Разпореждане № 8611

към дело: 20201230200381
Дата: 09/15/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е образувано по молба за реабилитация на В. А. Г., ЕГН *.
Първоначално молбата е била депозирана пред Ч.районен съд, но с
Определение № 80/28.07.2020г. постановено по ЧНД № 220/2020г. по описа на съда производството е прекратено и делото е изпратено по компетентност на РС – П., при което е образувано настоящето дело.

По делото е изискана актуална справка за съдимост, ведно с всички бюлетини за
съдимост, както и пълна информация относно изтърпените до момента наказания от осъденото лице.
На 24.08.2020г. по делото е получена справка за съдимост № 396/18.08.2020г. от
Бюро „Съдимост при РС – К. с приложени 9 бр. бюлетини за съдимост.
На 21.08.2020г. по факса на съда , а на 02.09.2020г. и по пощата е получена
справка рег. № И 10696 /21.08.2020г. от Началник сектор „ОСМЛС“ при ГД„ИН“ гр.
С. относно изтърпените от В. А. Г. наказания „Лишаване от свобода“ и
задържания по мерки за процесуална принуда.
Получена е и справка рег. № 11955/09.09.2020г. на ГД "ИН", С. относно
наказанието по НОХД № 184/1991г. на РС Ч. б..
По делото е приложено и писмо на РП – П. относно изтърпяно наказание
„Пробация“ по НОХД № 1766/2006г. по описа на РС – П..

След анализ на получената информация, съдът установи следното:

Молителят В. А. Г., ЕГН *, е осъждан за престъпления от общ характер както
следва:

1. С присъда № 69 от 08.02.1989 г. постановена по НОХД № 603/1987 г. по описа
на РС-С., влязла в сила на 23.02.1989 г., Г. е осъден на наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 10 /десет/ месеца за деяние по чл. 195, ал.1,
т. 3 и 5 НК, извършено на 31.08.1986г. и 01.09.1986г., както и на наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца, за престъпление по чл. 252,
ал. 1 НК извършено по същото време и на същото място.
На основание чл.23 НК на лицето е определено общо наказание, в размер на най-
тежкото, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 10 /десет/ месеца,
изтърпяването на което на основание чл. 66 от НК е отложено за срок от 3 /три/
години от влизането му в сила.

2. С присъда от 25.07.1990 г., постановена по НОХД № 1344/1989 г. на РС-
П., в сила от 08.08.1990 г. за деяние, извършено на 16.12.1989г. по чл.
251, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 НК, на В. Г. е наложено наказание „Лишаване
от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, при първоначален общ режим.

3. С присъда от 18.09.1995 г. постановена по НОХД № 200/1995 г. по описа на
Военен съд-В., в сила от 30.10.1995 г. за извършени деяния по чл.195, ал. 1,
т. 2, 4, 5 и 7 от НК, и по чл. 308, ал. 1 НК на В. А. Г. са наложени
съответните наказания, като на основание чл.23 НК е наложено общо наказание, в размер на най-тежкото – „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ години, при
първоначален строг режим, като е зачетено предварителното му задържане от
23.08.1994 г. до привеждане на присъдата в изпълнение.

4. С присъда № 103 от 24.09.1997г., постановена по НОХД № 184/1991г. на РС-
Ч. Б., влязла в сила на 09.10.1997г. за деяния по чл.252,ал.1 вр.чл.
195,ал.1,т.3,4,5 и по чл.195,ал.1,т.3,4,5,7, във вр. с чл.26 НК, извършени в
периода 12.02.1989г.-14.06.1990г. на В. А. Г. е наложено общо наказание в
размер на най-тежкото – „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година при
първоначален общ режим, като е зачетено предварителното задържане от 05.10.1990 г. до 20.11.1997 г.

5. С присъда № 113/30.03.2001 г.,постановена по НОХД № 617/2000 г. на РС-Ч.
Б., в сила от 13.02.2002 г. за деяние по чл. 196, ал. 1, т. 2 НК,вр.чл.195,ал.
1, т.4 чл.194,ал.1,вр.чл.29,ал.1,б.„а“ и б.„б“ НК на В. А. Г. е наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години, при първоначален
строг режим на изтърпяване.

6. С присъда № 335/18.12.2003 г., постановена по НОХД № 312/2001 г. по описа на
РС-Ч. Б., в сила от 03.01.2004 г., за деяние, извършено на 18.06.1998г. ,
на основание чл.196, ал.1 във вр. с чл.194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б.
„а“ и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК на лицето е наложено наказание „Глоба“
в размер на 100 /сто/ лева.

7. Със споразумение № 188 от 06.06.2005 г. по НОХД № 505/2004 г. на РС-Ч.
Б., в сила от същата дата, за деяние, извършено на 14.05.2004 г., на
основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал.
1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на В. А. Г.
-Големанов е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/
година при първоначален строг режим на изтърпяване.

8. Със споразумение от 30.06.2005 г. по НОХД № 3151/2004 г. по описа на
С.районен съд, за деяние извършено на 09.11.1998 г. по чл. 196, ал.1, т.
2 във вр. с чл. 195, ал.1,т. 3, пр.1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.
29, ал. 1, б. „д“ и б. „б“ от НК на В. Г. е наложено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 4 /четири/ години и 4 /четири/ месеца, при първоначален
строг режим на изтърпяване.
С протоколно определение от същата дата по НОХД № 3151/2004 г. влязло в сила
на 16.07.2005г., е извършено кумулиране на наказанията, наложени на В. А. Г. по
НОХД № 3151/2004 г. и НОХД № 617/2000 г. на РС-Ч. Б., като е определено
едно общо на най- тежкото наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/
години и 4 /четири/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК е приспаднато изцяло от така определеното общо
наказание, наказанието ЛОС за срок от 3 /три/ години, наложено по НОХД №
617/2000 г. на РС-Ч.б..
На основание чл. 59, ал. 1 от НК е приспаднато времето, през което В. А. Г.-
Г. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по
НОХД № 3151/2004 г. на СРС., зачетено е предварителното задържане, считано от
11.11.1998 г. до 12.01.00 г. и от 20.12.00 г. до 16.02.2005 г.

9. С присъда № 543/11.05.2007 г., постановена по НОХД № 1766/2006 г. на РС-
П., в сила от 29.05.2007 г. за деяние, извършено на 17.06.2006 г. по чл.
279, ал. 1 от НК, на В. А. Г. е наложено наказание „Пробация“ за срок от 1
/една/ година.

Представени в табличен вид, осъжданията на лицето са както следва:


№Дело
Дата на извършване на деянието
Дата на влизане в сила на съд. акт
Наложено наказание
забележка

1.НОХД № 603/1987
РС – С.
31.08.1986
23.02.1989
ЛОС – 10 мес. 66 НК – 3г.
Изпълн.погасено
по давност
2.НОХД № 1344/1089
РС – П.
16.12.1989
08.08.1990
ЛОС – 6 мес.
Общ режим
Изтърпяно писмо ГДИН
3.НОХД № 200/1995
Военен съд В.
август 1994
30.10.1995
ЛОС – 4г.
Строг режим
Изтърпяно писмо ГДИН
4.НОХД № 184/1991
РС Ч. б.
12.02.1989 –14.06.1990
09.10.1997
ЛОС – 1г.
Общ режим
В съвкупност с НОХД 200/1995
5.НОХД № 617/2000
РС Ч.б.
20.01.2000
13.02.2002
ЛОС – 3 г.
Строг режим
Изтърпяно писмо ГДИН
6.НОХД № 312/2001
РС Ч.б.
18.06.1998
03.01.2004
Глоба 100 лв
В съвкупност с
НОХД 617/2000
7.НОХД № 505/2004
РС Ч.б.
14.05.2004
06.06.2005
ЛОС – 1г.
Строг режим
Изтърпяно писмо ГДИН
8.НОХД № 3151/2004
РС С.
09.11.1998
30.06.2005г.
ЛОС – 4г. 4м
Строг режим
Изтърпяно писмо ГДИН
9.НОХД № 1766/2006 РС П.
17.06.2006
29.05.2007
Пробация
Изтърпяно
Писмо ПРП

От справка рег. № И 10696 /21.08.2020г. на Началник сектор „ОСМЛС“ при ГД„ИН“
гр.С. се установява, че В. А. Г. е изтърпял изцяло наказанията „Лишаване от
свобода“ наложени по: НОХД № 1344/1089 на РС – П. /номер 2 от таблицата/,
НОХД № 200/1995 на Военен съд В. /номер3 от таблицата/, НОХД № 617/2000 на
РС Ч. б. /номер 5 от таблицата/, НОХД № 505/2004 на РС Ч.б.
/номер 7 от таблицата/ и НОХД № 3151/2004 на РС С. /номер 8 от таблицата/.

