Протоколно определение № 245

към дело: 20201230200385
Дата: 08/04/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :


Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

I. Обвиняемият З. Н. Н. роден на *** град К.Б., С. Р.В. се признава за
виновен в това, че на 22.07.2020г. в района на ГКПП-Кулата/Промахон, /Съгласно
чл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата
между Р.България и Р.Гърция от 2008г./, е влязъл през границата на страната с Р.
Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.
279, ал.1, пр.1 НК.


II. За извършеното от обвиняемия З. Н. Н. роден на *** град К.Б., С. Р.В.
престъпление, на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка чл.279, ал.1, пр.1
от НК и във връзка с чл.54 от НК, му се налага наказание „Лишаване от свобода”
за срок от 6 /шест/ месеца и „Глоба” в размер на 100 лева /сто лева/.


III.На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание
„Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето
споразумение в сила.


IV.На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК във връзка с чл.67, ал.2 от НК, по
време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за
осъдения.

V.Веществени доказателства по делото няма.


VI.От деянието не са причинени имуществени вреди.


VII.Разноски по делото не са направени.С П О Р А З У М Е Л И С Е:
ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК


О П Р Е Д Е Л И: № 245 04.08.2020 г.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 385/2020 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.РАЙОНЕН СЪДИЯ: