Протоколно определение № 8065

към дело: 20211230200094
Дата: 02/08/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Съдът е на мнение, че не са налице предпоставките на чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК за отнемане на МПС - марка „Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] , управлявано от обвиняемия Г. С. Т.. Повдигнатото спрямо Г. Т. обвинение е за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като безспорно е, че подсъдимият е осъществил това деяние, управлявайки лек автомобил марка "Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] . Посоченият лек автомобил е бил предаден с протокол за доброволно предаване на 16.01.2021 г., поради което е приобщен като веществено доказателство в хода на образуваното наказателно производство. Същият не представлява средство за извършване на престъплението, поради което не може да бъде отнет на посоченото основание.
Понятието „средство на престъплението“ е дефинирано в задължителната съдебна практика, както и в правната доктрина.Съгласно ТР №84/01.12.1960г по н.д №78/1960г на ОСНК на ВС “послужили“ за извършване на престъплението са вещите, които реално са използвани като средства за извършване на престъплението, а „предназначени“ за извършване на престъплението са вещите, с които деецът е имал намерение да извърши престъплението, но последното не е било извършено,като е спряло във фазата на приготовлението, когато то се наказва или във фазата на опита.С ТР №18/14.11.1997г по н. д №13/76г на ОНСК на ВС е приело, че средствата/оръдията/ за извършване на престъплението са извън обществените отношения, които престъплението охранява и не са елемент на последното, тоест не с тях се осъществява самото изпълнително деяние както е в случая-управление.“Средството е пряко свързано с извършване на изпълнителното деяние, тоест подпомага неговото извършване,но не представлява начина на осъществяване на самото изпълнително деяние. В обективната страна на престъплението по чл.343б,ал.1 НК не е предвидено използване на превозно или преносно средство, каквото е предвидено в редица състави - по чл.242,ал.8 НК,чл.354а,ал.6 НК,чл.280,ал.4 НК. Освен това в случаите, в които МПС е действително специфично средство на престъплението, отнемането му е изрично предвидено от законодателя в съответната Н.-напр. относно съставите посочени по-горе.
Ето защо приемайки липсата на основания за отнемането на управляваното от подсъдимия МПС, съдът намери искането на РП-Б., ТО - П. за неоснователно, поради което следва да бъде оставено без уважение.

С оглед на горното и на основание чл. 383, ал. 2, във връзка с чл. 306, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 53, ал. 1 б. а от НК, Съдът
О П Р Е Д Е Л И: № 8065/08.02.2021 г.

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ТО - П. при РП-Б., за отнемане в полза на държавата на лек автомобил марка „Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на Г. С. Т..

Вещественото доказателство по делото – лек автомобил, марка „Опел“ модел „Вектра“ с Р.. [рег.номер на МПС] , предаден с протокол за доброволно предаване от 16.01.2021 г. и намиращ се на съхранение в РУ-П., да се върне на обвиняемия Г. С. Т., ЕГН-[ЕГН], от [населено място],ул."В.К." № *.

Определението подлежи на протестиране в 15-дневен срок от днес, пред ОС - Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: