Определение № 564

към дело: 20151230100420
Дата: 06/02/2015 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Мотивиран от горното и на основание чл.232, изр.първо ГПК във връзка с чл.
274 и следващите ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 420 по описа на Районен съд-Г.
за 2015година поради оттегляне на искането за защита по Закона за защита от
домашното насилие.
ОСЪЖДА А. Ф. К., ЕГН * и В. С. К., ЕГН *, двамата от град П., ул.”Я.”
№ ** да заплатят по сметка на Районен съд-П. сумата от 25.00 /двадесет и
пет/ лева, представляваща дължимата държавна такса за образуване на делото.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. с
частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от акта на молителите.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
82759317E03FB472C2257E580038BC1F.rtf