Определение № 8475

към дело: 20201230101226
Дата: 03/01/2021 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Предявени са при условията на обективно и субективно съединяване искове с
правно основание чл.30, ал.1 от Закона за наследството и чл.135 от Закона за
задълженията и договорите.
Препис от исковата молба и доказателствата към нея са изпратени до всеки от
ответниците на посочения в молбата адрес.
Съдебните книжа до ответниците са връчени при условията на чл.47, ал.1 и ал.5
ГПК. В тази връзка съдът е предоставил на всеки един от тях правна помощ във
вида на процесуално представителство на разноски на ищеца - определение №
8295/08.02.2021 г. С цитираното определение на ищеца е вменено задължение да
заплати по сметка на съда депозит в размер на 2 400.00 лева, представляващ
сбора от размера на дължимото при условията на Наредба № 1/2004г.
възнаграждение на представителя на всеки един от ответниците. На страната е
указано в двуседмичен срок от получаване на препис от акта да представи по
делото доказателство за внесения депозит. Указани са и последиците от
неизпълнение навмененото задължение, а именно, че при неизпълнение на същото делото ще бъде прекратено.
На 09.02.2021 г. на ищеца е връчено надлежно съобщение за задължението да внесе в двуседмичен срок депозит, представляващ възнаграждения на особените
представители на ответниците, както и да представи по делото доказателство за това.
На 01.03.2021 г. делото е докладвано от служба „Деловодство“ поради изтичане на срока, указан на ищеца.
При преглед на материалите по делото съдът установи, че в указания на ищеца
срок, изтекъл на 23.02.2021 г. /присъствен ден/, по делото не е постъпила сума
в размер на 2 400.00 лева, представляваща определен от съда депозит за
особените представители на ответниците.
Като съобрази горното, и по-конкретно факта, че до момента ищецът не представя документ, удостоверяващ заплащане на сумата от 2 400.00 лева, представялваща депозит за възнаграждение на особените представители на ответниците, следва извод за наличие на основание за прекратяване на производството. Несъмнено се установи, че ищецът не е изпълнил в указания срок, както и до настоящия момент, дадените от съда указания за представяне на документ за платено по сметка на съда възнаграждение за особен представител на всеки от ответниците, призовани при условията на чл.47, ал.5 ГПК. Ето защо е налице основание за прекратяване на делото. Невнасянето на определеното от съда възнаграждение е равнозначно на неотстраняване на нередовност на исковата молба, тъй като препятства хода на производството, поради което е приложима санкцията на чл.129, ал.3 от ГПК.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1226/2020 година по описа на Районен съд-Петрич поради неизпълнение на вмененото на ищеца задължение за заплащане на определеното от съда възнаграждение за особен представител на ответниците в двуседмичен срок от връчване на нарочно съобщение.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Благоевград в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :