Определение № 8738

към дело: 20201230200655
Дата: 11/04/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.81,ал.1 НПК,във вр. с чл. 148,ал.2,във
вр. с ал.1,т.2 и т.3,във вр. с чл.147,ал.1 НК ЗАНН и е образувано по частна
тъжба,подадена от К. И. А.,с ЕГН:*,от С.,О.,ул.“Ц.С.“ № * против С. А.,“С.
К.“ЕООД, ЕИК:**, представлявано от своя управител на дружеството и като
редактор на електронния сайт struma.com с адрес-Г.,ул.“В.М.“ № *.
С разпореждане №8 700/19.10.2020г съдът е оставил тъжбата без движение,като е указано на частния тъжител,че следва да отстрани нередовностите по тъжбата в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Частният тъжител е предупреден,че в случай на неотстраняване на нередовностите в посочения срок, произвоството по делото ще бъде прекратено.Съобщението,ведно с разпореждането на съда са получени на 22.10.2020г.В дадения 7-дневен срок частният тъжител не е депозирал поправена частна тъжба,поради което производството по делото следва да бъде прекратено,а жалбата върната.
Водим от горното ,съдътО П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №655/2020г. по описа на РС-П.,поради
неотстраняване на нередовности на частната тъжба в указания 7-дневен срок.
ВРЪЩА частна тъжба,депозирана от К. И. А.,с ЕГН:*,от С.,О.,ул.“Ц.С.“ № *.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Б. с частна
жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :