [населено място], без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, на стойност 380 лева, като изпълнителното деяние не е довършено поради независищи от дееца обстоятелства, и е извършено при условията на опасен рецидив:
- след като е бил осъждан за тежки умишлени престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на които не е отложено по чл.66 от НК, а именно: с Определение №124/07.02.2011г. по НОХД №1610/2010г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 07.02.2011г., с Определение №284/11.03.2011г. по НОХД №316/2011г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 11.03.2011г., с Присъда №268/07.03.2011г. по НОХД №1723/2010г. по описа на Районен съд [населено място], вл. в сила от 23.03.2011г., с Присъда №291/14.03.2011г. по НОХД №1795/2010г. по описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 30.03.2011г., с Присъда №515 /16.05.2011г. по НОХД №470/2011г. по описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 01.06.2011г., с Присъда №627/18.09.2013г. по НОХД №797/2013г. описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 04.10.2013г.
-и извършил деянието след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, а именно: с Определение №124/07.02.2011г. по НОХД №1610/2010г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 07.02.2011г., с Определение №284/11.03.2011г. по НОХД №316/2011г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 11.03.2011г., с Присъда №268/07.03.2011г. по НОХД №1723/2010г. по описа на Районен съд [населено място], вл. в сила от 23.03.2011г., с Присъда №291/14.03.2011г. по НОХД №1795/2010г. по описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 30.03.2011г., с Присъда №515 /16.05.2011г. по НОХД №470/2011г. по описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 01.06.2011г., с Присъда №627/18.09.2013г. по НОХД №797/2013г. описа на Районен съд [населено място], влязла в сила на 04.10.2013г.- престъпление по чл.196 ал.1, т.2, пр.1 от НК, във вр. с чл.195 ал.1 т.3 пр.2 от НК във вр. вр.с чл.194 ал.1 НК във вр. с чл.18 ал.1 от НК във вр.с чл.29 ал.1 б.”а”и б.”б” от НК.

2.За извършеното от подсъдимият В. А. П. деяние на основание чл. 384 ал.1 от НПК, във връзка с чл.381 от НПК, във връзка с чл.196 ал.1, т.2, пр.1 от НК, във вр. с чл.195 ал.1 т.3 пр.2 от НК във вр. вр.с чл.194 ал.1 НК във вр. с чл.18 ал.1 от НК във вр.с чл.29 ал.1 б.”а”и б.”б” от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една / година и 6 /шест/ месеца.
На основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС наказанието „Лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година и 6/шест/ месеца следва да се изтърпи при СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор или в Затворинческо общежитие от ЗАКРИТ ТИП.

3. На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК от така определеното наказание
Лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година и 6/ шест/ месеца при СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор или в Затворинческо общежитие от ЗАКРИТ ТИП, СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдиимят В. А. П. е бил задържан с постановление от 09.06.2015г. на РП-П., задържан за срок от 72 часа, с определение №446/10.06.2015г.постановено по ЧНД.№579/2015г. по описа на Районен съд [населено място], влязло в сила на 16.06.2015г. спрямо подсъдимият П. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ до одоборяване на настоящето споразумение от Районен съд-Петрич, а именно 3 /три/ месеца и 5/пет/ дни, като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

4. Имуществените вреди са възстановени;

5. Веществени доказателства по делото няма.

6. Разноските по делото в размер на 60.00 / шестдесет / лева за изготвената оценителна експертиза да се заплатят от подсъдимият по сметка на ОД на МВР-Б..

С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:


Съдът,като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 633 / 14.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 732 /2015 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.