От справка рег. № 11955/09.09.2020г. на ГД "ИН", С. се установява, че няма
данни В. Г. да е търпял наказанието по НОХД № 184/1991г. на РС Ч. б..

От писмо П-208/2007 на РП – П. се установява, че В. А. Г. е изтърпял
наказанието „Пробация“ по НОХД № 1766/2006г на РС – П. /номер 9 от
таблицата/.

След пълен като анализира информацията от справката за съдимост и останалите писмени доказателства, съдът намира, че молбата за съдебна реабилитация на В. А. Г. е недопустима, тъй като е настъпила реабилитация по право.

Както се установи, молителят В. Г. е осъждан общо 9 пъти за извършени
престъпления от общ характер, като по 7 от осъжданията /номер 1,2,3,4,5,7 и 8
от таблицата/ има наложено наказание Лишаване от свобода.
В. А. Г. е изтърпял наказанията „Лишаване от свобода“ по пет от тези дела /
НОХД № 1344/1989 на РС – П., НОХД № 200/1995 на Военен съд В., НОХД №
617/2000 на РС Ч.б., НОХД № 505/2004 на РС Ч.б. и НОХД № 3151/2004 на РС С. /справка ГД „ИН“/ и за всички тези осъждания е изтекъл
срока за реабилитация по чл. 88а, ал. 1 и ал. 2 НК
Наказанието по НОХД № 603/1987 /номер 1/ не е изпълнено, но на 23.02.1994 е
изтекъл срока за привеждането му в изпълнение съгласно чл. 82, ал. 1, т.4 НК,
след което и срока за реабилитация по чл. 88а НК, вр. чл. 82, ал. 1, т. 4 НК.
Деянието, за което лицето е осъдено по НОХД № 184/1991 на РС Ч.б. /номер
4 по таблицата/ е в съвкупност с деянието по НОХД № 200/1995 на Военен съд
В. – двете деяния са извършени преди за което и да е от тях да има влязла в
сила присъда, поради което на практика се явява изтърпяно.
По НОХД № 312/2001 на РС Ч. б. лицето е осъдено на Глоба, наложена преди
повече от 16 години, отделно наказанието по тази присъда е в съвкупност с
деянието по НОХД № 617/2000 на РС Ч.б., което е изтърпяно изцяло.
Наказанието „Пробация“ наложено по НОХД № 1766/2006 на РС – П. е изтърпяно
на 26.01.2007г. /писмо ПРП/ и за това осъждане лицето също е реабилитирано по
чл. 88а, ал. 1, вр. 82, ал. 1, т. 5 НК НК.

При така установеното съдът намира, че по отношение всички осъждания е
настъпила реабилитация по право по чл.88а НК – всички наказания са
изтърпяни, съответно по отношенията на всички наказания са изтекли съответните срокове по чл. 88а НК, вкл. 10 годишния срок по чл. 88а НК за наказанията Лишаване от свобода повече от 1 година

Доколкото молбата за съдебна реабилитация по чл.87 от НК е допустима единствено за осъждания, спрямо които не са налице предпоставките за реабилитация по право, каквито се установиха в настоящия казус, съдът намира, че не е налице правен интерес от провеждане на настоящето производство и същото следва да бъде прекратено. Молбата на В. Г. следва да се изпрати на РС – К. за отбелязване в бюлетините за съдимост на молителя за настъпила реабилитация по право по повод осъжданията му, съобразно изложеното по - горе.Водим от горното, съдът

Р А З П О Р Е Д И

ОСТАВЯ без разглеждане молбата на В. А. Г., ЕГН *, за съдебна реабилитация по
чл.87 НК, поради настъпила реабилитация по чл. 88а НК по отношение всички
осъждания на лицето.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 381/2020г. по описа на РС – П., поради
недопустимост на молбата.

ПРЕПИС от настоящето определение да се изпрати на бюро „Съдимост” при РС –
К. за отбелязване в бюлетините за съдимост на молителя В. А. Г., ЕГН * на
настъпилата реабилитация по право.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от
съобщаването пред ОС – Б. с частна жалба и протест.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :