Решение № 8003

към дело: 20201230200626
Дата: 12/07/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

І. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В. Т. В., ЕГН * от град К., У.“Цар Б. I“ №***, против Наказателно постановление № 451/14.11.2018 г. на Началника на Митница
Ю. – С., упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-578/32-132005 от
16.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“, с което, за извършено
нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от Закон за пътищата и на основание чл.
53, ал.1, т. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.
В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Иска се от съда да
постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП.
В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява, не се
представлява.
За Териториална Д. Ю., в качеството на правоприемник на Митница Ю. се явява
юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на атакуваното НП.
За РП – П., призовани в качеството й на заинтересована страна,
представител не се явява и не изразява становище по жалбата.
По делото са събрани писмени доказателства, а именно: Наказателно постановление (НП) № 451/14.11.2018 г. на началника на Митница Ю. - 2 (два) листа - оригинал; Заповед № 3AM-578/32-132005/16.05.2017 г. на директора на Агенция "Митници" - 1 (един) лист - заверено копие; писмо до РУ – Кюстендил, с peг. №
32-258073/03.09.2020 г. - 1 (един) лист заверено копие, ведно с известие за
доставяне с баркод ИД PS 1202 00D5LF 4 - 1 (един) лист - заверено копие; писмо
peг. № 191000-14440/16.09.2020 г. по описа на РУ - Кюстендил (вх. № 32-
273732/18.09.2020 г. по описа на ТД Ю.), ведно с писмо УРИ
191000-1402/09.09.2020 г. по описа на РУ - К. - 1 (един) лист - заверено
копие; разписка за връчване на наказателно постановление от дата 14.09.2020 г.
- 1 (един) лист - заверено копие и пощенски плик - 1 (един) лист - заверено
копие; Акт за установяване па административно нарушение (АУАН) № 316/21.05.2018 г. по описа па Митница Ю. - 2 (два) листа - оригинал, ведно с: разписка за отказ за получаване на АУАН № 316/21.05.2018 г. - 1 (един) лист – оригинал, доклад peг. № 32-156961/01.06.2018 г. - 1 (един) лист - заверено копие,
Докладна до началника на Митница Ю. peг. № 32-63136/01.03.2018 г. - 1 (един)
лист - заверено копие, Фактура № * от 22.02.2018 г. - 1 (един) лист – копие,
заверено копие № 189090003 на Лиценз за международен автомобилен превоз па
твари зa чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден от 09.03.2017 г. до
08.03.2027 г. - 1 (един)лист-копие, Свидетелство за регистрация на МПС- част
II, с № 007887052 - 1 (един) лист-копия, Трудов договор № 5/11.12.2014 г.- 1
(един) лист – копие, обяснение на В. Т. В. от 28.02.2018 г. - 1 (един) лист-
заверено копие, Квитанция № 18BG005731X26893015 от 28.02.2018 г. - 2 (два)
листа - заверено извлечение oт модул „ПТРР“ на ИС „.БИМИС" на Агенция „Митници" и Квитанция за платени пътни такси в Република България № 26893015/28.02.2018 г. - 1 (един) лист - заверено извлечение от модул ПТРР" на ИС „БИМИС" на Агенция „Митници", Свидетелство за калибриране № 026А-М-16 - 1 (един) лист - заверено копие, Покана за съставяне на АУАН с peг.№ 32-112691/19.04.2018 г. - 1 (един) лист - заверено копне, ведно с пощенски плик с известие за доставяне на пратка с баркод R PS 2700 01404W V - 1 (един) лист - заверено копие, протокол за призоваване peг. № 32-143366/21.05.2018 г. - 1 (един) лист - заверено копие, както и постъпилите със становището на ст.юрисконсулт Н. С.заверени копия на: Заповед № ЗМФ – 1318/27.12.2018 г. на Министъра на финансите, паспорт на електронна автомобилна осева везна тип ESIT AR-WIM, сертификат – удостоверение за съответствие № R34/2006-DK3-11.02, ведно с превод на български език-общо 4 листя, писмо рег.№ 32-314455/31.10.2018 г. на Главния директор на ГД „Митническо разузнаване и разследване“ при Агенция „Митници“ – 1 лист – заверено извлечение от електронна деловодна система „АИДА“, ведно с ЕА списък на акредитиращи лаборатории – 1 лист, служебна бележка рег.индекс 32-348269/30.11.2018 г. на началника на Митница Ю. /закрита, с правоприемник ТД Ю. при Агенция „Митници“, пълномощно рег.№ 32-13106 от 11.01.2019 г. Разпита е и актосъставителя И. Х. П..
ІІ. ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Безспорно се установи по делото, че на 28.02.2018 год., около 22:20 часа на
ГКПП К. - трасе „.ИЗХОД", в посока Република Б. - Република Г.,
на измервателно устройство № 6872, е спрян за извършване на проверка от
дежурния митнически служител състав от пътни превозни средства (ППС), състоящ се от специален автомобил марка „Мерцедес Актрос" с рег.№ ***с 2 бр.
оси и свързано с него ремарке за товарен автомобил марка „Силвър СРБ 13 Ф" с
peг. № ***с 2 бр. оси, собственост на „Т.А." ООД с ЕИК ***, Г., съгласно представени Свидетелства за регистрация - част II № 007887077 и № 007887052, извършващо движение но републиканската пътна мрежа. ППС-то е управлявано от В. Т. В., ЕГН *, на длъжност „шофьор, товарен автомобил (международни превози)" в „Т. А." ООД. Видно от представените пред митническите органи документи, гореописаното ППС превозва 9 броя леки автомобили, по маршрут: Кюстендил - ГКПП К. - Г., с различни изпращачи от Р Б., за различни получатели в Р Г., и превозвач „Т.А." ООД, с ЕИК ***, Г., Р Б..
В процеса на проверката, с помощта на везна с автоматично действие № 6872, е
направено измерване на теглото на описаното по - горе съчленено ППС, при
което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г.
на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС /Наредбата/. Установена е обща маса на ППС – 28.550 тона и по оси както следва: основно ППС /специален автомобил/: първа ос - 6.710 тона и втора ос – 9.680 тона; допълнително ППС /ремарке/: първа ос – 6.250 тона и втора ос - 5.910 тона и със следните габаритни размери: широчина- 2,50 метра, дължина – 19.85 метра /при допустима максимална дължина за моторно превозно средство с едно или повече ремаркета – 18.75 метра/ и височина- 4,00 метра.
За извършения контрол за спазване на допустима максимална маса, допустимото
максимално натоварване на ос и допустимите максимални размери на ППС е издадена квитанция, ведно с кантарна бележка към нея. От водача били изискани
разрешително или квитанция за платени пътни такси, но същият не представил
такива, поради което, с оглед констатираното превишаване на допустимата
дължина на ППС с 1.10 метра, проверяващите заключили, че се касае за нарушение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП и на място съставил акт за нарушение на водача – АУАН № 316 от 21.05.2018 г.
Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното НП № 451/14.11.2018
г., с което, за описаното в акта нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква "а"
от ЗП, на основание чл. 53, ал.1, т. 2 ЗП на водача В. Т. В. е наложена Глоба
в размер на 1 000 лева.
Разпитания в съдебно заседание митнически служители потвърждава и излага в
кратък разказ извършените проверки и направените в резултат на тях констатации, идентични с изложеното в АУАН и НП.

ІІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Имайки предвид направените фактически констатации, становищата на страните и приложимия закон, първоинстанционният съд прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата
Жалбата, с която е сезиран съдът, е процесуално допустима. Същата е депозирана от лице, което има интерес от провеждането на настоящото производство, срещу акт, подлежащ на оспорване пред РС – П.. Спазен е и законоустановеният 7 дневен срок, считано от датата на връчване на препис от НП.

Относно основателността на жалбата
С обжалваното НП жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 53, ал.1, т. 2
от ЗП за нарушение по чл.26, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗП. Съгласно посочената
санкционна норма, наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не
представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 или които
извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: т.2 – движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на
собственика или администрацията, управляваща пътя;
Както бе посочено по – горе, в атакуваното НП е посочено, че на 28.02.2018 г.
на ГКПП К. по републиканската пътна мрежа в посока от Р Б. за Р
Г. жалбоподателят управлявал тежкотоварно извънгабаритно ППС, за което е
установено, че е с обща маса 28.550 тона и превишаване на габаритните размери
относно дължината на допълнителното ППС – 19.85 метра /при допустима
максимална дължина за моторно превозно средство с едно или повече ремаркета – 18.75 метра/, като в процеса на проверката водачът не е представил валидно
разрешение за движение на извънгабаритно ППС. Така описаното деяние е
квалифицирано като нарушение на посочената по – горе разпоредба на чл. 26, ал.
2, т.1 б."а" от Закона за пътищата.
Нормата на чл. 26, ал.2, т.1 б."а" от ЗП регулира специалното ползване на
пътищата като постановява, че такова не може да бъде осъществявано от извън-
габаритни и тежки ППС без разрешение. За този вид ППС следва да има разрешение от администрацията управляваща съответния път.
Налице е несъответствие между фактическо описание на нарушението и неговата
правна квалификация. От текстовата част на НП следва, В. Т. В. е управлявал
тежко ППС без да е заплатил необходимата за това такса, а деянието е подведено под правна норма, която въвежда забрана това да се извършва без разрешение.
Пълното фактическо и правно единство на административното обвинение е абсолютна предпоставка за законосъобразност на административно наказателното производство, а липсата на такова винаги представлява съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на жалбоподателя и представлява основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.
От друга страна, установеното в казуса превишаване на дължината на
допълнителното ППС –19.85 /при допустима максимална височина 18.75 метра/ ако и да надвишава максимално допустимата такава от 18.75 метра според Наредбата, сочи на изключението по чл. 8, ал.5 – "На извънгабаритните и тежките пътни превозни средства в случаите по чл. 14, ал.3 се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса за превишаване на максимално допустимите норми по раздел II", във връзка с чл. 14, ал.3 от цитираната Наредба – "Извънгабаритните и/или тежките ППС, на които се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса, са тези, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 3, 30 м, височина - до 4, 30 м, и дължина - до 22 м".
В казуса, товарният автомобил е с дължина 18.75 метра, което е по малко от
22.00 метра, поради което и на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата, необходимо
и достатъчно условие за неговото движение е заплащането на определена такса.
Следователно движението на процесното ППС не може да бъде квалифицирано като нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от ЗП, защото тази разпоредба въвежда
забрана за движение на извънгабаритни и тежки ППС без издадено разрешение.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451/14.11.2018 г. на Началника на Митница Ю., упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-578/32-132005 от 16.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“, с което на В. Т. В., ЕГН * от град Кюстендил, У.“Ц. Б. I“ № ***, за извършено нарушение по чл. 26, ал.2, т.1, б."а" от Закон за пътищата и на основание чл. 53, ал.1, т. 2 от същия закон му е наложена Глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.


Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС Б., в
14 дневен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: