Протоколно определение № 8060

към дело: 20211230200093
Дата: 02/01/2021 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Обвиняемият М. Д. Г., ЕГН: *. се признава за ВИНОВЕН в това, че на
31.01.2021 г., около 16.50 часа, в Г., по улица „Рокфелер“ в посока МБАЛ
„ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 350 Д“ год. с регистрационен номер СВ 7775 НР, собственост на „ИзиРентБългария“ ЕООД, с ЕИК 202163172, след употреба на наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и Приложение I, К. чл.3, т.1 в списък 1 на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно – след употреба на високорискови наркотични вещества – кокаин, амфетамин и
метамфетамин, установена по надлежния ред, предвиден в Наредба №1 от
19.01.2017г. за реда на установяване концентрацията на алкохол в кръвта и /или
употребата на наркотични вещества или техни аналози – с техническо средство тип „Drug check 3000 STK“ с № REF8327961 и LOTARNK -0961 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия М. Д. Г. престъпление на основание чл.381 от
НПК и във връзка с чл.343б, ал.3 от НК и във вр. с чл.54 от НК му се НАЛАГА
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 (една) година и ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.2 от НК по време на
изпитателния срок не се налагат възпитателни мерки.

На основание чл. 343г НК във вр. с чл.37, ал.1 т.7 НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от 1 (една) година.
Приспада от наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно
средство, времето през което свидетелството за управление е било отнето, а
именно - 31.01.2021 г.

3. Вещественото доказателство, касета с № REF8327961 LOTARNK-0961 на пробата да се унищожи от органите на РУ на МВР Г..
4. По делото няма причинени имуществени вреди.
5. Не са направени разноски по делото.

С П О Р А 3 У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А. С./

ОБВИНЯЕМ:
/М. Г./

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а производството по делото
прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 8060 / 01.02.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 93/2021 г. по описа на РС-Петрич.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: